Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Brazaitis: RAŠTAI, VI. Vienų vieni. Rezistencija. Redagavo Alina Skrupskelienė ir Česlovas Grincevičius. Aplankas ir viršelis Ados Sutkuvienės. Iliustracijos tekste Pauliaus Jurkaus. Chicaga. 1986. 578 p.

Vytautas Alantas: AUŠRA PALIŪNUOSE. Aušros metais Dirvos konkurse premijuotas romanas. Išleido Vilties leidykla Clevelande. 1986 m. 312 p.

Petronėlė Orintaitė: LEGENDŲ LIEPSNOS. Poemos. Aplankas ir vinjetės Birutės Vilkutaitytės - Gedvilienės. Išleido Vilties leidykla Clevelande. 1986. 91 p. Kaina 6 dol.

Anatolijus Kairys: UGNIES DAINA. Trijų veiksmų drama. Išleido Lietuvių šaulių sąjunga tremtyje. Chicaga. 1986. 61 p.

Jonas Gutauskas: TIKIU GYVENIMĄ — NE MIRTĮ. Eilėraščiai. Viršelis ir iliustracijos Editos Nazaraitės. Torontas. 1986. 96 p.

Pranas Čepėnas: NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJA. II tomas. Išleido dr. Kazio Griniaus fondas. Chicaga. 1986. 840 p.

Juozas Audėnas: LIETUVOS VALSTIEČIAI LIAUDININKAI. Redagavo B. Dundulis. Išleido Ona Audėnienė, Daiva Audėnaitė-Banaitienė, Sigitas Banaitis. Brooklynas. 1986. 306 p.

Joseph A Fitzmyer, S.J.: RAKTINIAI KLAUSIMAI APIE KRISTŲ. Iš anglų kalbos vertė Jurgis Strazdas. Išleido "Krikščionis gyvenime". Put-nam. 1986. 198 p.

Ava Sudargienė: NAIKINAMIEJI. Politinio kalinio pasakojimas. Išleido Nida. Londonas. 1986. 224 p. Kaina 9 dol.

Fabijonas Nevarevičius: PRIEŠAI. Raštų rinkinys. Išleido Nida. Londonas. 1986. 168 p. Kaina 7.50 dol.

Paulius Jurkus: KAI LIEPOS ŽYDI. Zibunto sakmės apie Vilnių. Viršelis ir vinjetės autoriaus. 158 p. Išleido Varduva, (341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207). Brooklyn, 1985.

Nerimą Narutė: PASKAITYK, MAMYTE. Išleido autorė. Iliustravo Rūta M. Gečienė. 32 p. Brooklyn, N.Y. 1986. Kaina nepažymėta.

KATALIKŲ KALENDORIUS. ŽINYNAS. 1986 (C). Lietuvos vyskupų konferencijos leidinys. Kaunas -Vilnius. 1986. Redagavo kun. Vaclovas Aliulis. (Kalendorinės šventės, bažnytinės sukaktys, meditacijos Sąmoningo tikėjimo metams, bažnytinis žinynas, statistinė informacija apie kunigus ir bažnyčias, religiniai straipsniai, eilėraščiai, mirusiųjų kunigų nekrologai ir 1.1.). 296 p.

JĖZUS SU MUMIS. Vertė iš "In Christ Jesus" Time Saver leidinio II dalies ir lietuviškų mokyklų II bei III skyriui pritaikė Aldona Milmantienė.

Išleido Lietuvos krikščionybės jubiliejaus komitetas. Mecenatas JAV Lietuvių kunigų vienybė. 66 p. Brooklyn, N.Y. 1986.

JAHRESTAGUNG. 1985. SUVAŽIAVIMO DARBAI. Išleido Lietuvių kultūros institutas. Redagavo Vincas Bartusevičius. Lampertheim (Vokietija). 1986. 128 p.

LITUANO SLAVONICA POS-NANIENSIA. Studia historika. Red. Juliusz Bardac, Czeslaw Kudzinowski, Gerard Labuda, Henryk Lowmainski, Jerzy Ochmanski, Zbyslavv Wojtkowiak. Poznan. Uniwersytetim. Adam Mickiewicza w Poznaniu. 228 p. Poznan. 1985. Kaina zl. 230.

TĖVYNĖS SARGAS. 1986, Nr. 1. Leidžia Popiežiaus Leono XIII Literatūrinis Fondas, redaguoja Algirdas J. Kasulaitis. Rašo: dr. Kazys Ėringis apie Vliko dvidešimtmetį, kun. V. Bagdanavičius, M.I.C. — apie lietuvių tautą ateities perspektyvoje, prel. Ladas Tulaba — apie prel. Mykolą Krupavičių (atsiminimai), Martynas Gelžinis — apie Vliką ir Mažąją Lietuvą ir 1.1. 96 p. Šio numerio kaina 4 dol. Administracijos adresas: 4050 S. Campbell, Chicago, IL 60632.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai