Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
J. Jakštas — Lietuvos krikštas ................................................................................................................. 1
Leonardas Andriekus — Jogaila — karalius Vladislovas II. (Eilėraščiai iš rinkinio "Balsai iš anapus") ..................................................................................................................................................................... 17
Dr. Povilas Reklaitis — Šv. Kazimiero paveikslo Viduklės bažnyčioje ikonografinė kilmė ................. 21
Bernardas Brazdžionis — Eilėraščiai iš rinkinio "Po aukštaisiais skliautais ........................................ 26
Arch. Edmundas Arbas, AIA — Architektūros evoliucija ir technologinis postmodernizmas ............... 28
Kazys Bradūnas — Vienas iš tragiškosios kartos (Poetas Gediminas Jokimaitis) ............................... 35
Gediminas Jokimaitis — Eilėraščiai ......................................................................................................... 36
Dr. Mirga Girniuvienė — Apie bandymą atskirti empirinį nuo transcendentalinio "Aš" Kanto filosofijoje ................................................................................................................................................... 38
Milda Budrys, M .D. — Lietuviai gydytojai Amerikoje XX šimtmetyje ................................................ 41

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Romualdas Kriaučiūnas — Lietuviškosios studentijos vertybės laiko tėkmėje: empirinė studija ....... 56
Bronius Nemickas — Kelias į Klaipėdos krašto politinę sąrangą ......................................................... 58
A. L. — Vole Šojinka (Wole Soyinka) — Nobelio premijos laureatas ................................................... 61
Mūsų buityje .............................................................................................................................................. 62

KNYGOS
Marija Stankus - Saulaitė — Editos Nazaraitės poema .......................................................................... 63
K. Barėnas — Pauliaus Jurkaus vilnietiškos sakmės ............................................................................. 64
Saulius Pašilis — Romanas apie naują tikrovę ir naujas žaizdas (A. Zurbos "Molžemis") .................. 66
Jurgis Gimbutas — Įpusėta Lietuvos miestelių istorija .......................................................................... 68
Algirdas Gustaitis — Broniaus Aušroto atsiminimai apie Lietuvos žvalgybą ........................................ 70
Atsiųsta paminėti ....................................................................................................................................... 72

Šis "Aidų" numeris iliustruotas lietuvių dailininkų kūrinių ir kitomis su tekstu susijusiomis nuotraukomis. Viršelių 1 p. — A. Tamošaitienė: Karalienės Mortos krikštas (kilimas). Viršelių 4 p. — Apvaizda. Lietuvių liaudies menas.

• Redaguoja Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

• Leidžia Tėvai Pranciškonai. • Administruoja Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklvn, N.Y. 11207 • Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y., 11207

•    Medžiaga siunčiama redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne • Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos.

•    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Girnius (RFE-RL, Muenchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), V. Natkevičius (Goethe-Universitaet, Frankfurt), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Consulting Center, YVillimantic, CT), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder Institut, Marburg a. d. Lahn Bibliothek), J. K. Rėklaitienė (Lafayette, Ind.), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), M. Stankus-Saulaitė (Oakville, Conn.), K. Trimakas (VVestchester, 111.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), V. Volertas (Delran, N. J.), J- Zaranka (Universidad Nacional de Columbia, Bogota).

Nr. 1, 1987

"AIDAI" (ISSN 0002-208 X) (USPS009-940) Cultural Magazine is published ąuarterly by Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Second-class postage paid in Brooklyn, N.Y. POSTMASTER: send address changes to AIDAI, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai