Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ FONDAS SUKAUPĖ PENKIS MILIJONUS DOLERIŲ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Antanas Juodvalkis   
Išeivijos lietuvių švietimo, kultūros ir jaunimo veiklai išlaikyti bei remti buvo ir tebėra reikalingos nuolatinės lėšos. Šviesių protų pastangomis, 1962 m. buvo įsteigtas Lietuvių Fondas, kurio kapitalas laikomas nedalomu, o naudojamos jo pajamos. Pradžioje buvo norima sutelkti vieną milijoną dolerių ir jo pajamomis remti lituanistinį švietimą ir kultūrines apraiškas. Steigėjams atrodė, paprastas reikalas, nes per dešimtmetį jau prasikūrę profesionalai: gydytojai, inžinieriai, teisininkai, prekybininkai ir kt, paaukoję po tūkstantinę, lengvai galėjo sudėti tuo laiku siekiamą milijoną. Deja, taip neįvyko.

Viltys greitai surinkti vieną milijoną dolerių neišsipildė, nes tūkstantinės nesimėtė nė vienam aukotojui. Pradžioje norėta imti tik tūkstantines, bet pamačius, kad jos nekrenta, kaip rudenį medžių lapai, buvo apsispręsta imti šimtines, suteikiant nario teises. Pirmajam milijonui sutelkti reikėjo 12 metų (1974 m.). Antrasis milijonas atėjo per šešerius metus (1980 m.). Trečiam ir ketvirtam milijonui sutelkti truko po ketverius metus (1984 ir 1988 m.), o penktasis milijonas atėjo per nepilnus dvejus metus. Tai aukotojų, testamentų sudarytojų ir Lietuvių Fondo vadovybės nuopelnas. Paskelbti 1990 metai Lietuvių Fondo 5 milijonų užbaigimo metais įvykdyti su geru kaupu.

Šią džiugią žinią LF tarybos pirmininkas Stasys Baras paskelbė 1990 m. lapkričio 10 d., vajaus pabaigtuvių pokylyje. Per tų metų 10 mėnesių Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas paaugo daugiau kaip pusę milijono dol. ir viršijo 5 milijonus dol. Sį įvykį Lietuvių Fondo valdyba pažymėjo, įteikdama padėkos žymenis tarybos pirmininkui Stasiui Barui ir informacijos komisijos pirm. Antanui Juodvalkiui už jų išskirtinas pastangas, telkiant Lietuvių Fondui aukas ir tiksliai informuojant lietuvių visuomenę. Suprantama, ne vien šių dviejų asmenų darbo vaisius, bet visos valdybos, tarybos ir talkininkų nuopelnas. Ir kiti valdybos nariai, nemažau įdėjo pastangų, telkdami LF kapitalą ir užsitarnaudami padėkos. Įteiktos stipendijos pokylyje dalyvavusiems stipendininkams.

Augant kapitalui, didėjo ir gaunamas pelnas, kuris kiekvienais metais yra paskirstomas lietuvybei išlaikyti. 1990 metais švietimui, kultūrai ir įvairiems projektams skirta 272.000 dol., o nuo Lietuvių Fondo įsisteigi-mo — 2 800 000 dol. Pirmą kartą 1990 metais paremti įvairių sričių profesionalai, atvykę iš Lietuvos pasitobulinti turimose profesijose. Tai gydytojai, pedagogai, literatai, teisininkai ir kiti. Taip pat remiami ir Lietuvos mokslininkai, dalyvaują tarptautinėse mokslinėse konferencijose ar konkursuose, padengiant registracijos ir kitas išlaidas. Ateityje numatoma dar daugiau sulaukti prašytojų, atvykstančių iš Lietuvos pasitobulinti moksle ar susipažinti su naudojama technologija ir kitomis darbo priemonėmis.

Lietuvių Fondo 1990 metų pelnas paskirstytas šiems pagrindiniams tikslams:
1.    švietimui — $56 825 — 21%: a) lituanistinėms mokykloms ir mokslo priemonėms — $50 000, b) kitai lituanistinio švietimo veiklai — 86 825;
2.    stipendijoms — $84 600 — 31%: a) Lietuvos profesionalams — 847 900. b] Vasario 16 gimnazijos moksleiviams — 817.000, c) vietiniams lietuviams studentams — S19 700;
3.    kultūriniams reikalams — $63 500 — 23%: a) premijoms ir kultūrinei veiklai —813 000, b) mokslinėms knygoms leisti — 821 000, c) Lietuvos mokslininkams — S10 000, d) dailei, teatrams, operoms — $19 500;
4.    visuomeniniams reikalams — 68 030 — 25%: a) lietuviškai spaudai ir radijo laidoms — $23 000, b) studentų vasaros darbams — $19 200, c) lietuviškoms institucijoms — $13 900, d) aukotojų nurodytiems tikslams — $6 930, e) kitokiems reikalams — $5 000.
Šiame LF pelno skirstyme daugiausia nukentėjo vietiniai lietuviai studentai, savo brolių iš Lietuvos sąskaita. Tas pats dėmesys liko lituanistinėms mokykloms. Iškrito parama lituanistikos seminarams, nes skirstant pelną, dar nebuvo aišku, ar seminaras iš viso įvyks. Padidinta parama lietuviškai spaudai. Pirmą kartą paremti Lietuvos profesionalai ir mokslininkai 57 900 dol. Kiekvienais metais gaunama prašymų daugiau negu vienam milijonui, o patenkinti galima tik apie ketvirtadalį. Pelno skirstymo komisijai yra nelengvas uždavinys, nes prašantieji mano, kad jų projektas yra pats svarbiausias.

Reikia didinti LF pagrindinį kapitalą, kad gautomis pajamomis būtų galima patenkinti bent pusę prašomų sumų.

Lietuvių Fondo 1990 m. valdybą sudarė: pirm. Algirdas Ostis, pirm. pavad. Marija Remienė, vicepirmininkai — Ofelija Barškėtytė, Vaclovas Momkus, Ramoną Steponavičiūtė, Aras Zlioba, Juozas Zygas, sekretorė Alė Steponavičienė, iždininkas Kostas Dočkus, informacijai Antanas Juodvalkis. Valdybos posėdži se dalyvauja tarybos pirm. Stasys Baras ir garbės komiteto pirm. Antanas Razma.
Antanas Juodvalkis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai