Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PREMIJOS IR KONKURSAI PDF Spausdinti El. paštas
3000 DOLERIŲ UŽ MOKSLO VEIKALĄ
JAV LB Kultūros taryba 1985 metų Lietuvių Bendruomenės Literatūros premiją skirs už 1983 - 1984 - 1985 metais išleistus lituanistinės tematikos humanitarinio turinio mokslo veikalus arba eseistinių straipsnių rinkinius.

1.    Premijos siekti gali ir nespausdinti veikalai, rankraščiai, nesvarbu, kada parašyti.

2.    Premijai bus priimami ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba parašyti veikalai.

3.    Paskutinė data veikalams įteikti — 1985 m. gruodžio 31 diena.

4.    Pageidautina, kad rankraštiniai veikalai būtų parašyti mašinėle. Tačiau bus priimami ir lengvai išskaitomi ranka rašyti veikalai.

5.    Kiekvieno rankraščio pakanka atsiųsti po vieną nuorašą* bet kiekvieno spausdinto veikalo siunčiama po penkias knygas. Jas, jei norės, pasiliks vertinimo komisijos nariai. Visi rankraščiai bus grąžinami jų autoriams.

6.    Apie gautas siuntas bus pranešta siuntėjams. Už paštuose užkliuvusias ar dingusias siuntas Kultūros taryba neatsako. Jų ieškojimu rūpinasi patys siuntėjai.

7.    Prie kiekvieno veikalo pridedamas lydraštis su autoriaus pavarde, adresu ir telefono numeriu.

8.    Premijos siekti gali viso pasaulio lietuvių išeivijos kūrėjai.

Šios premijos siekiančius veikalus siųsti vertinimo komisijos pirmininko adresu: Dr. Augustinas Idzelis, 17916 Hillgrove Road, Cleveland, Ohio 44119.

JAV LB Kultūros Taryba 1985 m. rugsėjo 1 d.

DRAMOS KONKURSAS
— Dramos konkursas skelbiamas, 1987 metais, švenčiant Lietuvos krikšto 600 metų sukaktį. Pageidaujama, kad dramos struktūra, laisvai pasirinktu būdu, sietųsi su Lietuvos krikšto tema. Rankraštis savo puslapių skaičiumi turi būti įprastinės dramos knygos apimties. Premijos dydis — 3,000 dol. Jury komisijai neradus pakankamai gero veikalo, premija neskiriama. Jury komisijos sąstatas bus paskelbtas vėliau. Rankraščius, pasirašytus slapyvardžiu, su tikra pavarde ir adresu uždarame voke, siųsti ligi 1986 m. gruodžio 31 d. šiuo adresu: Lietuvos krikščionybės jubiliejaus vykdomasis komitetas, 5620 Claremont Ave., Chicago, IL 60636.

PAŠTO ŽENKLO KONKURSAS
Minint sukaktis Lietuvos krikšto, vykusio 1251, 1387 ir 1413 metais ir vykdyto Mindaugo, Jogailos ir Vytauto, skelbiamas pašto ženklo konkursas.

Šį jubiliejinį pašto ženklą išleisti prašomas Vatikanas.

Konkurse dalyvauti kviečiami visi lietuviai menininkai, Projekto formatas turi būti 20 x 30 cm arba 8.3 x 12.5 colių dydžio. Spalvų derinys paliekamas menininko nuožiūrai. Pašto ženklo vertę nustatys Vatikanas.

Pašto ženklo projektui paruošti skiriamos trys premijos: pirmoji 600 dol., antroji 400 dol. ir trečioji 300 dol. Iš viso 1,300 dol.

Premijos bus išmokamos, tik Vatikanui priėmus pašto ženklo projektą ir nutarus jį išleisti.

Vertinimo komisijos sudėtis bus paskelbta vėliau.

Premijuoti projektai lieka konkursą skelbiančios Lietuvos krikščionybės jubiliejaus minėjimo komiteto nuosavybe, o nepremijuotus galės autoriai atsiimti.

Pašto ženklo projektus, pasirašytus slapyvardžiu su tikra pavarde uždarame voke, siųsti iki 1985 m. gruodžio 31 d. šiuo adresu: Lietuvos krikščionybės jubiliejaus minėjimo komitetas, 5620 So. Claremont Ave., Chicago, IL 60636.

Norint gauti šiuo reikalu daugiau informacijų, reikia kreiptis į minėto komiteto narį J. Adomėną šiuo adresu: 3329 W. 66th St., Chicago, IL 60629. Tel. 312 737-3539.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai