Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AMERIKOS LIETUVIŲ 1985 METŲ VEIKLOS APŽVALGA PDF Spausdinti El. paštas
Religijos srityje
Lietuvos krikšto 600 metų sukakties minėjimu susirūpinta jau 1984 m. Vysk. P. Baltakis, OFM, tuo reikalu tarėsi su Amerikos ir Kanados Kunigų Vienybe, Chicagos veikiančių organizacijų vadovais ir Romoje su popiežium. Sausio 26 d. jis sušaukė Chicagoj visų katalikiškų bei kultūrinių organizacijų pasitarimą ir pranešė, kad Lietuvos krikšto sukakties minėjimą nutarta rengti 1987 m. Buvo sudaryti garbės, centrinis ir vykdomasis komitetai. Pastarojo komiteto pirmininku sutiko būti Jonas Kavaliūnas. Minėjimo pradinė dalis numatyta 1987 rm birželio mėnesį Romoje.

Kovo 9 d. vykdomojo komiteto posėdyje kun. A. Saulaitis pranešė, kad sudaryta 18 būrelių įvairiose vietose, kurie padės vysk. Baltakiui ruošiant minėjimo programą; Dr. L. Sidrys painformavo, kad dr. V. Vardys sutiko parengti studijinį veikalą "Krikščionybė Lietuvoje". Birželio 1 d. posėdyje buvo tariamasi dėl dramos, romano bei poezijos konkursų paskelbimo ir Vatikano pašto ženklo išleidimo. "Draugo" dienrašty kovo 20 buvo paskelbtas Lietuvos vyskupų ir vyskupijų valdytojų raštas kunigams bei tikintiesiems dėl Lietuvos krikšto 600 m. sukakties minėjimo.

JAV Lietuvių Kunigų Vienybės 76-asis metinis seimas įvyko rugpjūčio 7-8 New Havene, Conn., Yale universiteto patalpose. Dalyvavo 30 lietuvių kunigų. Kun. K. Pugevičius pranešė apie Lietuvos krikšto jubiliejaus numatytus darbus.

Popiežiškoji lietuvių Šv. Kazimiero kolegija Romoje spalio 19 paminėjo 40 m. savo veikimo sukaktį. Nuo jos įsteigimo rektoriaus pareigas ėjęs prel. L. Tulaba jas perdavė kun. Alg. Bartkui, kuris buvo pakeltas prelatu.

Šv. Silvestro ordinais popiežiaus pagerbti Jokūbas Stukas, Antanas Saulaitis ir Adolfas Darnusis, o Loreta Stukienė ir Jadvyga Damušienė apdovanotos "Pro Ecclesia et Pontifice" ordinais.

Vysk. Paulius Baltakis buvo išvystęs nepaprastai gyvą veiklą: Kaip rodo jo kelionių tvarkraštis, beveik nebuvo savaitgalio, kada jis nesilankytų kurioje nors lietuvių parapijoje ar suvažiavime. Be to, jis vasario ir kovo mėnesiais lankėsi Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje, o rugsėjo mėnesį — Vokietijoje. Jis taip pat dalyvavo rudeninėje Amerikos katalikų vyskupų konferencijoje ir Amerikos įvairių religijų dvasiškių pasitarime su prez. Reaganu Baltuosiuose rūmuose, prieš jam išvykstant į konferenciją Ženevoje.

Visuomeninė — kultūrinė veikla Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukaktis, kaip ir kiekvienais metais, buvo paminėta įvairiose lietuvių vietovėse. Prezidentas Reaganas ta proga paskelbė proklamaciją, kviesdamas amerikiečius šią sukaktį paminėti atitinkamais renginiais. Valstybės sekretorius George Shultz ta proga specialiu laišku pasveikino Lietuvos atstovą dr. St. Bačkį. Senate ir atstovų rūmuose sukaktis paminėta, keliasdešimčiai senatorių ir kongresmanų pasakant kalbas. Atstovų rūmuose minėjimui vadovavo kongr. Frank Annunzio. Maldą sukalbėjo kun. Albertas Kontautas.

Sovietų įvykdytų masinių deportacijų iš Pabaltijo valstybių 1941 m. minėjimai buvo surengti birželio mėnesį. Ta proga JAV kongresas priėmė rezoliuciją; kad birželio 14 būtų paskelbta Pabaltijo valstybių diena. Prezidentas Reaganas tai paskelbė specialiu raštu. Tai padarė ir kai kurių valstijų gubernatoriai.

Kaip kiekvienais metais, prezidentas Reaganas liepos trečią savaitę paskelbė Pavergtųjų Tautų savaite. Ta proga įvairiuose miestuose buvo surengti minėjimai bei demonstracijos, kuriose pasireiškė ir lietuviai.

Vilkas. — Didžiausias darbas, kurį Vlikas kartu su latviais ir estais atliko 1985 m. buvo Sovietų Sąjungos teismas Kopenhagoje ir išvyka Baltijos jūra bei demonstracijos Stockholme ir Helsinky.

Teismas vyko liepos 25 - 26 d. Teisėjais buvo penki žymūs europiečiai. Buvo apklausinėta septyniolika liudininkų apie sovietų nusikaltimus lietuviams, latviams ir estams. Teisėjai paskelbė Kopenhagos Manifestą; kuriame buvo pripažinta, kad Sovietų Sąjunga yra nusikaltusi visoms trims Pabaltijo tautoms.

Ta pačia proga surengta Taikos ir Laisvės išvyka Baltijos jūroje. Dalyvavo daugiausia jaunimas. Išvyka pradėta iš Stockholmo ir baigta Helsinky. Abiejuose miestuose buvo surengtos priešsovietinės demonstracijos. Išvykos metu buvo priimta rezoliucija dėl taikos, saugumo bei žmogaus teisių gerbimo. Tiek teismas, tiek išvyka ir demonstracijos susilaukė atgarsio Vakarų Europos spaudoje bei televizijoje.

Vliko seimas įvyko gruodžio 6 - 8 St. Petersburge, Floridoje. Pirmininku trejiems metams perrinktas dr. K. Bobelis. Pranešimus apie Vliko veiklą padarė valdybos pirm. dr. K. Bobelis, tarybos pirm. V. Šoliūnas, valdybos vicepirm. V. Jokūbaitis, Tautos fondo tarybos pirm. J. Valaitis ir Tautos fondo vykdybos pirm. J. Giedraitis.

Tautos Fondas. Vliko veiklai finansuoti veikia Tautos fondas, kurio narių metinis suvažiavimas įvyko gegužės 4 d. Kultūros židinyje New Yorke. TF valdybos pirm. Juozas Giedraitis pranešė apie atstovybių ir įgaliotinių tinklą; kurį sudaro apie 130 asmenų pasauly.

Amerikos Lietuvių Taryba (Altas). — Metinis suvažiavimas sušauktas lapkričio 2 d. Chicagoje. Atidarė Alto pirm. Teodoras Blinstrubas. Dalyvavo Alto tarybos ir valdybos 52 nariai, 14 skyrių atstovai, 28 organizacijų atstovai, 6 spaudos atstovai ir 44 svečiai. Nuo praeito Alto suvažiavimo pajamų turėta 71,324 dol., o išlaidų — 75,248 dol. Kasos balansas — 54,580 dol. Suvažiavimo proga gauta 7,861 dol. aukų.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. — Rūpinasi lėšų telkimu Lituanistikos katedrai. PLB valdyba ir PLB fondo taryba 1985 metus paskelbė Lituanistikos Katedros metais ir kvietė visą išeiviją prisidėti aukomis. PLB valdyba dalyvavo visoje lietuvių veikloje: tarėsi su Vliku, dalyvavo konferencijose, tinkamai reagavo į žydų kongreso kaltinimus, bendradarbiavo su latvių bei estų veikėjais ir 1.1. Ottawoj gegužės - birželio mėnesiais vykusios žmogaus teisių ekspertų konferencijos dalyviams buvo įteiktas memorandumas, o jos eigai stebėti PLB vardu buvo nuvykę Gintė Damušytė, dr. T. Remeikis ir kanadiečiai Juozas Danys bei Joana Kuraitė-Lasienė.

PLB iniciatyva lapkričio 20 - 24 d. Chicagoje surengta mokslinė konferencija apie tautinės sąmonės išlaikymą išeivijoje. (Apie ją yra atskiras straipsnis. (Žr. 67 p. — Red.).

Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių Bendruomenė. — 1985 metų veikla pradėta krašto valdybos posėdžiu sausio 26 d. Clevelande. Svarstyta tarybos rinkimai, įstatų keitimas, dainų šventės 1986 m. surengimo reikalai. Kovo 30 Kultūros židinyje Brooklyne įvyko rytinio rajono apygardų ir apylinkių pirmininkų ir atstovų suvažiavimas.

Ingrida Bublienė informavo apie Kultūros tarybos veiklą; apgailestavo, kad lietuvių teatrų reikalai apleisti, regino įsijungti j Lietuvos krikšto sukakties minėjimą;

Švietimo tarybos pirm. Jonas Kavaliūnas pranešė, kad JAV-se veikia 31 lietuviška mokykla su 1324 mokiniais ir su 26 tūkstančių dol. Lietuvių Fondo parama. Visą kitą naštą neša tėvai. Lituanistikos katedrai bus įmokėta ketvirtas šimtas tūkstančių dol.

Dr. V. Stankus kalbėjo apie lietuvių teisių gynimą:

Gegužės 18 d. įvyko XI tarybos rinkimai. Išrinkta 60 tarybos narių. Po keturių mėnesių naujoji taryba rugsėjo 21 - 22 d. susirinko Detroite. Dalyvavo 51 tarybos narys.

Ingridos Bublienės vadovaujama Kultūros taryba surengė keturias premijų šventes. Premijoms LF paskyrė 4000 dol., LB — 3000 ir pati taryba sutelkė 2000 dol.

Krašto valdybos pirmininku išrinktas Algimantas Gečys, kuris pranešė, kad po pusantrų metų šias pareigas perduos vicepirm. V. Volertui, o jis pats taps vicepirmininku. Taip pat buvo išrinktas tarybos prezidiumas, kuris savo pirmininku išsirinko Algį Rugienių.

Lietuvių Fondas. — LF taryba, kuriai pirmininkauja Povilas Kilius, 1985 sausio 25 d. posėdyje patvirtino valdybos (pirm. dr. Antanas Razma) pateiktą 1984 m. apyskaitą: narių įnašų gauta 420,000 dol. Pagrindinis kapitalas pasiekė 3,102,000 dol. Įstojo 244 nauji nariai, ir dabar LF sudaro 5,560 narių. Investuotas kapitalas davė 272,000 dol. pajamų, o nuo LF įsteigimo — 2,040,000 dol., kurių 1,356,000 dol. paskirstyta lietuvybės reikalams. Taryba patvirtino naują valdybą;

LF metinis 22 suvažiavimas įvyko kovo 30 d. Chicagoje. Jame buvo painformuota apie LF finansinę padėtį ir išrinkta nauja taryba. Pirmininku liko Povilas Kilius.

Spaudos konferencijoj birželio 29 d. Chicagoje pranešta, kad LF pajamų šiemet paskirstyta rekordinė suma — 181,000 dol., o prašymų buvo 115. Stipendijoms paskirta 36,000 dol., švietimui — 55,100 dol., menui — 18,000 dol., visuomeniniams reikalams — 33,500 dol.

Balfas. — Metinis seimas surengtas spalio 12 - 13 d. VVashingtone. Dalyvavo 22 Balfo direktoriai ir daugiau kaip 100 skyrių atstovų bei svečių. Juozas Laučka apžvelgė Balfo pradžią ir jo veiklą; ypač pirmuosius penkerius metus. Pokilyje, kuriame dalyvavo apie 250 svečių, buvo pagerbtas dr. Stasys Bačkis jo diplomatinio darbo 55 m. ir tarnybos VVashingtone 25 m. sukakčių proga. Į seimą atvyko VVashingtono arkivyskupas, atstovas iš Valstybės departamento, St. Lozoraitis, jr.( ir kt. Meninę programą atliko sol. Nerija Linkevičiūtė. Pagal revizijos komisijos pranešimą seimui Balfas nuo 1981. TX.3(Tiki 1985.VIH.31 turėjo pajamų 997,767 dol., suaukotų drabužių vertė 152.485 dol. Tad iš viso pajamų turėta 1,150,252. Per tą laiką šalpai išleista 1,019,347 dol. Kasoje liko 232,140 dol. Balfui vadovauja Marija Rudienė.

Mokslo ir kūrybos penktasis simpoziumas surengtas Chicagoje lapkričio 27 - gruodžio 1. Jo bendra tema buvo: Lietuvių išeivijos kultūrinė - visuomeninė veikla sankryžoje su Lietuva. (Apie jį žr. p. 57 — Red.). Lapkričio 28 d. buvo Lituanistikos Instituto suvažiavimas (apie ii 66 p. — Red.).   
   
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimas įvyko Los Angeles mieste gruodžio 26-29. Buvo 10 sekcijų. Apie suvažiavimą bus straipsnis š. m. Aidų Nr. 2. Lietuvių Fronto Bičiulių politinių studijų savaitgalį šį kartą surengė organizacijų koalicija: LB apygarda, Jaunimo sąjunga, LFB, ir Baltų Laisvės lygos lietuvių sekcija. Savaitgalis buvo skirtas OSI ir KGB. Adv. Povilas Žumbakis ir Mykolas Naujokaitis svarstė temą "OSI atneštos problemos ir galimi sprendimai". Baltų Laisvės lygos vicepirm. Antanas Mažeika painformavo apie sausio mėnesį Washingtone įvykusį ADP sukviestą pasitarimą, kuriame buvo nutarta įsteigti Coalition for Conctitutional Justice and Security" politinei akcijai vesti.

Antroji studijų diena buvo skirta jaunimo forumui, kuriame Rita Bureikaitė painformavo apie jaunimo prisiimtas pareigas ir atliktus darbus.

32-asis Santaros - Šviesos suvažiavimas įvyko rugsėjo 5 - 8 d. Tabor Farmoje, Sodus, Mich. Buvo dr. R. Šilbajorio, L. Morkūno, A. Eidinto, A. Mickūno, Alg. Bučio, M. Martinaičio, E. Bilaišytės paskaitos, simpoziumas tema "Tradicija ir novatoriškumas dabartinėje lietuvių literatūroje", Literatūros vakaras, dailės ir knygų parodos. Iš Lietuvos dalyvavo Marcelijus Martinaitis, Algimantas Bučys, Laimonas Noreika ir Vytautas Martinkus.

Pasaulio ir Amerikos lietuvių gydytojų sąjungų suvažiavimas įvyko gegužės 25 - 26 d. Independence, Ohio. Bendrinio pobūdžio paskaitą apie dabartinę Lietuvos literatūrą — avangardistų poeziją skaitė dr. Rimvydas Šilbajoris. Kitos paskaitos buvo mediciniškomis temomis.

54-asis Vargonininkų - Muzikų sąjungos seimas sušauktas rugsėjo 2 d. Chicagoje. Dalyvių susirinko 31. Taip pat dalyvavo vysk. P. Baltakis. Juozas Kreivėnas savo paskaitoje apžvelgė išeivijos muzikinę veiklą, o Vytautas Strolia — muzikiniais įrašais pavaizdavo vargonininkų nuopelnus Lietuvoje ir išeivijoje. Sudaryta komisija rūpintis repertuaru religinėm bei tautinėm šventėm. Taip pat nutarta pakeisti sąjungos pavadinimą į Šiaurės Amerikos Lietuvių Muzikų Sąjungą;

Mokytojų Studijų savaitė, rengiama LB Švietimo tarybos, įvyko rugpjūčio 4 - 11 d. Dainavoje. Buvo 110 dalyvių. Atidaromajame posėdyje vysk. P. Baltakis kalbėjo apie "Kovą dėl jaunimo". Iš viso buvo trylika paskaitų.

Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio suvažiavimas surengtas rugpjūčio 31 - rugsėjo 1 dienomis Chicagoje. Jonas Damauskas kalbėjo tema "Mažoji Lietuva dabar", Ansas Lymantas padarė pranešimą apie Mažosios Lietuvos lietuvių 40 m. išeivijoje veiklą.

Lituanistikos seminaras. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga surengė Lituanistikos seminarą rugpjūčio 4-18 d. Akron, Ohio. Dalyvavo 26 klausytojai. Dėstytojai: M. Drunga, kun. J. Vaišnys, S.J., dr. A. Klimas, dr. R. Šilbajoris, dr. V. Kelertienė, dr. J. Maziliauskienė, V. Kavolis, dr. B. Mačiuika.

Lietuvos Vyčių 72-asis suvažiavimas buvo rygpjūčio 8 - 11 d. Yale universitete New Havene. Dalyvavo daugiau kaip 400 delegatų ir svečių. Pirm. Loreta Stukienė pranešė, kad vyčiai turi keturias apskritis, 57 kuopas ir 4,120 narių. Per trejus metus narių skaičius padidėjęs daugiau kaip tūkstančiu. Vyčių žurnalas "Vytis" paminėjo savo 70 metų gyvavimo sukaktį.

Ateitininkų veikloj didžiausias įvykis buvo 75 metų Federacijos gyvavimo jubiliejinis kongresas, surengtas Chicagoje rugpjūčio 30 - rugsėjo 2 d. Be įvairių renginių, kaip jaunųjų menininkų bei kūrėjų vakaras, tėvynės vakaras, susikaupimo valanda, meno paroda, buvo aptarti organizaciniai reikalai ir išrinktas naujas federacijos vadas — Juozas Polikaitis. Paskaitas skaitė: kun. dr. Valdemaras Cukuras, dr. Kęstutis Skrupskelis, dr. Vytautas Vardys, dr. Vytautas Vygantas. Kongreso metu mišias koncelebravo vysk. P. Baltakis, vysk. V. Brizgys ir kard. J. Bernardin.

Ateitininkų sendraugių stovykla įvyko Dainavoje liepos ir Kennebunkporte rugpjūčio mėnesiais; studentų — rugpjūčio 23 - 30, moksleivių — birželio 23 - liepos 7 Dainavoje, ir jaunųjų — liepos 7 - 21 d.

Akademikų skautų sąjūdžio studijų dienos įvyko rugpjūčio 23 - 25 Dainavoje; LSS Seserijos ir Brolijos II-oji tuntininkų konferencija — spalio 12 - 14 d. netoli Clevelando ir draugininkų studijų dienos — spalio 26 - 27 d. Lamonte, ateitininkų namuose. Surengtos ir vasaros stovyklos.

Korpl Neo-Lituania suvažiavime Dainavoje rugpjūčio 31 d. išrinkta nauja valdyba. Pirmininkė — Kazė Brazdžionytė.

New Yorko tautinių šokių ansamblis "Tryptinis" gegužės 25 d. šokių programa Kultūros židinyje paminėjo savo veiklos 35 m. sukaktį. Ansambliui visą tą laiką vadovauja Jadvyga Matulaitienė.

Clevelando tautinių šokių ansamblis "Grandinėlė" balandžio 21 d. surengė programą iš 16 šokių. Ansambliui vadovauja Liudas Sagys. Muzikos vadovė Rita Kliorienė. Vyresniųjų grupėje šoka 40, o jaunimo ir vaikų — 47.

Poezijos Dienas jaunimo centre Chicagoje surengė Moterų klubas gegužės 24 - 25 d. Programą suorganizavo ir jai davovavo Kazys Bradūnas. Ši dvyliktoji poezijos šventė buvo skirta paminėti Antano Baranausko 150 metų gimimo sukakčiai. Jo poezijos rečitalį originalo kalba ir vertimuose atliko Titas Antanaitis su dukromis Gaile ir Guoda. Antroji pirmosios dienos programos dalis buvo skirta amerikiečių poezijai. Dr. Violeta Kelertienė supažindino su H. W. Longfellovv, E.A. Poe, W. VVhitman, Emily Dickinson, Carl Sandburg, R. Frost ir A. MacLeish kūryba, kurios ištraukas originalo kalba ir vertimuose paskaitė Jūratė Jakštytė ir Eugenijus Butėnas. Gegužės 25 d. šeštadienis buvo skirtas Henriko Nagio ir Liūnės Sutemos poezijai. Nagys negalėjo atvykti. Prof. Bronius Vaškelis kalbėjo tema —    Pavasaris, poezija ir Lietuva. Liūne Sutema paskaitė savo poezijos, o Nagio žodis buvo perduotas juostelėje.
Poeto Bernardo Brazdžionio poezijos popietė kovo 31 d. buvo Daytona Beach ir St. Petersburge, Floridoje. Pats poetas su įvadais paskaitė savo kūrybos, o sol. Ona Blandytė-Jameikienė padainavo dainas, sukurtas pagal B. Brazdžionio eilėraščius.

Cicero LB balandžio 14 d. surengė literatūrinę popietę su rašytoja Birute Pūkelevičiūte.
Vakaronė su Julija Švabaite - Gyliene Jaunimo centre buvo gegužės 17 d. Rengė Jaunimo Centro moterų komitetas. Su autorės kūryba supažindino Nijolė Jankutė-Užubalienė. Pati rašytoja papasakojo apie "Draugo" premijuoto jos romano "Stikliniai ramentai" genezę.

Vasario 16 d. Jaunimo centre Chicagoje surengtas literatūros vakaras. Programoj dalyvavo Kazys Bradūnas ir Birutė Pūkelevičiūte. Algimantas Kezys parodė Lietuvos gamtovaizdžio skaidrių.

Santara - Šviesa rugsėjo 13 d. Jaunimo centre Chicagoje suruošė vakarą kurio programą atliko iš Lietuvos atvykę rašytojai — Vytautas Martinkus, Algimantas Bučys, Marcelijus Martinaitis ir aktorius Laimonas Noreika. Su savo kūryba jie taip pat pasirodė keliuose kituose Amerikos miestuose.

Los Angeles LF Bičiulių sambūris jau dvidešimt metų rengia literatūros vakarus. Ši sukaktis buvo paminėta gruodžio 7 d. Pauliaus Jurkaus kūrybos vakaru. Programoje taip pat dalyvavo Alė Rūta, Danutė Mitkienė, Elena Tumienė, Rūta Klevą Vidžiūnienė, Bernardas Brazdžionis, Jurgis Gliaudą ir Pranas Visvydas.

Chicagos Lietuvių operos ansamblis balandžio 27 ir 28 d. Morton auditorijoj Cicere atliko Verdžio 4 v. operą Don Carlo. Vaidino Darrell Rowader — Don Carlo, Aldona Stempužienė — Eboli, Vytautas Paulionis — inkvizitorius, Audronė Gaižiūnienė — Tebaldo, Nerija Linkevičiūtė — Elizabeta, Jonas Vaznelis — Pilypas II, Algirdas Brazis — Rodrigo ir Branius Marciukevičius — vienuolis. Chormeisteriai — Alfonsas Gečas ir Audronė Gaižiūnienė. Dirigentas — Arūnas Kaminskas. Režisierius — Christian Smith. Scenos produkcija — Kazys Oželis. Operos pastatymu rūpinosi Operos valdyba. Pirmininkas — Vytautas Radžius.
"Dainavos" ansamblis atliko meninę programą Vasario 16 minėjime Chicagoje. Gruodžio 8 Morton auditorijoje Cicere atliko spektaklį "Lietuviškas vestuves".

Čiurlionio ansamblis savo veiklos 45 m. sukaktį paminėjo akademija - koncertu kovo 10 d. Dievo Motinos parapijos salėje Clevelande. Dirigavo R. Babickas.

Jakubėno vokalinis ansamblis su instrumentalistais kovo 17 d. pakartojo Povilo Mieliulio oratoriją "Iš Egipto" Ziono parapijos bažnyčioje Chicagoje.

Vokaliniai koncertai — Lilijos Šukytės koncertai buvo vasario 3 d. Chicagoje ir vasario 12 Bostone; Aldonos Stempužienės — spalio 27 Bostone; Reginos Žymantaitės - Peters — vasario 24 d. Chicagoje "Dirvos" 70 m. sukakties proga; Daivos Mongirdaitės — rugpjūčio 3 pranciškonų vasarvietėje. Kennebunkporte ir lapkričio 8 St. Petersburge, Fla.; Audronės Simonaitytės - Gaižiūnienės ir Astos Šepetytės (fleita) — gegužės 11 Chicagoje; Kazio Jakučio — spalio 13 Carnegie Recital Hali, New Yorke; Marytės Bizinkauskaitės — kovo 10 Norvvood, Mass, lapkričio 3 d. Hartforde ir lapkričio 10 d. Kultūros židinyje New Yorke; Algio Grigo ir Alvydo Vasaičio (piano) — sausio 19 Omahoj, Nebras-koj; A. Grigo ir D. Mongirdaitės — spalio 20 Bostone; Benedikto Povilavičiaus — liepos 27 pranciškonų vasarvietėje Kennebunkporte, Me.; Eglės Rūkštelytės -Sundstrom — spalio 27 Jaunimo centre Chicagoje; Ginos Čapkauskienės — rugpjūčio 14 pranciškonų vasarvietėje Kennebunkporte, spalio 27—Los Angeles lietuvių parapijos šventėje ir gegužės 18—su sol. Jonu Vazneliu bei Toronto "Volungės" choru Chicagoje "Draugo" jubiliejinės šventės metu; Anitos Pakalniškytės — balandžio 21 d. Bostone "Laisvės" Varpo renginyje ir gegužės 11 Clevelande, JAV LK KT Penktoje premijų įteikimo šventėje akomp. Jonas Govėdas; Algirdo Brazio — Gary, Ind., vasario 17 d. Lietuvos nepriklausomybės minėjime; Birutės Aleksaitės — Bostone vasario 17 d.; Rasos Krokytės — lapkričio 17 d. Philadelphijoje ir spalio 12 d. Kultūros židinyje New Yorke; Angelės Kiaušaitės — Hartforde vasario 17; Praurimės Ragienės (su fleitistu Linu Dambrava) — spalio 6 d. Jaunimo Centre Chicagoje; Guodos Puzinauskaitės — vasario 17 Kultūros židinyje New Yorke; Danos Stankaitytės ir Algio Grigo kovo 31 Toronte, Anapilio salėje; Nelės ir Arvydo Paltinų — balandžio 14 d. Miami, balandžio 17 d. St. Petersburge, Fla., ir balandžio 21 — Jaunimo centre Chicagoje.

Metropolitan operos solistės Teresės Žilytės dainų ir arijų rečitalis įvyko gruodžio 15 First Chicago Center; Ievos Tamulėnaitės ir pianistės Ramintos Lampsatytės — gruodžio 1 d. Jaunimo centre Chicagoje. Clevelando vyrų oktetas (vad. Rytas Babickas) koncertavo lapkričio 10 d. Jaunimo centre Chicagoje. Los Angeles Vyrų Kvarteto koncertas buvo gruodžio 1 Clevelande, užbaigiant "Dirvos" sukaktuves; New Yorko muzikos ir dainos vieneto "Harmonija" — gegužės 25 d. Kultūros židinyje New Yorke ir rugsėjo 8 d. Apreiškimo parap. salėje Brooklyne, spalio 12 Švč. Trejybės parap. salėje Newarke. Vieneto vadovas Viktoras Ralys. Baltimorės kvarteto (vad. Marija Krasauskienė) koncertas buvo lapkričio 17 d. Bostone. Chicagos kamerinis ansamblis (vadovas — Petras Aglinskas) gegužės 12 d. Jaunimo centre adiko dabartinių Lietuvos kompozitorių kūrimų koncertą. Pianisto Manigirdo Motekaičio rečitalis buvo sausio 20 d. ir gegužės 22 d. Jaunimo Centre Chicagoje. Smuikininkų Danos Pomerancaitės ir jos vyro Yuri Mazurkevich bei fleitistės Astos Šepetytės koncertas Chicagoje įvyko kovo 17 d. Smuikininkė Brigita Pumpolytė ir gitaristas Juozas Antanas Kasinskas atliko programą spalio 12 d. Jaunimo centre Chicagoje. Vytas Bakšys savo rečitalį turėjo lapkričio 14 d. Recital Hali Fine Arts Centre, Sony at Stony Brooks, N.Y. Vytenio Vasyliūno vargonų koncertas buvo surengtas liepos 28 d. pranciškonų vasarvietėje Kennebunkporte. Andriaus Kuprevičiaus piano koncertas įvyko Carnegie Recital salėje New Yorke lapkričio 30 d.

Clevelande spalio 5 d. JAV LB KT surengė jaunųjų muzikų varžybas — koncertą^ kuriame dalyvavo trys dainininkės, trys pianistai, trompetininkė ir violenče-listas. Varžybų koncertui vadovavo pianistas Andrius Kuprevičius. Iš vokalistų pirmą vietą laimėjo Marytė Bizinkauskaitė, instrumentalitų — Ilona Kuprevičiūtė ir pianistų — Angelė Karaliūtė.

Teatras. — Los Angeles Dramos sambūris kovo 3 antrą kartą suvaidino Alg. Landsbergio "Onos veidą". Režisavo Petras Maželis, o 22 d. sambūris minėjo savo veiklos 30 metų sukaktį. St. Petersburgo, Fla., vaidintojų grupė kovo 8 pastatė Ant. Rūko "Bumbulį ir Dundulį". Režisierius Algis Ulbinas. Dekoracijos dail. Vlado Vaitiekūno. Muzika A. Mateikos. Philadelphijos dramos mėgėjų būrelis gegužės 11 suvaidino vieno veiksmo komediją "Šeimos portretas", kurią parašė ir režisavo Julija Dantienė. "Antrasis Kaimas" balandžio 20 ir 21 Playhouse salėje Chicagoje atliko du spektaklius, o balandžio 27 d. pasirodė Baltimorėje; gegužės 4 ir 5 d. — Jaunimo centre Chicagoje, spalio 6 d. — Los Angeles, lapkričio 16 d. — Bostone. Hamiltono Lietuvių Teatro "Aukuro" grupė, vadovaujama Elenos Dauguvietytės - Kudabienės, kovo 16 Kultūros židinyje New Yorke suvaidino Petro Vaičiūno 4 veiksmų dramą "Tėviškės Pastogė".

Philadelphijos Jaunimo Teatras rugsėjo 28 pastatė Clevelande Julijos Dantienės vieno veiksmo komediją "Šeimos portretas ', Los Angeles vasario 16 minėjimo programoje atlikta muzikinė drama "Emilija Platerytė". Libretas Anatolijaus Kairio, muzika — Aloyzo Jurgučio. Vaidino vietos solistai ir 40 asmenų choras. Chicagos jaunimo grupė "Vaiva", kuriai vadovauja Faustas Strolia, balandžio 20 Kultūros Židinyje New Yorke atliko amerikiečių veikalą "VVizard of Oz". Rochestery balandžio 20 d. "Pavasario vakaro" programoj buvo Vitalis Žukauskas ir "Lazdyno" šokėjai.

Parodos. — Dr. Mykolo Arvysto skulptūros paroda Vasario 16 buvo jo studijoje Manhattane; Gabrieliaus Stanulio tapybos paroda — balandžio 20 - 21 Lietuvių kultūros centre Detroite. Prano Domšaičio kūriniai balandžio 13 - 14 buvo rodomi Clevelande. Kartu išstatyta Viktoro Petravičiaus keturių paveikslų ciklas "Lietuva". Viktoro Andriušio piešinių paroda buvo Bostone balandžio 13 d.; Vytauto Igno, Pauliaus Lantucho, Giedrės Montvilienės ir Dalios Ramanauskaitės tapybos paroda — John Slade Ely House galerijoj sausio 7 - 27 d. New Havene; Dalios Ancevičienės, Danguolės Šeputytės -Jurgutienės, Magdalenos Stankūnienės. Romualdo Povilaičio ir Ringailės Jonynaitės - Zotovienės — Čiurlionio galerijoje Chicagoje balandžio 12 - 14 d. ir 19 - 21 d.; Jurgio Šapkaus akverelės ir skulptūros paroda — gegužės mėnesį UCLA tarptautiniame studentų centre Los Angeles; Danguolės Stočiūtės - Kuolienės grafika ir Reginos Petrutienės medžio drožiniai — Lietuvių namuose Clevelande kovo 9-10 d.; Julijos Zdanienės rankų darbo ir gobelenų paroda — Jaunimo centre Chicagoje spalio 25 d. Lietuvių Dailės Institutas gegužės 8 Chicagos tarptautinėje dailės parodoje išstatė V. Petravičiaus, M. Dobužinskio ir P. Domšaičio kūrinius; Lietuvių tautodailės ir liaudies meno paroda vyko Čiurlionio galerijoje Chicagoje vasario ir kovo mėnesį. Petro Kiaulėno pomirtinė darbų paroda surengta Padėkos dienos savaitgalyje Čiurlionio galerijoje Chicagoje. Išstatyta 46 paveikslai.

Telesforo Valiaus monografijos sutiktuvės surengtos lapkričio 8 Jaunimo centre Chicagoje. Kalbėjo Eleonora Marčiulionienė, Kazys Bradūnas ir Adolfas Valeška. Muzikinę dalį atliko fleitistė Asta Šepetytė.

Budrio vardo foto archyvas spalio 25 — lapkričio 3 surengė keturioliktą lietuvių fotografų darbų parodą Chicagoje. Parodos tema — Lietuvio portretas. Dalyvavo 30 fotografų su 90 spalvotų ir 72 juoda-balta nuotraukomis. Lankytojų balsavimu pirmoji premija pripažinta Kaziui Daugėlai. Archyvo mecenatė — dr. Milda Budrienė, kurios mirusio vyro atminimui įsteigtas šis archyvas.

Algimanto Kezio fotografijos paroda atidaryta rugsėjo 1 Kroch's & Brentano's knygyne. Išstatyta 10 fotografijų, kurios įtrauktos į Kezio išleistą knygą "Lithuania through the VVall".

Premijos. — JAV LB Kultūros tarybos penktoji premijų įteikimo šventė buvo gegužės 11 d. Clevelande. Literatūros premija paskirta Alfonsui Nykai-Niliūnui už poezijos rinkinį Žiemos teologija (rankrašty); muzikos premija — Vytautui Marijošiui už nuopelnus Lietuvos valstybinei operai ir lietuvių simfoninei muzikai; dailės premija — Vytautui Kašubai; kultūrinės kūrybos premija — dr. Juozui Girniui už ilgametį Liet enciklopedijos ir Aidų žurnalo redagavimą bei straipsnius ir studijas; kultūros darbuotojo premija — Juozui Kapočiui už Lietuvių Enciklopedijos, Encyclopedia Lituanica, Vinco Krėvės raštų bei kitų knygų išleidimą; teatro premija — Dariui Lapinskui už sceninę kūrybą; Genovaitei Plukienei ir V. Meilui — už radijo proginę programą ir Salomėjai Šmaižienei — už radijo reportažą Literatūros premijos dydis — 3,000 dol., mecenatas — LB krašto valdyba. Kitos premijos po tūkstantį dol. Mecenatas Lietuvių Fondas. Radijo premija paskirstyta tarp 2-jų laimėtojų. JAV LB Kultūros tarybos koncertinės kompozicijos premiją gavo Aldona Lingertaitienė už chorinę dainą "Po sunkių valandų", (Bern. Brazdžionio žodžiai); Jonas Govėdas — už kalėdinę giesmę "Žemėn nešu taiką" (Žodžiai Stasio Ylos). Premijos po 500 dol.

"Draugo" romano 34-oji konkurso premija 2,000 dol. gegužės 4 d. įteikta Julijai Švabaitei - Gylienei už romaną "Stikliniai ramentai". Mecenatas — Juozas Kaributas.

Lietuvių rašytojų draugijos grožinės literatūros premiją laimėjo Albinas Baranauskas už romaną "Piliakalnio šešėlis". 2000 dol. premijos mecenatas Lietuvių Fondas.

Lietuvių Tautinės Sąjungos paskelbtame konkurse jaunimui parašyti rašiniui tema "Lietuvių tautinė sąmonė išeivijoj" pirmoji premija paskirta Pauliui Bindokui.

Sukaktys. — Dienraščio "Draugo" 75 metų leidimo sukaktis paminėta gegužės 18 d. Chicagoje. Meninę programą atliko solistai Jonas Vaznelis, Gina Čapkauskienė ir "Volungės" choras iš Toronto.

"Dirvos" savaitraščio 70 metų sukaktis pradėta minėti vasario 24 d. Reginos Žymantaitės - Peters koncertu. Visus metus vestas piniginis vajus. Minėjimas baigtas spalio 12 d. Chicagoje menine programa, kurią atliko smuikininkė Brigita Pumpolytė - Kaminskienė ir jos vyras gitaristas Juozas Kaminskas.

"Kario" žurnalo 35 m. sukaktis paminėta spalio 12 Kultūros židinyje New Yorke ir kartu susipažinta su ilgamečio jo redaktoriaus Zigmo Raulinaičio knyga "Kunigaikščių Sąjunga".

Mirtys. — Valdemaras Šenbergas, savanoris - kūrėjas, skautų pirmūnas, mirė sausio 2 Clevelande; Aleksis Rannitas, poetas, meno istorikas^ — sausio 5 d. New Havene, Conn. Petras Žilionis, diplomatas/— kovo 30 d. New Yorke; Antanas Rinkūnas, pedagogas,— kovo 30 d. Toronte, Kanadoje; Toska Daubaraitė-Skobeikienė, aktorė,— balandžio 3 New Yorke; Marija Sims-Carneckytė, poetė, — balandžio 3 d. Detroite; Stasys Raštikis, generolas, — gegužės 3 d. Los Angeles, Calif.; Bronius Daunoras, rašytojas, — birželio 7 d. Londone, Anglijoje; Alicija Rūgytė, istorikė, pedagogė, — birželio 20 Chicagoje; Juozas Bartkus - Bortkevičius, gydytojas visuomenininkas, — birželio 29 d. Chicagoje; Juozas Žilevičius, muzikas, — liepos 5 d. Baltimorėje; Vincas Ramonas, rašytojas, — liepos 8 d. Chicagoje; Simas Sužiedėlis, istorikas, redaktorius,— rugsėjo 22 d. Brocktone; Izabelė Blauzdžiūnaitė - Motekaitienė, operos solistė, — rugsėjo 28 d. Chicagoje; Valerijonas Šimkus, redaktorius ir leidėjas, — lapkričio 9 d. Chicagoje; Albertas Gerutis, diplomatas, — gruodžio 1 d. Berne, Šveicarijoje.


PRANAS DOMŠAITIS    AUDRA KAROO, AFRIKOJE. 1955 - 1963 42 x 68.5
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai