Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
RELIGINĖS ŠALPOS 25 METŲ SUKAKTIS PDF Spausdinti El. paštas
Tarp išeivijos žymiųjų organizacinių vienetų svarbų vaidmenį atlieka Religinė šalpa, kaip Kunigų Vienybės padalinys įsteigta prieš' 25 metus. Steigėjai — kan. Juozapas Končius, prel. Jonas Balkūnas.ir vysk. Vincentas Brizgys. Šalpos tikslas — teikti materialinę bei moralinę pagalbą lietuviams katalikams tėvynėje ir ištremtiems iš tėvynės į koncentracijos stovyklas. Per tą laiką šalpai išleista milijonas dolerių. Be šalpos darbo, ši įstaiga atlieka ir informacinį žygį. Amerikos visuomenė, įskaitant ir aukštąsias valdžios įstaigas bei asmenis, nuolat informuojama apie lietuvių katalikų persekiojimus. Šis žygis ypač gyvą atgarsį rado Amerikos aukštuosiuose dvasiškijos sluoksniuose. Šios šalies vyskupai leidžia net nelietuvių parapijose rinkti Religinei šalpai aukas ir visaip remia jos tikslus. Tai palengvina lietuvių parapijoms išlaikyti šią įstaigą. Joje taip pat išverčiama ir plačiai paskleidžiama Lietuvių Katalikų Bažnyčios kronika, teikiama informacija spaudai, televizijai, įvairiom amerikiečių įstaigom.

Religinei šalpai nuo jos įsikūrimo iki šiol pirmininkavo vysk. Vincentas Brizgys, kol šįmet vadovavavimą perėmė vysk. Paulius Baltakis, O. F. M. Reikalų vedėjas daugelį metų buvo kun. Stasys Raila. Dabar daugiau kaip dešimtmetį reikalų vedėjo pareigas atlieka kun. Kazimieras Pugevičius. Jis savo visuomeniniais gabumais šią įstaigą labai išplėtė, išgarsino ir suaktualino tarp lietuvių bei kitataučių. Jo rūpesčiu surengtas ir nepaprastai iškilmingas Religinės šalpos jubiliejinis paminėjimas.

Iškilmingos mišios Šv. Patriko katedroje New Yorke. Iš kairės: vysk. Paulius Baltakis, O.F.M., vysk. Vincentas Brizgys, arkivysk. Charles Salatka, diak. E. Savickis (dabar kunigas), rytų apeigų vyskupas ukrainietis Basil Loston. Kiek žemiau  paskutiniskun.   Bryan  Hehir,  pasakęs  pamokslą.

Vaišės vienoje Waldorf - Astoria viešbučio salėje


Chicagos arkivyskupas kard. Joseph Bernardin (kairėje) ir kun. Kazimieras Pugevičius (dešinėje) mišių metu Sv. Patriko katedroje. Visos nuotraukos — Margaret McCarthy.

Tas minėjimas spalio 25 d. buvo iš dviejų dalių — pontifikalinės mišios Sv. Patriko katedroje New Yorke ir pokylis VValdorf - Astoria viešbutyje. Tiek šventovė, tiek viešbutis pasižymi retu grožiu, kuris ir jubiliejinei sukakčiai suteikė ypatingo žėrėjimo. Bet ne vien patalpos, o ir asmenys, atlikę programą buvo aukšto lygio. Pontifikalinės mišias laikė ar-kivysk. Charles Salatka, vyskupai V. Brizgys, P. Baltakis, ukrainiečių katalikų vyskupas Basil Loston ir 20 kunigų. Mišiose pagarbioje vietoje sėdėjo garbės svečias Chicagos arkivyskupas kard. Joseph Bernardin, specialiai atvykęs į šią iškilmę. Katedroje maldininkus, kurių buvo apie 2000 (lietuvių apie 500), pradžioje pasveikino ir New Yorko kardinolas O'Connor. Šventei pritaikytą pamokslą pasakė žymus JAV dvasininkas, katalikų vyskupų konferencijos sekretorius Bryan Hehir. Giedojo Apreiškimo parapijos choras.

Po mišių lietuviai su savo garbingais svečiais rinkosi j VValdorf - Astoria viešbutį. Vaišių salė buvo labai graži. Svečių — apie 250. Tarp jų kard. Joseph Bernardin, lietuviai vyskupai, ukrainiečių vyskupas, Lietuvos atstovas prie Vatikano St. Lozoraitis, jr., gen. konsulas A. Simutis, pranciškonų provinciolas T. Placidas Barius, O.F.M., JAV prezidento asistentas Linas Kojelis ir daugelio lietuvių organizacijų atstovai iš įvairių miestų. Programai vadovavo žinomas profesorius Thomas Bird. įžanginį žodį tarė organizacinio komiteto pirm. dr. Juozas Kazickas. Pagrindinę kalbą gi pasakė kard. Joseph Bernardin, nuoširdžiausiais žodžiais paliesdamas Lietuvių katalikų sunkią padėtį, kalinamųjų vargus ir visas pastangas, ypač Amerikos katalikų vyskupų, jiems padėti.

Ši jubiliejinė šventė buvo sumaniai organizuota, sklandžiai atlikta, turininga ir naudinga lietuvių labui.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai