Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AIDŲ 1986 METŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA
Gilės Ąžuolas (Eilėraščių ciklas, skirtas kun. Antanui Mackevičiui 1828 - 1863) 96, 194
Bradūnas Kazys — Krikšto išvakarėms 236
Jankus Jurgis — Juanita 252
Radžius Aleksandras (eil.) 14
Stonis Vincas (eil.) 163
Vaičiulaitis Antanas — Iš kelionių Portugalijon 169

STRAIPSNIAI
A. L. — Vytauto Maželio menas 133
Brakas M. —Jungtinės Amerikos Valstybės ir Mažoji Lietuva 16, 115, 199
Brazdžionis Bernardas — Magiškasis Vaičiulaičio kūrybos pasaulis 164
Cukuras M. Valdemaras — Išlaisvinimo teologija 153, 240
Girnius Juozas — Krikščionybės ir ateizmo grumtynės mūsų tautoje 1
Maceina Antanas — Žmogus kaip Dievo rūpestis 106
Montvydas Antanas — Pastabos iš pasikalbėjimų su Domšaičiu 48
Natkevičius Vincas — Naujasis Lietuvos romanas 35
Pikūnas Justinas — Asmenybės subrendimo problema 90
Plukas A. — Amerikos lietuvių 1985 metų veiklos apžvalga 51
Rabikauskas Paulius — Lietuvos krikšto jubiliejui artėjant 77
Rubšys Antanas — Islamas ir jo vaidmuo 262
Vaičiulaitis Antanas — Maritaino laiškas 31
Vizgirda V. — Dailininkas Pranas Domšaitis ir jo kūryba 44
Volertas Vytautas — Ne krikšto kaltė 233
Zaikauskas Jurgis — Lietuvos baletas 177

KNYGOS
Alantas Vytautas: Gelmių balsai (novelės) K. Barėnas 146
Andriekus Leonardas: Atmink mane, Rūpintojėli (eilėraščiai) — Marija Stankus - Saulaitė 228
Baranauskas Albinas: Piliakalnio šešėlis (romanas) — Kęstutis Keblys 226
Budreckis Algirdas, dr.: Rytų Lietuva (kolektyvinis veikalas anglų kalba) — V. Trumpa 150
Cedrins Inara: Latvių poezijos rinktinė anglų kalba — A. L. 74
Gliaudą Jurgis: Kovo ketvirtoji — V. Kulbokas 304
Grincevičius Česlovas: Vidudienio varpai — A. Tyruolis 303
Gustaitis Algirdas: Algis Trakys ir Taksiukas Sleivys IV d. (Nauja dovana mažiesiem) — Jurgis Gliauda 74
Jankus Jurgis: Naujieji pasakojimai — "Klajojančios liepsnos" — K. Barėnas 299
Pabaltijo etnografinio atlaso pradžia Lietuvoje, It. — Jurgis Gimbutas 72
Lietuva Vidurio Europos kultūros metraštyje — Sk. 306
Požėla Juozas: Žuvys nepažįsta savo vaikų (romanas) — S. P. 148
Straumans Alfreds: Ugnis ir Naktis (Nauja Pabaltijo dramos antologija anglų kalba) — al . 231
Svabaitė Julija: Stikliniai ramentai (romanas) — Pr. Visvydas 70
Veščiūnaitė Aldona: Aidinčios upės — Marija Stankus - Saulaitė  301
Žitkevičius Leonardas: Milžinai ir slibinai (sat(ly)rinės poezijos rinkinys) — Antanas Gustaitis 147

IŠ MINTIES IR GYVENIMO Nr. 1
Adolfas Merkelis — Dar viena kultūrinė banga (Penktasis mokslo ir kūrybos simpoziumas) — 57. Jurgis Gimbutas — Dešimtasis Lituanistikos instituto suvažiavimas — 66. Kęstutis Trimakas — Mokslinė konferencija apie tautinės sąmonės išlaikymą išeivijoje — 67. Saulius Pašilis — Rašytojo ir valstybės vaizduotė — 69. Mūsų buityje — 69.

Nr. 2
Vytautas Volertas — Baisusis Birželis: Palyginimas, dimensijos 135. P. S. — Claude Simon — Nobelio premijos laureatas — 37. Leonardas Andriekus — Tarptautinis rašytojų (PEN) suvažiavimas New Yorke — 137. Aleksandras Radžius — Paukščių tako struktūriniai bruožai — 140. Mūsų buityje — 145.

Nr. 3
Antanas Dundzila — Lituanistikos katedra — 217. Saulė Jautakaitė — Operos Dux Magnus spektaklis Chicagoje — 217. Saulius Pašilis — Pasikalbėjimas su Česlovu Milošui — 221. Alf. Tyruolis — Marijos Nekalto Prasidėjimo seserys — 222. Mūsų buityje — 223.

Nr. 4
Lietuvių išeivių vyskupo pastoracinės teisės — 286. Dal. — Tarptautinio PEN Klubo kongresas — 288. L. A. — Religinės šalpos 25 metų sukaktis — 289. M. J. Adomaitis — Metamorfozė Lietuvoje 1926 metais — 291. Aleksandras Radžius — Ką rado erdvėlaiviai kometoje? — 292.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai