Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    JAV prezidentas Ronald Reagan birželio 12 d., Baltuosiuose rūmuose priėmęs lietuvių, latvių ir estų centrinių organizacijų pirmininkus, paskelbė Baltų laisvės dieną; liepos 21 d. gi pasirašė proklamaciją, skelbiančią Pavergtų tautų savaitę, t. y. liepos 20 - 27 d.

—    Artėjant Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui, yra nukaltas labai meniškas medalis, kuris puošia šio Aidų numerio viršelius. Medalis apima visus tris krikštus. Jų iniciatoriai Mindaugas, Jogaila ir Vytautas pavaizduoti su karališkais vainikais. Jų portretų kompozicija labai darni. Atrodo, kad jie visi vieningai siekė to paties tikslo — Lietuvos apkrikštijimo. Kitoje medalio pusėje pavaizduota Vilniaus katedra su keliais simboliais ir įrašais. Medalį suprojektavo skulptorius Vytautas Kašubą, liedinimo darbą atliko Medallic Art Company Danburyje (Conn.). Medaliai — bronziniai ir sidabriniai. Jiems parengti buvo sudarytas komitetas, kuriam vadovauja Loreta Stukienė.


—    Lietuvos krikšto jubiliejaus iškilmė Romoje bus ateinančiais metais birželio 14 d. Tą dieną popiežius laikys iškilmingas mišias Sv. Petro bazilikoje, dalyvaujant diplomatiniam korpusui prie Vatikano, kardinolams ir Europos vyskupijų atstovams. Tą pačią dieną popiežius paskelbs lietuvi arkivyskupą Jurgį Matulaitį palaimintuoju. Lietuvos krikšto jubiliejinė iškilmė užtruks visą savaitę — nuo birželio 11 iki 19 d. Į programą įeina lietuvių audiencija pas Sv. Tėvą, istorinis seminaras (organizuoja kun. P. Rabikauskas, S.J.), žymių vietų lankymas ir 1.1. Kelionės išlaidos gana kuklios. Tikimasi Romoje sulaukti bent 2000 lietuvių. Tokia nepaprasta proga tiktų laukti ir daugiau — apie 5000. Kelionėms organizuoti komitetas jau veikia Chicagoje ir teikia informaciją. Adresas: Lithuanian Christianityjubilee, 2636 W. 71stSt., Chicago, IL 60629. Taip pat krikšto jubiliejaus iškilmės vyks visuose lietuvių centruose. Centriniai renginiai bus Chicagoje 1987 m. lapkričio 26 - 29, VVashingtone 1987 m. birželio 28 d., Toronte 1987 m. lapkričio 14 - 15 d. Kitų vietovių iškilmių datos dar nepaskelbtos.

—    Jubiliejinės krikšto iškilmės Lietuvoje bus ateinančiais metais birželio 28 d. Organizaciniam komitetui vadovauja vysk. J. Preikšas. Iškilmė bus Vilniuje. Jubiliejaus komitetas kreipėsi į Lietuvos vyriausybę, prašydamas ta proga grąžinti katalikams Vilniaus katedrą, Sv. Kazimiero bažnyčią (Vilniuje) ir Klaipėdos bažnyčią, bet atsakymas gautas neigiamas. Tos šventovės prievarta buvo atimtos ir naudojamos pasaulietiškiems tikslams. S v. Kazimiero bažnyčia gi net paversta ateizmo muziejumi. Didesnio išniekinimo bei tikinčiųjų įžeidimo nebegalėjo būti. Premijos. — Montrealio Akademinio sambūrio 500 dol. premiją laimėjo Leonardas Žitkevičius — Balys Pavabalys — už humoristinių eilėraščių rinkinį "Milžinai ir slibinai". Dirvos konkurso (mecenatas S. Kašelionis) 600 dol. novelės premija suteikta Anatolijui Kairiui už novelę "Laiptai į save". Aloyzo Barono LRD konkursinė premija už novelę teko Sonei Tomarienei už novelę "Rozalijos teisybė". Premijas skyrė vertinimo komisijos. Eugenijaus Kriaučeliūno 1000 dol. premija teko Algiui Kuliukiui, visuomenininko premija 500 dol. (mecenatas kun. J. Prunskis) — Vytautui Doreliui.

—    Europos lietuviškųjų studijų savaitė liepos 27 - rugpjūčio 3 d. vyko Salzburge, Austrijoje. Kaip ir anksčiau, ji pasižymėjo įdomių paskaitų ciklu. Dr. Juozas Girnius kalbėjo tema: Bytautas, Dovydaitis ir Šalkauskis: Lietuvių filosofijos pradininkų 100 metų gimimo proga; dr. Povilas Rėklaitis — Zalcburgiečių imigracija į Lietuvą; dr. Paulius Rabikauskas — Krikščionybės įvedimas į Lietuvą; dr. Kęstutis Girnius — Branduoliniai ginklai: strategija ir dorovė; Tėv. Jakob Foerg: Kaip gali Austrija padėti Lietuvai? (vokiškai); dr. Alfred Bammesberger—Baltistikos pozicija indoeuropiečių kalbos tyrinėjimuose; Valdemaras Cukuras — Teologijos laukas, 20 metų po Vatikano II susirinkimo praėjus. Taip pat dr. Violetos Kelertienės literatūrinė paskaita ir Ginos Čapkauskienės koncertas. Studijų savaitės moderatoriai — dr. Kęstutis Girnius, dr. A. Kušlys ir dr. J. Norkaitis. Meninių programų vadovas — Saulius Kubilius.

—    Balzeko Lietuvių kultūros muziejus, šiemet švenčiąs 25 metų gyvavimo sukaktį, persikelia į naujas erdvias patalpas (Pulaski prie 65 gatvės Chicagoje).

—    Marijos aukštesnioji mokykla Chicagoje, kuriai vadovauja seserys kazimierietės, šiemet mini 75 gyvavimo sukaktį.

—    JAV Lietuvių Kunigų Vienybės suvažiavimas rugpjūčio 6 - 7 d. įvyko Allentown, Pennsylvanijoje. Svarstyta pastoraciniai reikalai: lietuviškai nekalbančios mūsų parapijos, pagalba Lietuvai, Sv. Kazimiero kolegija Romoje ir 1.1. Daugiausia dėmesio skirta ateinančių metų jubiliejinėms krikšto iškilmėms Romoje ir kitur. Dalyvavo vysk. Paulius Baltakis, OFM, ir 30 kunigų. Kunigų Vienybės pirmininku jau daugelį metų yra kun. Albertas Kontautas (Contons) iš Bostono.

—    Dešimtąją Baltistikos konferenciją Madisone (Wis.) gegužės 29-31 d. surengė Baltistikos studijų draugija ir VVisconsino universiteto baltistikos centras. Konferencijos pagrindinė tema — "Baltiečiai už Pabaltijo ribų". Konferencija buvo padalyta į sekcijas — meno istorijos, bibliografijos, folkloristikos, istorijos, lingvistikos, literatūros, muzikologijos, pedagogikos, socialinių mokslų ir dramos. Literatūros sekcijai vadovavo dr. Violeta Kelertienė, socialinių mokslų — Augustinas Idzelis. Taip pat buvo ir literatūrinė popietė.

—    Lietuvos krikščionybės 600 metų jubilėjui paminėti Ateitininkų Federacija paskelbė poezijos rinkinio ir atskiro eilėraščio kunkursą. Už rinkinį pirmoji premija 1500 dol., antroji — 750 dol. Konkurso poezijoje turi atsispindėti religinės, tautinės bei asmeninės temos, turinčios ryšį su krikščionybe ir su jos dvasinėmis vertybėmis. Poezijos rinkinys turi būti 75 psl. Konkurse gali dalyvauti visi. Eilėraščio konkurse gali dalyvauti asmenys iki 30 metų amžiaus. Premijos: viena 100 dol., dvi po 75, dvi po 50 dol. Vertins komisija, kuriai vadovauja dr. V. Skrupskelytė. Rankraščiai siunčiami Česlovui Grince-vičiui: 7132 S. Mozart St, Chicago, IL 60629 iki šių metų gruodžio 31d.

—    Lietuvių Jaunimo sąjungos suvažiavimas įvyko liepos 17 - 20 d. Washingtone. Dalyvavo daugiau kaip 100 jaunimo iš įvairių JAV vietovių. Diskutuota sąjungos veikla, JAV teismų akcija, naudojant Sovietų pateiktus kaltinimus teisiamiesiems, lankytasi pas kongreso atstovus ir senatorius. Sis suvažiavimas pagyvino Lietuvių Jaunimo sąjungos veiklą ir ji pradeda labiau reikštis.

—    Pauliaus Jurkaus, rašytojo, Darbininko redaktoriaus, dailininko ir visuomenininko, pagerbimas rugsėjo 13 d. surengtas New Yorke, Kultūros židinio didžiojoje salėje. Dalyvavo 350 asmenų. Pauliaus Jurkaus kūrybą bei veiklą apibūdino Bernardas Brazdžionis. Minėjimo metu salėje buvo iškabinti Jurkaus tapybos darbai.


Iš premijų įteikimo šventės Bostone š. m. gegužės 17 d. — Iš kairės Ingrida Bublienė, JAV LB kultūros tarybos pirmininkė; Bronius Kviklys, LB mokslinės premijos (už veikalą "Vilniaus arkivyskupija") laureatas; Vytautas Ignas, už Romą Viesulą priėmęs dailės premiją; Bronius Budriūnas, muzikos premijos laureatas; poetas Stasys Santvaras, už Chicagos lietuvių operą priėmęs teatro premiją; J. E. vysk. Paulius Baltakis, O.F.M.; Česlovas Mickūnas, LB Bostono apygardos pirmininkas ir premijų įteikimo šventės rengėjas; Petras Viščinis, Laisvės Varpo radijo valandėlės direktorius; Arūnas Ciuberkis, programos vedėjas; Vytautas Volertas, JAV LB krašto valdybos vicepirm., įteikęs mokslinę premiją; B. Veitas. Premijų šventėje programą atliko vyrų ansamblis "Uždainuokim" iš Clevelando (dirigentas Algirdas Bielskus). Šventėje dalyvavo 250 žmonių. Nuotr. K. Daugėlos.

—    Stovyklomis ir studijų dienomis pasižymėjo ir ši vasara. Organizacijos, kurios rengia, ištesėjo, nors kartais rengėjai yra gana brandaus amžiaus. Lietuvių Fronto Bičiuliai savo studijų dienoms susitelkė Dainavoje rugpjūčio 3 - 9 d.; Ateitininkai — Dainavoje rugpjūčio 14 - 17 d. ir Kennebunkporte (sendraugiai) — rugpjūčio 10 - 16 d.; jubiliejinis kongresas - Toronte rugpjūčio 14 - 17 d.; mokytojų studijų savaitė — Dainavoje rugpjūčio 17 - 23 d.

Jubiliatai. — 90 metų — Juozas Urbšys, buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras. 80 metų — vysk. Antanas Deksnys, Jurgis Jankus, Antanas Vaičiulaitis, Jurgis Gliaudą, op. sol. Juzė Augaitytė, dail. Antanas Tamošaitis, prof. dr. Juozas Meškauskas, dail. Viktoras Petravičius, dr. Domas Krivickas, kalbininkas dr. Petras Jonikas; 70 metų — kun. Jonas Petrauskas, M.I.C., Ma-rianapolio aukšt. mokyklos direktorius (25 m.).

Mirusieji. — Šiais metais mirė: prof. dr. Pranas Jucaitis — (VII.9) Clevelande; pedagogas Klemensas Ruginis — Lietuvoje; prof. dr. Kazimieras Alminas - Alminau-skas — (VI. 7) Santa Monica, Cal.; Liuteronų vyskupas Ansas Trakis — (VI.22) Chicagoje; Marijona Kižytė, visuomenininke, — (VIII. 11) Putname; kun. dr. Kazimieras Gečys, profesorius, istorinių knygų autorius, — (VII. 15) Baltstogėje, Lenkijoje; kun. dr. Petras Celiešius, visuomenininkas, spaudos bendradarbis — (1.1) Los Angeles, Cal.; Galia Zilionienė, visuomenininke, — (1.8) New Yorke; Simas Kašelionis, "Dirvos" novelių konkursų mecenatas, — (VII. 16) Pa-sadenoje, Floridoje; Elena Zalinkevičaitė - Petrauskienė — Alė Sidabraitė, aktorė, rašytoja, —(V.23) Lietuvoje; Juozas Grušas, rašytojas, — (V-21) Kaune; Aleksandras Žirgulis, lituanistas, pedagogas, redaktorius, vertėjas, — (VIII. 11) Vilniuje; prel. Kazimieras Žitkus — Vincas Stonis, poetas, tikybos vadovėlių autorius, spaudos bendradarbis, buvęs Kauno kunigų seminarijos rektorius, — (11.24) Kaune; Henrikas Kačinskas, aktorius, — (IX. 28) Chypley, Fla.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai