Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AIDŲ 1985 METŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA
Ališas Venancijus — Eilėraščiai 355
Bradūnas Kazys — Iš ciklo "Krikšto vanduo Joninių naktį" 280
Brazdžionis Bernardas — Lemties miražo mįslės (eil.) 80
Masaitis Česlovas — Penki kepalėliai (eil.) 148
Mazalaitė Nelė — Obelies šešėlis 226
Nyka-Niliūnas Alfonsas — Eilėraščiai 205
Orintaitė  Petronėlė  — Neskink nepražydusios gėlytės 164
Visvydas Pranas — Eilėraščiai 20

STRAIPSNIAI
Andriekus Leonardas — Ilgiausiai lietuvių kalba einąs žurnalas 201
Balys Jonas;dr. — Senovės baltų pasaulėžiūra 95
Cukuras M. Valdemaras — Apsisprendimas kryžkelėje  269
Daugirdaitė - Sruogienė V. — Kaip po Rusiją išblaškyti lietuviai pasitiko Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą 1
Dunčia Jonas — Lietuvių kalbos grožis Mariaus Katiliškio romane "Miškais ateina ruduo" 375
Girnius K. Kęstutis — Sovietinis teroras pirmaisiais pokario metais 176   243
Gerutis Albertas, dr. — Lietuvos kaimynas Latgala 364
Kavaliūnas Vacys — Dialogas tarp žemės ir dangaus mūsų literatūroje 73
Laučka B. Juozas — Keletas žvilgsnių į Lietuvos 1922 metų konstituciją: jos kilmė ir pagrindiniai principai 133
Liulevičius Vincas — Prelatas Vladas Butvilą atsiminimų pynėje 316, 379
L.A. — Paskutinis milžinas (Mare Chagall) 156
Maceina Antanas — Gimtoji kalba liturgijoje 30
Natkevičius Vincas — Juozui Girniui 70 metų 355
Okunis Jurgis — Jono Muloko architektūra 316
Paškus A. — Terapinės kultūros įtaka katalikybei 341
Plukas A. — JAV lietuvių veiklos apžvalga 39
Prisiminimai apie Tėvą Viktorą Gidžiūną — Paulius Rabikauskas, S.J., Antanas Liuima,
J.S., Juozas Vaišnora, M.I.C., dr. Povilas Rėklaitis, Simas Sužiedėlis 109
Rubšys Antanas — Senasis Testamentas ir žmogaus išmintis nerime ir kančioje 5
Staknienė Alina — Struktūralistinis žvilgsnis į literatūrą Lietuvoje 207
Šilbajoris Rimvydas — Filosofinių dimensijų poezija 292
Trimakas Kęstutis — Išeivių lietuvių jaunimas pasaulyje 82, 176
Vizgirda V. — Dail. Antano Gudaičio tapyba, arba Naujoji Vilniaus dailės mokykla 103
Vyčinas Vincas, dr. — Asmenybiškumas Ibseno dramose. Brandas 22, 150, 216
Vokiečių nepasisekusi mobilizacija ir jos padariniai dokumentų atšvaistėje. Vertė Br. Nemickas 228
Vokiečių kėslai į lietuvių jaunimą. Vertė Br. Nemickas 283

KNYGOS
Ališas Venancijus: Anapus marių — A. Tyruolis 389
Bradūnas Kazys: Prierašai — Ilona Gražytė - Maziliauskienė 193
Cinzas Eduardas: Šventojo Petro Šunynas — M. Stankus - Saulaitė 265
Heym Stefan: Schwarzenberg — Spec 199
Jasukaitytė Vidmantė: Stebuklinga patvorių žolė — Rasa Iešmantaitė 334
Juodvalkė Eglė: Pas ką žiedas žydi (poezija) — M. Stankus - Saulaitė 128
Karuža Petras: Memorialinis leidinys — J. Gliauda 70
Lėtas Leonas: Trakas (poezija) — Vytautas A. Jonynas 63
Mackus Algimantas: Augintinių žemė (poezija) — M. Stankus - Saulaitė 333
Milosz Czeslavv: The Land of Ulro (Lietuvos dvasiniai bruožai) — A. L. 331
Ostrauskas Kostas: Gundymai (pjesė) — J. Ž. 197
Poezijos Pavasaris, Vilnius — Pranas Visvydas 130
Raila Bronys: Kitokios Lietuvos ilgesys (kalbos pasakytos per Laisvės radiją) — Vincas Liulevičius 66
Rannitas Aleksis: Lithuanian visionary painter — Mikalojus K. Čiurlionis — Jurgis Gliauda 199
Vidžiūnienė R. Klevą: Vieno vakaro melancholija — Marija Stankus - Saulaitė 198
Volertas Vytautas: Jaučio ragai (romanas) — Jurgis Gliauda 266
VVyshynski Stefan Cardinal, A Freedom VVithin (Kardinolo Višinskio dvasinis portretas) — Saulius Pašilis 198

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Sausis — Vasaris Jonas Kokštas — Ivanas Turgenevas — 55. Mūsų buityje — 58. L. A. — Dail. Jadvyga Paukštienė ir jos kūryba — 59. Jadvyga Paukštienė — Maloniausios valandos buvo prie molberto — 59. Saulius Pašilis — Jeroslavas Seifertas — Nobelio premijos laureatas — 51. Spect. — Amerikos televizijos žvilgsnis į religiją Sovietų Sąjungoje — 62.

Kovas — Balandis
Romualdas Kriaučiūnas — Persikrovimas ir išsisekimas visuomeninėje veikloje — 120. Balys Raugas — Kazimierinių metų apžvalga — 122. Mūsų buityje — 125. Spec: Iš teatrinio albumo: A. Landsbergio "Penki stulpai" Australijoje; J. Jurašas režisuoja japonų trupę — 127

Gegužė — Birželis
Lietuvos krikšto jubiliejui artėjant— Lietuvos vyskupų ir vyskupijų valdytojų raštas kunigams ir tikintiesiems — 187. A. Užuolanka — 1985 metų literatūros išleidimo planas Lietuvoje — 189. Mūsų buityje — 192.

Liepa — Rugpjūtis
K. Trimakas — Studija apie maldą — 248. V. Ročiu-nas — Penktoji premijų šventė Clevelande — 250. Alfonsas Nakas — Poezijos dienos Chicagoje — 252. J. G. — Dr. Povilas Rėklaitis — 256. K. Janulis — Erdvilas Masiulis Beverly Shores architektas — 257. Izolda I. Poželaitė-Davis — Mokslas, mokytojai ir mokiniai Vlado Požėlos "Jaunystės atsiminimuose" — 261.

Rugsėjis — Spalis
Elena Vasyliūnienė — Johann Sebastian Bach — 320. Juozas B. Laučka — Ateitininkuos deimantinė sukaktis paminėta Chicagoje — 323. A. L. — Škėmos "Atbudimas" New Yorke — 327. Saulius Pašilis — Amerikiečių sociologinė studija apie Lietuvos katalikų persekiojimą — 329. Mūsų buityje — 330.

Lapkritis — Gruodis
Juozas Prunskis — Balzeko lietuvių kultūros muziejus — 389. J. M. Adomaitis — Prezidentas Aleksandras Stulginskis — 392. Č. Masaitis — Broniaus Povilaičio pėdsakai gyvenime — 394. Alina Staknienė — 32-asis Šviesos - Santaros suvažiavimas — 395. J. Dain. — Kaimo darbų vaizdai — 396. Mūsų buityje — 397.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai