Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Stasys Šalkauskis: RINKTINIAI RAŠTAI, 11. Filosofinės studijos. Redagavo ir įžangą (XLIII p.) parašė dr. Juozas Girnius. Išleido Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija. Spausdinimo išlaidas apmokėjo prof. dr. Kazys Alminas, prisidėjus ir Lietuvių fondui. Roma. 1986. 686 p. Šiuo svariu veikalu tinkamai paminėta prof. St. Šalkauskio 100 metų gimimo sukaktis.

Bronius Kviklys: LIETUVOS BAŠNYČIOS, V t. Vilniaus arkivyskupija, II dalis. Architektūriniai tekstai Jurgio Gimbuto. Išleido Amerikos Lietuvių bibliotekos leidykla. Chicaga. 1986. 592 p. Veikalas skirtas "Lietuvos krikšto atnaujinimo" ir Vilniaus vyskupijos įsteigimo 600 metų (1387 -1987} sukakčiai paminėti. Leidyklos adresas; Lithuanian Library Press,, Inc., 3001 W. 59th St., Chicago IL., 60629.

Jonas Balys: LIETUVIŲ ŽEMDIRBYSTĖS PAPROČIAI IR TIKĖJIMAI. Lietuvių liaudies tradicijos. Išleista tik 300 egzempliorių. Išleido Lietuvių tautosakos leidykla. Silver Spring, MD. 1986. 242 p. ir 8 puslapiai iliustracijų knygos pabaigoje.

K. A. Girvilas: SENOVINIAI VARDAI. Etimologijos. Paruošta pagal K. Kuzavinio ir B. Savukyno etimologinį lietuvių vardų žodyną knygelėje "Vardai ir žodžiai" Vilniuje 1977 m. Išleido Pedagoginis Lituanistikos institutas. Chicaga (5620 S. Claremont Ave.). 1986. 126 p.

IŠEJĘS NEGRĮŽTI. MARIUS KATILIŠKIS GYVENIME IR KŪRYBOJE. Redagavo Violeta Kelerrer.e Aplankas ir meninė priežiūra — Vytauto O. Virkau. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 7338 S. Sacramento Ave., Chicago, II 60629. 1986. 272 p.

Kun. Vytautas Pikturna: ŠVIESA IR GYVENIMAS. (A). Pamokslai sekmadieniams ir šventadieniams. Išleido JAV Lietuvių kunigų vienybė (351 Highland Blvd.), Brooklyn, N.Y. 11207). Viršelis Pauliaus Jurkaus. 1986. 182 p., didelio formato.

PORTUGALŲ NOVELĖS. Sudarė Povilas Gaučys. Viršelis ir aplankas — V. O. Virkau. Išleido Lietuviškos knygos klubas (4545 W. 63rd St., Chicago, II 60629). 416 p. Kaina 12 dol.

Jonas Rūtenis: VAIVOS JUOSTA. Eilėraščiai ir dialogai. Viršelis ir iliustracijos — autoriaus. Mecenatas Gražvydas Rūtenis. Brooklyn, N.Y. 1986. 134 p. Kaina 6 dol.

STEBĖTINU KELIU. 1936 - 1986. Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys, 50 metų Šiaurės Amerikoje. Knygelę parengė sesuo Ona Mikailaitė. Apipavidalino Ada Sutkuvienė., Putnam, CT. 1986. 96 p.

—    Ateities literatūros fondas leidžia poeto Jono Aisčio raštus. Išeis 4 tomai. Pirmąjį tomą (apie 500 p.), kuris apima poeziją, redaguoja Alfonsas Nyka Niliūnas ir Antanas Vaičiulaitis. Antrajame tome bus sudėtos knygos "Dievai ir smūtkeliai", "Apie laiką ir žmones", "Milfordo gatvės elegijos". Ketvirtas tomas apims velionio spaudai paruoštą knygą "Šiapus ir anapus" ir straipsnius apie Vaižgantą, Jurgį Baltrušaitį, Mykolaitį-Putiną. Ketvirtąjį tomą sudarys rankraščiuose likę tragedijų ir romano fragmentai. Raštų išleidimu rūpinasi žmona Aldona Aistienė.

*

Atitaisymas S. m. Aidų Nr. 2 apžvalginiam straipsny "Paukščių tako struktūriniai bruožai" 144 psl., vidurinėj skilty, septintoj eilutėj iš apačios išspausdinta: "1.9891 x 2033gramų". Turi būti: "1.9891 x 1033 gramų".
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai