Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MUSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    Mokslo ir kūrybos simpoziumas, įvykęs lapkričio 27 — gruodžio 1 d. Jaunimo centre Chicagoje, buvo įspūdingas mūsų šviesuomenės kultūrinis proveržis. Simpoziumas apėmė 73 sesijas, 240 paskaitų ir apie 200 paskaitininkų. Paskaitų santraukos bei paskaitininkų biografijos pateiktos 543 puslapių knygoje. Be mokslinių paskaitų, simpoziume vyko Petro Kiaulėno dailės paroda. Taip pat literatūros - muzikos vakaras, kuriame įteikta Lietuvių rašytojų draugijos 2000 dol. premija Albinui Baranauskui ir Aloyzo Barono vardo novelės premija — Juozui Toliušiui. Abu laureatai neatvyko. Muzikinėje programoje atlikti komp. Giedros Gudauskienės kūriniai. Atlikėjai: R. Apeikytė ir M. Motekaitis. Apie visa tai plačiau bus ateinančiame Aidų nr.

—    Vysk. Paulius Baltakis, O.F.M., ir kun. Kazimieras Pugevičius lapkričio 8 d. su kitais žymiais dvasininkais dalyvavo privačiame susitikime su JAV prez. Ronald Reaganu, prieš pat jam išvykstant į Genevą tartis su Gorbačovu. Tarp pakviestųjų buvo New Yorko, Bostono, Chicagos ir Philadelphijos kardinolai. Artimiausi prezidento pagalbininkai pirmiausia svečius Baltuosiuose Rūmuose supažindino su pasiruošimu būsimai konferencijai Genevoje. Buvo galima ir klausti. Kun. K. Pugevičius klausė, ar, kalbant apie žmogaus teises, nebus pasitenkinta tik žydų emigracijos klausimais. Atsakyta, jog bus paliestos ir kitų prispaustų tautų problemos. Po pranešimų visi dalyviai buvo pakviesti pietauti su prezidentu ir su juo pasidalyti mintimis. Čia vėl iškelti žmogaus teisių ir religijos laisvės reikalai. Vysk. Baltakis, padėkojęs prezidentui Reaganui už didį palankumą pavergtiesiems, paprašė leidimo jo vardu pasveikinti lietuvių tautą per Amerikos Balso radiją; Prezidentas mielai sutiko.

—    Tautinės sąmonės išlaikymo konferencija Chicagoje surengta prieš pat simpoziumą — lapkričio 23 - 24 d. Paskaitininkais pakviesti Amerikos universitetuose dirbą mokslininkai ir lituanistikos specialistai. Rengėjas — PLB valdybos sudarytas komitetas, kuriam vadovavo Bronius Juodelis.

—    Vaclovas Kleiza, žinomas visuomenės veikėjas, Juzei Daužvardienei dėl amžiaus atsistatydinus, Valstybės departamento patvirtintas Lietuvos garbės generaliniu konsulu Chicagoje. Jo adresas: 10000 S. Bell Ave., Chicago, IL.

—    Linas Kojelis paskirtas specialiu JAV prezidento asistentu Baltųjų Rūmų santykiams su visuomene įstaigoje.

—    Šv. Kazimiero Kolegija Romoje šiais metais mini 40 m. veikimo sukaktį. Prel. Lado Tulabos pastangomis jį buvį įkurta 1945 m. rudenį. Sukaktuvinėje iškilmėje spalio 19 dalyvavo Katalikiško auklėjimo kongregacijos sekretorius arkivysk. Javierre Ortas, vyskupai A. Deksnys ir P. Baltakis ir daug kitų svečių.

—    Kun. Algimantas Bartkus, Šv. Kazimiero kolegijos rektorius Romoje, pakeltas prelatu. Jo įvesdinimas bei įvilktuvių apeigos adiktos gruodžio 22 d. Apreiškimo bažnyčioje Brooklyne. Prelatu pakeltas ir Melbourno (Australija) lietuvių misijos vadovas kun. Pranas Vaseris.

—    Jokūbas Stukas, uolus JAV lietuvių katalikų veikėjas, už nuopelnus Bažnyčiai Šv. Tėvo apdovanotas Šv. Silvestro ordinu. Loreta Stukienė, labiausiai pasireiškusi veikla vyčiuose, popiežiaus pagerbta ordinu Pro Ecclesia et Pontifice.

—    Lietuvių Fondo metinis pobūvis (banketas) buvo lapkričio 16 d. Tautiniuose namuose Chicagoje. Pasigėrėta, kad LF dabar turi 5669 narius, 3,267.77 dol. kapitalą ir per savo gyvavimo laiką lietuvių kultūriniams reikalams iš procentų yra išdalinta 1,537,586 dol. Per tą laiką (šį rudenį) ir "Aidai" gavo 1,000 dol. Dėkojame.

—    Savaitraštis Dirva šiais metais mini 70 m. gyvavimo sukaktį. Sukakties proga rengti minėjimai, ir lėšos laikraščiui telktos įvairiuose miestuose. Baigiant finansų vajų, gruodžio 1 d. Clevelande surengtas pobūvis, kuriame dainų programą adiko Los Angeles vyrų kvartetas.

—    Balfo metiniame seime, kuris įvyko spalio 12 - 13 d. VVashingtone, pranešta, kad per paskutinį penkmetį šalpai išdalyta milijonas dolerių. Seimo metu pagerbtas Lietuvos atstovas VVashingtone dr. St. Bačkis 55 m. diplomatinės tarnybos proga. Į seimą (vaišes) atsilankė Valstybės sekretoriaus pavaduotojas R. Shifter ir VVashingtono arkivyskupas James Hickey. Abu jie gėrėjosi lietuvių labdarybiniais darbais. Baltui davovauja Marija Rudienė.

—    Vliko seimas vyko gruodžio 6 -7 d. St. Petersburge. Be posėdžių, diskusijų, pranešimų, buvo ir koncertinė programa, kurią Don CeSar viešbučio salėje atliko sol. Roma Mastienė.

—    Amerikos Lietuvių Tarybos (Alto) išrinktoji valdyba taip pasiskirstė pareigomis: T. Blinstrubas — pirm., dr. J. Valaitis — pirm. pavaduotojas; vicepirm. — St. Balzekas, P. Dargis, dr. L. Kriaučeliūnas, V. Naudžius, V. Šimaitis, J. Talandis, ižd. — M. Pranevičius.

—    Šimtmetinės gimimo sukaktys: Antanas Norvaiša, kompozitorius, dirigentas, konservatorijų profesorius g. 1885 m. rugpj. 8 d.; Mykolas Krupavičius, kunigas - prelatas, visuomenininkas, politikas g. 1985 m. spalio 1 d.; Stasys Šilingas, teisininkas, visuomenininkas, valstybininkas g. 1985 m. lapkričio 10 d.

Premijos. — Kun. dr. Juozas Prunskis Lietuvių Religinei Šalpai paskyrė 25,000 dol., kad iš tos sumos procentų kasmet būtų duodama premija už religinį veikalą; Be to, šįmet paskirtos šios premijos: LB Jaunimo literatūros 1000 dol. premija paskirta Anatolijui Kairiui už romaną "Viena širdis" ir Andriui Mironui - Norimui už romaną "Kelionė į Kauną". Clevelando Lietuvių Amerikos piliečių klubo 1000 dol. premija — Stefanijai Stasienei; Pasaulio lietuvių katalikų Bendrijos premija — Algimantui Taškūnui (Australija): Ohio Lietuvių gydytojų draugijos kultūrinė premija — dr. Rimvydui Šilbajoriui. "Gajos" korporacijos premija — kun. Kazimierui Pugevičiui.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai