Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AIDŲ RĖMĖJAI: PDF Spausdinti El. paštas
Mecenatai: po 50 dol.: Jonas Juodvalkis, Lemont, IL; Antanas Pocius, Elizabeth, N.J.

Garbės prenumeratoriai: po 30 dol.: Nijolė Šležienė, VValpole, MA.

Rėmėjai: Jurgis Kasakaitis, Chicago, IL; L. F. Dulkė, Toronto, ONT, Canada; Kazimieras Jankus, Burnley, England; Julija Grigaitienė, Mitcham, Vic, Australia.

AIDŲ administracija visiems nuoširdžiai dėkoja

ŠIAME AIDŲ NUMERYJE YRA IR LAIŠKAS SU PRAŠYMU PRATĘSTI ŽURNALO PRENUMERATĄ.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai