Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ IŠEIVIŲ VYSKUPO PASTORACINĖS TEISĖS PDF Spausdinti El. paštas


Popiežiškoji komisija emigrantų bei turistų reikalams suteikė vysk. Pauliui Baltakiui, O.F.M., kaip lietuvių katalikų užsienyje ganytojui, ypatingas teises, kurios žinotinos visiems . Jas čia spausdiname sykiu su minėtos komisijos laišku. — Red.

Ekscelencija,

Su nuoširdžiu džiaugsmu noriu pranešti, jog Jo Šventenybė popiežius Jonas Paulius II malonėjo suteikti Jums specialias teises, kad galėtumėte atlikti pastoracines pareigas užsienio lietuvių labui.

Jūsų Ekscelencija gerai žino, kaip Šv. Sostui rūpi, kad galimai sėkmingiau būtų dvasiniai aptarnaujami tie tikintieji, kurie, "dėl kokių nors priežasčių gyvendami užsienyje be savo tautinės bendruomenės arba dėl kitų motyvų, yra reikalingi specialios pastoracijos" (De pastorali migratorum cura, Nr. 15). Ta speciali pastoracija ypač liečia emigrantų kalbą bei papročius. Konstitucijoje De ppastorali migratorum cura, Nr. 11, sakoma: "Kadangi žmogui giliau pažinti ir jam suprasti natūrali priemonė yra kalba, tad ir išeivių pastoracija neša brandesnius vaisius, kai ji atliekama jų kalba..."

Labai svarbu bei reikšminga, kad štai ir naujasis Kanonų Teisės kodeksas, kan. 518 taip pat pramato tautines parapijas, t. y. parapijas "pagal apeigas, kalbą ir kitas skirtybes, steigtinas kokioje nors svetimoje teritorijoje". Kanonas 586 gi numato ir kapelionus tiems, kurie negali naudotis parapijomis, kaip, pvz., keleiviai, tremtiniai, klajokliai, jūrininkai".

Jūsų ekscelencija iš patirties juk žino, kaip reikalingas bendravimas tarp vyskupijos, iš kurios yra kilę emigrantai, ir vyskupijos, kurioje jie dabar gyvena. Tai ypač liečia gavimą kunigų, mokančių emigrantų kalbą. Minėtoji konstitucija teikia specialias galias tiek vienu, tiek antru atžvilgiu (plg. nr. 22 - 28, 36 - 37, 44 ir kt).

Šia prasme 271 kanonas nustato labai svarbų apaštalavimo dėsnį, būtent, esant reikalui, pataria vyskupams ordinarams leisti savo kunigams persikelti į kitą vyskupiją, pasiliekant įkardinuotais savojoje.

Ši popiežiškoji komisija supranta, jog, deja, ypatingose aplinkybėse tiek vadinamos vyskupų konferencijos, tiek ir išleistinų kunigų ordinarai dėl įvairių priežasčių gali pasidaryti nebepajėgūs tai atlikti.

Tai turėdamas prieš akis, Šv. Sostas parūpino vyskupus, kaip ir Jūsų Ekscelenciją, kurie būtų dvasiniais vadovais kunigų bei pasauliečių užsienyje, suteikdamas jiems specialias teises.

Tas teises, suteiktas Jūsų Ekscelencijai, čia ir turiu garbės atsiųsti.

Jūsų garbinga Ekscelencija matys, kad tos teisės yra išsamių pasitarimų ir rimtų studijų vaisius. Linkiu, kad jos būtų Jums pagalba ir paskatinimu, atliekant specialią pastoraciją, taip artimą Jūsų širdžiai.

Taip pat naudojuosi proga išreikšti Jums savo nuoširdžios pagarbos jausmus.

Pasirašo —
Emanuele Clarizio
Tit. Anzio arkivyskupas
ir Proprefektas
 
Jo Ekscelencijai Pauliui Baltakiui, tituliariniam Egaros vyskupui ir lietuvių katalikų užsienyje ganytojui, suteikiamos šios teisės:

1.    — Lietuvos diecezijoms priklausančių kunigų atžvilgiu, bet gyvenančių
užsienyje, suteikiamos tų diecezijų vyskupų teisės ir dar sekančios:

a) Teisė pristatyti minėtus kunigus dieceziniam vyskupui, kur vyksta lietuvių pastoracija ir tartis su juo dėl pareigų pastoracinėse ribose.

b) Teisė tartis su minėtu dieceziniu vyskupu apie tų kunigų perkėlimą kitoms pareigoms tautinių emigrantų labui.

c)    Teisė leisti minėtiems kunigams priimti kitus įsipareigojimus, net kitoje diecezijoje, tuo reikalu susisiekiant su jos vyskupu.

d)    Kontaktavus Popiežiškąjį Komisiją Emigrantų ir Turistų pastoracijai, suteikiama teisė minėtus kunigus išjungti iš Lietuvos diecezijų ir juos įjungti į diecezijas, į kurias emigravo.

2.    — Lietuvių kilmės kandidatų kunigystėn, emigravusių į užsienį, atžvilgiu:

a)    Teisė siųsti į seminarijas jaunuolius tame krašte, į kurį jie emigravo, pritariant dieceziniam vyskupui, su intencija įkardinuoti juos į Lietuvos diecezijas ir paskirti lietuvių pastoracijai emigracijos krašte.

b)    Teisė budėti, jiems rengiantis kunigystei bei spręsti apie jų tinkamumą priimti šventimus ir būti įjungtais į Lietuvos diecezijas; taip pat atlikti visa kita, kas pagal kanonišką teisę priklauso dieceziniam vyskupui Lietuvoje, aišku, pirma su juo pasitarus.

Šios teisės galioja tol, kol tęsiasi dabartinė padėtis arba Šv. Sosto bus kitaip patvarkyta.

Apie šių teisių naudojimą kas metą reikia pranešti Popiežiškajai Emigrantų ir Turistų Pastoracijos Komisijai.

Rašyta Vatikane 1986 m. liepos 21 d.

Pasirašo Emanuele Clarizio, tit. Anzio arkivyskupas ir prezidentas ir jo sekretorius Giulivo Tessarolo.


Prieš kelionę į Reikjaviką (Islandiją) JAV prezidentas Ronald Reagan priėmė vysk. Paulių Baltakį. Salia stovi išvaduotasis disidentas Juris Orlovas su žmona
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai