Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Šį pavasarį buvo tiek daug žymių meninių ir kultūrinių įvykių, kad jų šiame Aidų numeryje neįmanoma plačiau apibūdinti. Prie kai kurių teks sugrįžti vėliau.

Pabaltiečių vakaras Kanados parlamento rūmuose įvyko balandžio 24 d. Dalyvių buvo 210. Parlamento narių — 51, Kanados finansų ir veteranų reikalų ministrai, Vatikano pronuncijus, Australijos, JAV, Portugalijos, Norvegijos, V. Vokietijos ambasadoriai. Pagrindine kalbą pasakė JAV ambasadorius Thomas Niles. Pobūvį rengė Kanados pabaltiečių federacija, kurios pirmininkas yra estas dr. G. Silinš. Menine programą atliko pianistas Armas Maiste (estas) ir Ottawos mergaičių dainininkių grupė "Ramunėlės". — Amerikos lietuviai turėtų pasimokyti iš savo tautiečių Kanadoje, kaip panašius pobūvius surengti JAV, į kuriuos atsilankytų šios šalies įtakingi asmenys.

JAV LB Kultūros Tarybos šeštoji premijų šventė buvo surengta gegužės 17 d. Lietuvių piliečių salėje Bostone. Rengėjai — Kultūros Taryba ir JAV LB Bostono apygardos valdyba, kurios pirmininkas yra C. Mic-kūnas. Programai vadovavo Arūnas Ciuberkis. Įteiktos 4 premijos: didžioji — už mokslinį veikalą 3000 dol. — Broniui Kvikliui už "Lietuvos bažnyčių" Vilniaus arkivyskupijos I tomą; teatro premija (1000 dol.) — Chicagos lietuvių operai; dailės premija (1000 dol.) — Romui Viesului ir muzikos premija (1(K)0 dol.) — Broniui Budriūnui. Premijų šventėje aktyviai dalyvavo JAV LB vicepirm. V. Volertas ir Kultūros tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė. Menine dainų programą atliko ansamblis "Uždainuokim" iš Clevelando.

Bernardo Brazdžionio ir Jeronimo Kačinsko muzikinės kūrybos vakaras įvyko taip pat Bostone, Lietuvių piliečių salėje balandžio 20 d. Brazdžionis skaitė ir interpretavo savo poeziją, Kačinsko kūrybą atliko Berklee muzikos kolegijos instrumentalistai ir solistai.

Savaitraščio Darbininko 70 metų sukaktis paminėta Brooklyne, N.Y. balandžio 13 d. Sukakties proga surengtas koncertas su akademine dalim: sukakties apibūdinimu (V. Žukauskas), invokacija (prov. T. Placidas Barius, OFM), redaktoriaus T. Kornelijaus Bučmio žodžiu, sveikinimais. Toje programos dalyje taip pat įteikta Federalinės kredito unijos "Kasos" 700 dol. dovana Darbininkui. Dainų bei arijų programą atliko solistai Vac. Verikaitis ir Daiva Mongirdaitė, akompanuojant pianistui VVilliam Smiddy. Sukakčiai labiau į-prasminti paskelbta ir 1000 dol. premija (mecenatas kun. dr. Juozas Prunskis), kuri teko Alei Rūtai už romaną "Margo rašto keliu".

Savaitraštis Darbininkas pradėtas leisti Bostone 1915 m. rugsėjo 19 d. Pirmuoju jo redaktorium buvo kun. F. Kemėšis. Laikraštį leido Šv. Juozapo draugija, kol jį 1950 metų pavasarį perėmė leisti pranciškonai. Redaktoriais buvo: prel. K. Urbanavičius, A. Kneižys, J. B. Laučka, K. Čibiras, S. Sužiedėlis, kun. V. Dabušis, P. Jurkus, A. Gražiūnas, J. Brazaitis, L. Žitkevičius. T. Kornelijus Bučinys Darbininką redaguoja jau 20 metų. Jam talkina P. Jurkus (nuo 1950) ir V. Žukauskas.

Dienraštis Draugas savo 70 metų gyvavimo sykaktį paminėjo koncertu kovo 16 d. Marijos aukšt. mokyklos salėje. Programą atliko solistai Arnoldas Vokietaitis ir Daiva Mongirdaitė, akompanuojant pianistui VVilliam Brovvning. Taip pat grojo styginis kvartetas ir klarnetiste Giselle Stancic - Henry.

Draugas dienraščiu pradėtas leisti 1916 m. kovo 31 d. Pirmuoju redaktorium buvo kun. dr. Antanas Ma-liauskas. Ilgiausiai dirbo Leonardas Šimutis ir Ignas Sakalas. Taip pat žymų įnašą pateikė buvę redaktoriai kun. dr. J. Prunskis, kun. K. Barauskas, K. Bradūnas, A. Baronas. Daugelį metų vyr. redaktorium dirba kun. Pr. Grašva, MIC.

Chicagos Lietuvių operos spektakliai Norton salėje, Cicere buvo birželio 14 - 15 dienomis. Pastatyta Rossinio opera "Vilius Telis". Dirigavo Arūnas Kaminskas. Chormeisteriai: Audronė Gaižiūnienė ir Alfonsas Gečas. Orkestras — iš Lyric operos (50 asmenų). Dekoracijos ir kostiumai — iš Milano. Režisierius — Peter Amster. Solistai — Gina Čapkauskienė, Aldona Stempužienė, Audronė Simonaitytė - Gaižiūnienė, Jonas Vaznelis, Vytautas Paulionis, Tomas Zielinski, Darell Rowader, Ed. Ozaki, Julius Saurimas, Bronius Kazėnas, Vaclovas Momkus. Baletui vadovavo Violeta Karosaitė. Be to, dar svarbų vaidmenį atliko choras, kurio valdybos pirmininkas yra Vytautas Radžius. Tokios sunkios operos pastatymas — milžiniško darbo bei pasiaukojimo vaisius. Chicagos lietuvių opera teikia garbės visai mūsų išeivijai.

"Dux Magnus" — Dariaus Lapinsko sukurtos operos — spektaklis vyko gegužės 31 Civic teatro salėje Chicagoje. Opera buvo atlikta anglų kalba. Dekoracijas piešė Ada Sutkuvienė. Kazio Bradūno libretas buvo išverstas į anglų kalbą ir pritaikintas amerikietiškai auditorijai. Operą di rigavo pats kompozitorius. Operos leidinyje anglų kalba surašyti atlikėjai.

Poezijos dienos Jaunimo centre Chicagoje vyko gegužės 23 ir 24 dienomis. Pirmosios dienos vakaras buvo skirtas Birutei Pūkelevičiūtei, kuri aktoriškai deklamavo lietuvių poetų eilėraščius ir taip pat pateikė savo poezijos rinktine. Visa tai atlikta komentuojant ir palydint muzikai, kurios kūrėjas ir kooordinatorius — Darius Polikaitis. Antrosios dienos vakarą pagerbtas Tomas Venclova, kuris pirmiausia skaitė paskaitą "Dabarties lietuvių poezija pasaulinės poezijos kontekste", o po to atliko savo poezijos rečitalį, taip pat įterpdamas kitų poetų eilėraščių bei savo vertimų. Poezijos dienas rengė Kazys Bradūnas.

Dešimtoji Baltistikos studijų konferencija buvo gegužės 29 - 31 d. VVisconsino universitete, Madisone. Rengėja — Baltistikos studijų puoselėjimo sąjunga ir Baltistikos studijų centras VVisconsino universitete. Konferencijos tema — Baltai už Pabaltijo ribų".

Eugenijaus Kriaučeliūno 1985 m. premija jaunimui (1()(K) dol.) paskirta Algiui-Vincui Kuliukui, gyvenančiam Londone, Anglijoje, už nuopelnus, organizuojant pabaltiečių laisvės ir taikos žygį Baltijos jūra.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai