Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Aldona Veščiūnaitė: AIDINČIOS UPĖS. Apipavidalinimas Viktoro Simankevičiaus. Išleido Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas (7338 S. Sacramento Ave., Chicago 60629). 1985. 74 p. Kaina 7 dol.

Algirdas Landsbergis: VAIKAI GINTARO RŪMUOSE. Trijų veiksmų drauma. Aplankas Vytauto O. Virkau. Išleido Ateities Literatūros Fondas (10000 South Bell Ave., Chicago, IL 60646). 1985. Kaina 7 dol.

Jurgis Jankus: KLAJOJANČIOS LIEPSNOS. Pasakojimai. Viršelis Giedrės Čepaitytės. Leidėjas — Jonas Struoginis. Nidos knygų klubo leidinys Nr. 109 (2 Landbroke Gardens, London VVll 2PT, England). 1985. 342 p. Kaina nepažymėta.

Antanas Škėma: RAŠTAI. III. Redagavo L. Mockūnas. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas. 506 p. Chicaga. 1985.

Balys Pavabalys: MILŽINAI IR SLIBINAI. Sat(l)yriniai eilėraščiai. Viršelyje P. Osmolskio piešinys. Išleido "Darbininkas" (spausdino pranciškonų spaustuvė). Brooklynas. 1985. 80 p. Kaina 5 dol.

Anatolijus Kairys: DVYLIKA. Dvylika vienveiksmių jaunimo scenai. Viršelis Ados Sutkuvienės. Išleido "Lietuvių literatūros bičiuliai" (P. O. Box 29060, Chicago, IL 60629). 1985. 200 p. Kaina 10 dol.

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS BIBLIOGRAFIJA. 1975 - 1979. Duomenis surinko Povilas Gaučys. Redagavo ir indeksą sudarė Jonas

Dainauskas. Išleido Lituanistikos Institutas, biografijos skvrius (2422 W. Marąuette Rd., Chicago, IL 60629). 414 p. Kaina nepažymėta.

THE APOSTLES OF THE SLAVS. Encyclical Epistle Slavorum apostoli of His Holiness John Paul II. Published by United States Catholic Conference (1312 Massachusetts Ave. N. W., VVashington, D.C. 20005-3105). 1985. 50 p.

EASTERN LITHUANIA. A Col-lection of Historical and Ethnographic Studies. Edited by Algirdas Budreckis, Ph.D. Published by Lithuanian Association of the Vilnius Region. Originally published in Lithuanian in 1980 as Rytų Lietuva: Istorinių bei etnografinių straipsnių rinkinys. Chicaga. 1985. 664 p.

Aloyzas Baronas: DAIKTAI KASDIENINIAI. Eilėraščiai. Pomirtinis leidinys. Išleido Nijolė Baronienė autoriaus mirties penkerių metų sukakčiai paminėti. Chicaga. 1985. 4545 VV. 63rd St.). 72 p. Kaina 5 dol.

Laimutis Švalkus: RUDENS VĖJUOSE. (Proginiai eilėraščiai). Išleido "Šaltinis" (16 Hound Rd., West Bridgport, Nottingham NG2 6AH, England. 1985. 104 p.LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. 7. Viršelis ir iliustracijos ses. Mercedes. Išleido Lietuvos Kronikos sąjunga, 6825 S. Tal-man Ave., Chicago, IL 60629. Tiražas 5000. 741 p. Kingsport Press, Kingsport, Tennessee. 1984. Kietais viršeliais — kaina 7 dol.

K, Š.: KONSTANTINAS OLŠAUSKAS IR JO TEISMO BYLA. Leidėjai — "Saulės" draugijos nariai ir auklėtiniai. Chicaga. 1985. 142 p.

Tomas Venclova: TEKSTAI APIE TEKSTUS. Aplankas I. Gražučio. Išleido Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas. Chicaga. 1985. 240 p. Kaina 10 dol.

VOKIETIJOS LIETUVIAI 1986. Asmenys, organizacijos, įstaigos, Sudarė Vincas Bartusevičius. Lampertheim. 1985. 44 p.

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMO DARBAI. Dešimtasis LKM Akademijos suvažiavimas 1976 m. lapkričio 24 - 28 d. Southfielde, Mich. Red. A. Liuima, S.J. LKM Akademijos leidinys (Piazza della Pilotta 4, Roma, Italy). 1984. 309 p.

Les Krantz: AMERICAN ARTI STS. An illustrated Survey of Leading Contemporary Americans. Išleido Facts On File Publications. New York — Oxford. 1985. 346 p. Viršelio aplanke rašoma: "The information is indispensable for collectors, researchers, educators and everyone interested in follovving American Art". Šioje knygoje vienintelis lietuvis dailininkas yra Kazimieras Žoromskis, kurio darbų įdėtos dvi reprodukcijos (viena jų spalvota), taip pat dailininko biografija.

NAUJOJI VILTIS. Politikos ir kultūros žurnalas. Nr. 17. 1984 m. Redaguoja Redakcinė kolegija. A. Laikūnas — redaktorius. Numerio kaina 5 dol. Rašo V. Alantas, dr. Br. Nemickas, J. Prunskis, M. Geležinis, K. Ėringis, A. Diržys, St. Santvaras, J. Gliaudą ir kt. Beletristinė kūryba — Jurgio Jankaus.

LITUANUS. Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences. Volume 31, Nr. 2. Summer 1985. Šį numerį redagavo Antanas Klimas. Prenumerata 15 dol. 88 p. Adresas: Lituanus, 6621 S. Troy, Chicago, IL 60629. Tarp straipsnių ypač pažymėtini: Milda Budrys, M.D. — Lithuanian Physicians "Aušrininkai" ir Antanas Klimas (University of Rochester) — Some remąrks on the Lithuanian reflecxive verbs. Spausdinami Eglės Juodvalkės eilėraščių vertimai. Iliustracijos — Arvydo Algmino aliejinės tapybos darbų nuotraukos.

VVORLD LITERATURE TODAY. A Literary Quarterly of the University of of Oklahoma. Editor Ivar Ivask. Summer 1985. Straipsniai, pasaulinės literatūros recenzijos ir t.t. Kiekvienas numeris vertas plačios recenzijos.

VYSKUPO INFORMACIJA. Lietuvių katalikų išeivijos vyskupo Pauliaus Baltakio, O.F.M., darbų informacinis leidinys. 1985 m. nr. 3. Daug vietos skiriama lietuvių krikšto jubiliejui, kurio vadovas yra pats vyskupas, koordinatorius — kun. Kazimieras Pugevičius, centrinio komiteto pirm., dr. Linas Sidrys. Pateikiamas gausių vyskupo Baltakio kelionių tvarkraštis.

PAPILDYMAS Prie Leonardo Andriekaus straipsnio š. m. Aidų Nr. 4 Ilgiausiai einąs lietuvių kalba žurnalas reikalingas šis papildymas: Pajudėjus emigracijai, 1949 metais Aidų nr. 22, 23, 24 leidėjas buvo Povilas Gaučys, redaktoriai — Jonas Grinius ir Paulius Jurkus. Redakcijos narys JAV — Juozas B. Laučka. Aidų Nr. 25, 26 — redaktorius - leidėjas — Paulius Jurkus, redaktorius — Jonas Grinius. Šiuos du numerius globojo (finansiškai rėmė) lietuviai pranciškonai Amerikoje.

PATIKSLINIMAS
Š. m. Aidų Nr. 4 p. 213, I-oje skl., II-oje pastraipoje nuo viršaus turi būti toks sakinys: "Ir R. Šavelio knygoje Paparčio šešėlyje: Apysaka ir apsakymai (1980) Šilbajoris randa "kūrybiškai suvoktą* o ne mechaniškai atspindimą realybę".

Tame pačiame numeryje, p. 268, IlI-oje skl. IV-oje eilutėje iš apačios vietoj žodžio Tvakstės turi būti Tvankstės.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai