Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    JAV Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininku trejiems metams išrinktas Algimantas Gečys. Rinkimai vyko LB Tarybos sesijoje rugsėjo 21-22 d. Detroite. Prieš rinkimus susitarta, kad pirmojoj šio trimečio pusėje vadovaus Algimantas Gečys, o antrojoje — Vytautas Volertas. Toje pačioje sesijoje XI tarybos pirmininku išrinktas Algis Rugienius, nariais — Zina Dresliūtė, Alfonsas Dzikas, Dalia Kavaliūnaitė ir Vaiva Vėbraitė-Gust. Kultūros Tarybai vadovauti perrinkta Ingrida Bublienė.

—    Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondo taryba šiuos metus yra paskelbusi Lituanistikos katedros metais. Tuo norima susilaukti gyve s nio visuomenės dėmesio katedrai, kuriai ji dar turi suaukoti 240,000 dol. Aukoms rinkti atsišaukime Bendruomenės vadovybė rašo: "Lėšoms telkti yra sudaryti ir jau veikia komitetai JAV, Kanadoje, Australijoje, Anglijoje, Kolumbijoje, Šveicarijoje ir V. Vokietijoje. Pažadėtą Illinois universitetui 600,000 dol. sumą įmokėjus ir Lituanistikos katedros steigimo darbą baigus, PLB valdyba tarsis su JAV Lietuvių Bendruomene dėl tolimesnės katedros globos".

—    Penktasis mokslo ir kūrybos simpoziumas įvyks Chicagoje, Jaunimo centre, lapkričio 27 — 28 d. Simpoziumas rengiamas specialios tarybos, į kurią po du savo atstovus paskyrė šios organizacijos: Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga — J. Rimkevičių (išrinktas tarybos pirmininku); Pasaulio lietuvių gydytojų sąjunga — dr. K. Ambrazaitį ir dr. J. Valaitį; Lituanistikos institutas — dr. J. Rėklaitienę ir kun. J. Vaišnį, S.J.; JAV LB — dr. T. Remeikį ir kun. dr. V. Rimšelį, M.I.C. Ši taryba sudarė mokslinės programos komitetą, kuriam vadovauja dr. Jonas Bilėnas. Griežtaisiais mokslais rūpinasi dr. Br. Jaselskis, medicinos mokslu — dr. J. Daugirdas, humanitariniais - socialiniais mokslais — dr. Algis Norvilas. Taip pat sudarytas ir organizacinis simpoziumo komitetas, kuriam pavesta spauda, renginiai, registracija, muzikos - literatūros vakaras, pokylis ir t.t. Simpoziumo metu vyks ir dail. Petro Kiaulėno tapybos paroda jo mirties 30-mečiui paminėti.

—    Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos XIII-asis suvažiavimas gruodžio 26 - 30 d. rengiamas Los Angeles mieste Cal. Paskaitos bus Am-bassador viešbutyje, parodos ir koncertas — Šv. Kazimiero parapijos salėje. Jau paskelbta didžioji dalis paskaitininkų ir paskaitų temų. Būtų geriau, kad du panašaus pobūdžio studijiniai renginiai, kaip simpoziumas ir LKM Akademijos suvažiavimas,    nebūtų tais pačiais metais — tuo labiau mėnesio atstume vienas nuo kito. Tai per daug tiems, kurie norėtų dalyvauti abiejuose. Matyt, rengėjai turėjo ypatingų priežasčių, kurios betgi iki šiol nėra paskelbtos.

—    Albinui Baranauskui rugsėjo 2 d. New Yorke paskirta Lietuvių rašytojų draugijos 2000 dol. premija už romaną "Piliakalnio šešėly". Premijos vertinimo komisija: Leonardas Andriekus (pirm.), Paulius Jurkus (sekr.), Algirdas Landsbergis, Nelė Mazalaitė, Vytautas Volertas. Premija bus įteikta Simpoziume Chicagoje. Mecenatas — Lietuvių Fondas.

—    Juozas Toliušis laimėjo Aloyzo Barono vardo novelės konkurso 1985 m. 500 dol. premiją; Premijos necenatas — dr. Petras Kisielius.

—    Vysk. Paulius Baltakis, O.F.M., lankydamas Vokietijos lietuvius, spalio 5 d. pašventino Vasario 16 gimnazijos mergaičių bendrabučio kertinį akmenį. Akmenį įmūrijo V. Vokietijos vidaus reikalų ministerijos atstovas dr. Reiner von Kempis.

—    Lietuvių pranciškonų provincijolu rugsėjo 10 d. trimetiniame suvažiavime (kapituloje) išrinktas T. Placidas Barius. Viceprov. — T. Augustinas Simanavičius, patarėjais — Tėvai Jurgis Gailiušis, Pranciškus Giedgaudas, Bernardinas Grauslys, Antanas Prakapas.

—    Vysk. Juozapas Preikšas su šešiais kunigais atvyko iš Lietuvos į tarptautinį eucharistinį kongresą, kuris rugpjūčio 11 - 18 d. buvo Nairobi mieste Kenijoje. Popiežius Paulius II ten juos priėmė privačioje audiencijoje.

—    Prel. Ladas Tulaba, Šv. Kazimiero kolegijos Romoje steigėjas ir per 40 metų rektorius, pakeltas Vatikano Šv. Petro bazilikos kanauninku. Kolegijos rektoriaus pareigas perėmė kun. Algimantas Bartkus, kuris kaip pat pakeltas prelatu.

—    Kun. dr. Paulius Rabikauskas, S.J., išrinktas Gregorianumo universiteto Romoje istorijos fakulteto dekanu. Anksčiau (1975 - 78) jis buvo šio universiteto vicerektorium.

—    "Galerija", iki šiol veikusi Chicagoje, perkelta į New Yorko apylinkę, Locust Valley vietovę.  Šiai meno įstaigai, kuriai vadovauja kun. Algimantas Kezys, S.J., finansiškai buvo sunku išsilaikyti Chicagos didmiesčio centre. Dabar jai finansinės pagalbos suteikė Vytautas Vebeliūnas, "Kasos" ir "Lito" prezidentas. Jis davė ir patalpas. "Galerija" atidaryta rugsėjo 8 d., surengiant žymių kitataučių tapybos parodą* kurioje dalyvavo ir lietuviai dailininkai — V. Kašubą, L. Katinas ir Alg. Kezys (fotografijos menas). "Galerija" Chicagoje gyvavo 4 metus.

—    Ši vasara, kaip ir kasmet, buvo turtinga stovyklomis ir studijų savaitėmis. Liet. Fronto bičiuliai stovyklavo Dainavoje liepos 28 - rugpj. 4; mokytojai, tėvai ir jaunimas — taip pat Dainavoje rugpj. 4 - 11; ateitininkai sendraugiai — Kennebunkporte rugpj. 10 - 17. Stovyklos buvo svarios paskaitomis bei renginiais, bet itin išsiskiria dvi, būtent, Europos lietuviškųjų studijų savaitė, vykusi rugpjūčio 11-18 net su 13 paskaitininkų bei literatų Veronos mieste Italijoje, ir Santaros - Šviesos suvažiavimas (Sodus, Mich.) Padėkos dienos savaitgalyje, kur programoje dalyvavo rašytojai iš Lietuvos — Algimantas Bučys, Vytautas Martinkus, Marcelijus Martinaitis ir aktorius Laimonas Noreika.

—    Pranciškonų vasarvietė Kennebunkporte ir šią vasarą pasižymėjo meniniais renginiais. Ypač paminėtini šie koncertai: Benedikto Povilavičiaus liepos 27 (akomp. J. Kačinskas); Daivos Mongirdaitės rugpj. 3 (akomp. V. Vasyliūnas), Ginos Čapkauskienės rugpj. 9 (akomp. Marta Batistą) ir rugpj. 15 (akomp. Vyt. Bakšys).

Jubiliatai. — Kun. Juozas Vaišnora, M.I.C., buvęs marijonų provinciolas, generalinis ekonomas, postuliatorius, religinių knygų ir įvairių straipsnių autorius, visuomenininkas, sausio 15 d. — 80 m.; Stasys Pėža, žurnalistas, rugpj. 25 — 80 metų; kun. dr. Valdemaras Cukuras, profesorius, kapelionas, visuomenininkas, straipsnių autorius, bal. 11 — 70 metų.

Mirė. — Alicija Rūgytė, pedagogė, istorikė, visuomenininke, — birželio 20 d. Chicagoje; Simas Sužiedėlis, profesorius, ilgametis Darbininko laikraščio redaktorius, Ateitininkų Federacijos vadas, Enciclopedia Lituanica redaktorius, visuomenininkas — rugsėjo 22 d. Bostone; Izabelė Blauzdžiūnaitė - Motekaitienė, Kauno operos solistė, dainavimo mokytoja, — rugsėjo 28 d. Chicagoje; kun. Albinas Spurgis, M.I.C., buvęs Draugo administratorius, pastoracijos darbuotojas, — spalio 7 d. Adelaidėje, Australijoje.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai