Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
VYTAUTO MAŽELIO MENAS PDF Spausdinti El. paštas
Šis Aidų numeris yra gausiai iliustruotas fotografo Vytauto Maželio mums žinomų asmenų portretais . Tuo išsamiau parodoma jo brandaus fotografinio meno vaisiai.

Fotografijos ir kaip specialybės, ir kaip meno šakos amžius, palyginus jį su tapyba, yra labai trumpas. Fotografavimas buvo išrastas tik 1822 metais ir nuostabiu tempu tebesivystąs iki mūsų dienų. Nuo juodų bespalvių šešėlių 1937 metais prieita prie gyvų natūralinių spalvų. Jau kalbama ir apie trijų dimensijų nuotraukas, t. y. foto paviršių su reljefu. Dabartinėse technikos aukštybėse tai nebe svajonė.

Čia neįmanoma apibūdinti, kokią revoliuciją yra sukėlusi fotografija įvairiausiose srityse. Pradžioje apsiribota tik portretais, nes įgimtas žmogaus siekis yra kaip nors įamžinti save ar įamžinti kitus. Tačiau labai greit prieita ir prie gamtos bei daiktų fotografavimo. Be fotografijos pagalbos šiais laikais nebūtų įsivaizduojama astronomija, medicina (rentgenologija, bakteriologija), biologija, fizika ir 1.1. Pastebėti fenomenai, nufotografuojami, išdidinami ir pateikiami tolimesnėms studijoms. Bet ypač iškeltina mūsų laikų mėgstamiausia pramogų sritis — kino filmai, kurių pagrindas taip pat yra fotografija.

Fotografijos meno srovė palietė ir lietuvius. Tiek tėvynėje, tiek išeivijoje turime šaunių fotografų, kurie savo kūryba ypač papuošia laikraščius bei žurnalus. Bet tarp lietuvių fotografų ypač iškyla Vytautas Maželis. Jis ir savo ilgamete kūryba, ir besąlyginiu užsidegimu, ir meniniais užmojais, ir pagaliau dideliu populiarumu užima garbingą vietą mūsų fotografų gretose. Reikia nemažai džiaugtis ir tuo, kad Maželis, nepaisydamas to populiarumo, išliko menininku. Jo nesugundė pelninga reklaminė komercija arba daugiavalandinė tarnyba kokioje nors šios srities įmonėje.

Vytautas Maželis į fotografijos meną palinko gana anksti — trečiais studijų metais Vytauto Didžiojo universiteto teisių fakultete. Savo talentą brandino karo mokykloje ir taip pat tremtyje, Europoje, nors ten tegalėjo reikštis labiau pripuolamai.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse fotografijos menui yra plačios galimybės, bet naujam emigrantui ribotos . Tačiau tai nesulaikė Maželio polėkių. Jis ir čia išliko ištikimas savo kaip fotografo - menininko pašaukimui . Grumdamasis su pragyvenimo kliūtimis, Maželis vis žengė pirmyn savo mene. Neto Yorkejis baigė studijas Fotografijos institute (Institute of Photography), įsigijo modernių fotografavimo priemonių, rengia parodas vienas ir su kitais ir aprūpina lietuvių spaudą įvairių asmenų bei įvykių nuotraukomis . Norisi taip pat priminti, kad jis nutraukė visus dail. Adomo Galdiko paveikslus, panaudotus net spalvose dviejose monografijose. Maželis mano, kad lietuvių spaudai per savo amžių yra pateikęs apie 15,000 nuotraukų. Tai kas su juo galėtų lenktyniuoti?

Gal kiek nuostabu yra tai, kad apie šį iškilų fotografą nėra jokių žinių mūsų enciklopedijose. Net prieduose nepaminėtas nė jo vardas. Taigi visi jo gyvenimo duomenys bei darbai gali būti surinkti tik iš stebėjimo bei pokalbio su juo pačiu.

Jam skirtąjį Aidų numerį Vytautas Maželis norėjo iliustruoti vien tik portretais. Matyt, jis jaučia, jog portretuose yra jo stiprybė. Ir iš tikrųjų, žvelgiant į tuos mums pažįstamų as menų veidus, jauti, kad tai ne tik išorė, bet ir jų vidus. Maželis gilia įžvalga ir nuostabiu kruopštumu moka pagauti bei išryškinti tai, kas kam labiausiai būdinga. O tie asmenys čia labai margi: poetai, dailininkai, muzikai, redaktoriai, aktoriai, politikai ir pagaliau pats fotografas, į kurį atsimušusi lūžta šviesos srovė, išsisklaidydama šviesulių pluoštais. Tai būdinga žmogui, tarp šviesos ir tamsos ieškančiam kūrybinio stebuklo.

Pats fotografas rūpestingai parinko čia spausdinamas nuotraukas, sugestijavo jų dydį ir patarė, kaip jas derinti. Aidai Vytautui Maželiui, savo uoliam bendradarbiui ir kurį laiką net platintojui, yra didžiai dėkingi ir linki fotografijos mene vis daugiau rasti džiaugsmo.


Vytautas Maželis (autoportretas)
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai