Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    Išeivijos didžioji kultūrinė šventė, surengta JAV Lietuvių Bendruomenės Čikagoje gegužės 17-26 dienomis, praėjo labai sėkmingai. Tai įvairių meninių bei kultūrinių renginių junginys, kokio dar nesame turėję. Gegužės 17 d. —Poezijos diena, gegužės 18 d. — Kultūros premijų šventė, gegužės 19 d. — I Lituani operos premjera, gegužės 26 d. — iškilmingos pamaldos ir Dainų šventė. Išsamus tų renginių aprašymas bus ateinančiame Aidų numeryje.
—    Kostui Ostrauskui už jo viso gyvenimo kūrybinį įnašą paskirta JAV Lietuvių Bendruomenės 3 000 dol. literatūrinė premija. Vertinimo komisiją sudarė — dr. Violeta Kelertienė, pirm., ir nariai Alfonsas Nyka Niliūnas ir dr. Rimvydas Šilbajoris. Premijos mecenatas — Lietuvių Fondas. Premija įteikta gegužės 18 d. kultūrinėje šventėje Čikagoje.
—    Krikščioniškos kultūros fondo spaudos 1990 metų premija paskirta kultūros žurnalui Aidai. Premijos mecenatas — kun. dr. Juozas Pruns-kis, kasmet skiriąs 2000 dol. Į premijos vertinimo komisiją įėjo dr. Antanas Klimas, kun. dr. Antanas Paškus, dr.   Marija Stankus-Saulaitė,  kun.

Prel. Juozas Prunskis, Krikščioniškos kultūros fondo spaudos premijos mecenatas, ir Kazys Bradūnas, buvęs Aidų redaktorius. Nuotrauka Petro Ąžuolo.

prof. Antanas Rubšys ir prof. dr. Vytautas Vardys. Premija Aidams paskirta "už krikščioniškos kultūros bei krikščionybės idealų ugdymą lietuvių tarpe". Ji buvo įteikta Lietuvių katalikų sielovados suvažiavime gegužės 25 d. Jaunimo centre Čikagoje. Premiją priimti žurnalo leidėjai įgaliojo buvusį Aidų redaktorių Vokietijoje Kazį Bradūną, kuris perskaitė leidėjų padėkos žodį (jis spausdinamas viršelio 3 p.) ir pasakė kalbą.
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas' Landsbergis gegužės 6-15 dienomis penktą kartą lankėsi Jungtinėse Amerikos Valstijose, ir šis lankymasis buvo sėkmingiausias. Gegužės 6 d. jis Vašingtone susitiko su JAV Kongreso vadais, senatoriais, žurnalistais. Gegužės 7 d. Landsbergį kartu su Estijos ir Latvijos premjerais priėmė prez. George Bush. Tuo parodytas ypatingas palankumas, nes prezidentas tuo laiku sirgo. Pokalbis, atrodo, buvo nuoširdesnis negu anksčiau.


Prezidentas pažadėjęs pasakyti Gorbačiovui, kad jis nebijotų Pabaltijo nepriklausomų valstybių turėti savo kaimynėmis. Iškilmingai, kaip Lietuvos prezidentas, Vytautas Landsbergis buvo priimtas ir Los Angeles mieste. Tačiau įspūdingiausia jo viešnagė buvo Čikagoje. Svečią Midway aerouoste pasitiko ir pasveikino Illinois valstijos gubernatorius ir senatorius Alan Dixon. Be to, 2000 žmonių minia. Visą laiką jį automobiliais lydėjo Čikagos miesto policija, kaip įprasta lydėti svetimų valstybių prezidentus. Tą pačią dieną Loyolos universitetas jam suteikė teisių garbės doktoratą. Viešėdamas Čikagoje penkias dienas, Vytautas Landsbergis Marijos aukšt. mokyklos salėje susitiko su lietuviais, kurių susirinko apie 1500. Ten apibūdino dabartinę Lietuvos padėtį. Taip pat jis buvo Čikagos kardinolo svečiu jo rezidencijoje; turėjo pokalbius su laikraščių bei televizijos atstovais, susitikimą su miesto burmistru. .. Gegužės 14 dienos vakarą Lietuvių Bendruomenė su keliom amerikiečių organizacijomis Gamtos muziejaus patalpose (Field Museum of Natūrai History) surengė vaišes, kuriose dalyvavo 800 žmonių su 100 dol. bilietais. Pajamos perduotos specialiam fondui — "Dovana Lietuvai".

—    Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis, lydimas kun. Vytauto Gustaičio, gegužės 9 d. atvyko į Niujorką ir sustojo pranciškonų vienuolyne. Iš čia jis lankė visas žymesnes Amerikos lietuvių vietoves. Taip pat ir amerikiečius vyskupus. Svečias kiek ilgiau užtruko Čikagoje, dalyvaudamas ten muzikos šventėje ir kituose to meto renginiuose. Nuo birželio 10 iki 15 d. vadovavo lietuvių kunigų rekolekcijoms Putname. Birželio 22 d. iš Niujorko grįžo į Lietuvą.
—    "Laisvės Žiburio" radijas, kuriam vadovauja Romas Kezys, savo 25 metų sukaktį paminėjo balandžio 20 d. koncertu Kultūros židinyje Niujorke. Programą atliko Čiurlionio ansamblis.
—    "Lietuvos atsiminimu" radijas šiemet mini 50 metų sukaktį. Jam nuo pat pradžios vadovauja dr. Jokūbas Stukas. Sukaktis paminėta gegužės 19 d. pamaldomis, koncertu, vaišėmis Kearny, NJ. Vokalinę programą atliko viešnios solistės iš Lietuvos — Aldona Vilčinskaitė-Kisėlienė ir Asta Krikščiūnaitė.
—    Vysk. Antanas Deksnys šiemet švenčia dvigubą jubiliejų: gegužės 9 d. jam suėjo 85 metai amžiaus, o gegužės 30 d. — 60 metų kunigystės. Jau daugiau kaip 20 metų (nuo 1969) jis yra Europos lietuvių vyskupas, nuolat lanko juos, dalyvauja šventėse, Romoje vykstančiose iškilmėse. .. Sveikiname garbingą Jubiliatą.
—    Gražina Apanavičiūtė, Vilniaus operos solistė, gegužės 19 d. dainavo Kultūros židinyje Niujorke. Solistei akompanavo komp. Darius Lapinskas. Jis rūpinosi solistės koncertais ir kituose miestuose.
—    Poetas Bernardas Brazdžionis gegužės pradžioje išvyko į Lietuvą. Ten jis lankė gimnazijas, skaitydamas savo kūrybą.
—    Dr. Birutė Ciplijauskaitė savo motinos Elenos Ciplijauskienės atminimui prie Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos įsteigė stipendijų fondą. Kasmetinė stipendija — 1500 dol. Dėl informacijų reikia kreiptis į LKM Akademijos centro valdybą (Piazza della Pilotą 4, 00187 Roma, Italy).

—    M i r t y s: Stasys Santvaras, poetas, solistas, vertėjas, ypač operų libretų, kultūrininkas-visuomeninin-kas, žurnalistas (g. 1902.V.27), — mirė balandžio 12 d. Bostone; Juozas Urbšys, paskutinis nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras, visaip bandęs išsaugoti tautos nepriklausomybę, 13 metų kalintas Sibire (g. 1896.11.29), — mirė gegužės 1 d. Kaune; Vytautas Gerulaitis, žymus sportininkas, teniso specialistas-in-struktorius (g. 1915.V.2), — mirė gegužės 2 d. Long Islande; Jonas Rūtenis (Rutkauskas), poetas, dailininkas, žurnalistas, visuomenininkas (g. 1912.VI.21), — mirė gegužės 17 d. Hyannis, MA.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai