Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    Vasario 16-osios šventėje Valstybės sekretorius George P. Shultz'as Lietuvos atstovui Washingtone atsiuntė šį sveikinimą: "Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės vardu turiu garbę perduoti Jums mūsų sveikinimus ir nuoširdžius geriausius linkėjimus Lietuvos nepriklausomybės sukakties proga. Mūsų istorija — akivaizdus liudijimas, kad Amerika yra tvirtai įsipareigojusi visų tautų valstybinei nepriklausomybei ir laisvam apsisprendimui. Mes remiame ir jungiamės į Lietuvos troškimą vėl apspręsti savo likimą. Mūsų įsipareigojimas Lietuvos kovai nesusilpnėjo dėl dešimtmečiais besitęsiančio priešiškumo ir neteisėtos okupacijos. Priešingai, lietuvių tautos drąsa ir ryžtingumas, ištvermingai besireiškią milžiniško priešiškumo akivaizdoje, yra nuolatinė inspiracija mums visiems".

—    Vasario 16-oji ir šiais metais buvo paminėta JAV Atstovų rūmuose. Maldą sukalbėjo kun. Jonas Pakalniškis, Apreiškimo parapijos klebonas Brooklyne, N.Y.

—    LB Kultūros Tarybos 1986 m. 3000 dol. premija vasario 22 d. Jaunimo centre Chicagoje paskirta Bernardui Brazdžioniui už poezijos rinkinį rankraštyje "Po aukštaisiais skliautais" ir taip pat už visą jo poetinę kūrybą. LB Kultūros Tarybos dailės premija (1000 dol.) paskirta Albinui Elskui, muzikos premija (1000 dol.) — Faustui Stroliai.

—    Lietuvių Rašytojų draugijos 1985 metų 2000 dol. premija padalinta tarp dviejų autorių, būtent Pauliaus Jurkaus (už legandas "Kai Vilniaus liepos žydi") ir Česlovo Grincevičiaus (už pasakojimus "Vidurdienio varpai"). Lietuvių Rašytojų draugijos 1986    m. premiją laimėjo Antanas Vaičiulaitis už apsakymų rinkinį "Vidurnaktis prie Šeimenos".

—    Anatolijui Kairiui paskirta Lietuvos krikščionybės jubiliejaus komiteto konkurso 3000 dol. premija už 5 veiksmų dramą "Krikšto vanduo".

—    Lietuvių Žurnalistų sąjungos 1000 dol. premiją gavo kun. dr. Juozas Prunskis už 50 metų žurnalistinę veiklą.

—    Ateitininkų Federacijos 1986 metų religinio veikalo premiją (2000 dol.) laimėjo kun. dr. Antanas Rubšys, Šv. Rašto profesorius Manhatta-no kolegijoje Nevv Yorke, už knygą "Raktas į Senąjį Testamentą III dalį". Premijos mecenatas — kun. dr. Juozas Prunskis

—    Eugenijaus Kriaučeliūno vardo 1500 dol. premija sausio 17 d. Lemonte paskirta Tadui Dapšiui už jo veiklą lietuvių organizacijose ir už politinių Lietuvos reikalų kėlimą kitataučių studentų tarpe. Premija skiriama jau dešimtą kartą.

—    Broniaus Jonušo atminimui įsteigtai 1000 dol. stipendijai šiemet rasti du tinkami kandidatai — Laima Šarkaitė, pianistė, kuri Clevelando universitete studijuoja muziką, ir L. Kazakevičius, kuris studijuoja Liuveno universitete literatūrą. Šiais metais premija padvigubinta, kad kiekvienam iš šių studentų tektų po 1000 dol.

—    Lietuvos krikšto 600 metų sukakčiai paminėti kun. dr. Juozas Prunskis įsteigė nuolatinę metinę premiją laikraščiui, kuris labiausiai pasitarnaus krikščioniškai kultūrai ugdyti lietuviuose. Premija bus duodama iš palūkanų sumos, mecenato įteiktos Religinei Šalpai.

—    Dail. Vytautas Virkau parengė Vatikano paštui Lietuvos krikščionybės jubiliejui paminėti keturių pašto ženklų seriją, kuriuos jau priėmė Vatikano komisija.

—    Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronikai kovo 19 d. suėjo 15 metų. Ta sukaktis paminėta priėmimu Washingtone. Rengė Religinė Šalpa, talkinant kongresmanui J. Miller'iui ir dviem amerikiečių organizacijoms. Šv. Petro bažnyčioje pamaldas laikė vysk. Thomas Lyons kartu su vysk. Paulium Baltakiu ir keliais kunigais. Priėmimas buvo Kongreso rūmuose — Rayburn House pastate, į kurį pakviesti JAV Kongreso nariai, spaudos atstovai, žmogaus teisių gynimo organizacijos, dvasiškiai, lietuviai ir jų bičiuliai. Religinė šalpa nuolat plečia savo veiklą: Brooklyne prie Kultūros židinio didinamos patalpos. Romoje ir Washingtone atidaryti nauji skyriai.

—    Nijolės Sadūnaitės atsiminimų gauta antroji dalis (88 p.). Atsiminimus į anglų kalbą išvertė kun. Kazimieras Pugevičius. Abi dalis anglų kalba vienoje knygoje išleis Religinė Šalpa.

—    Lietuvių dailės XIV-ji paroda ryšium su Vasario 16-osios švente vyko Kultūros židinyje Brooklyne vasario 7 - 8 d. Parodą rengė LB Nevv Yorko apygarda, kuriai vadovauja Aleksandras Vakselis. Pagrindinį darbą atliko Paulius Jurkus. Išstatyta 100 dailės kūrinių, kuriuos atsiuntė 21 dailininkas. Suteiktos 5 premijos: J. Bagdonui, G. Montvilienei, P. Vaškiui, J. Rūteniui ir R. Zotovienei.

—    "Galerija", kuriai vadovauja Algimantas Kezys, S.J., vasario 20 - gegužės 31 d. rengia dailės parodų seriją Chicagoje, VVashingtone, Brooklyne ir Toronte. Parodoje dalyvauja 24 lietuviai dailininkai iš JAV, Kanados ir Europos — Lietuvių dailės paroda taip pat vyko Australijos Lietuvių dienose Bankstovvn rotušės centre. Paroda atidaryta praėjusių metų gruodžio 27 d. Organizatorė — Genovaitė Kazokienė. Dvi salės buvo pripildytos tapybos ir skulptūros darbais. Dalyvavo Australijos lietuviai dailininkai. Parodą lankė lietuviai ir kitataučiai.

—    Vytauto Virkau dailės darbų paroda sausio 18 - vasario 18 d. vyko North Central kolegijoje, Naperville, III. Toje kolegijoje V. Virkau dėsto dailę.

—    Vidos Krištolaitytės dailės paroda vyko Jaunimo centre Chicagoje 1986 m. lapkričio mėnesį.

—    Lietuvių opera šių metų sezonui pasirinko Smetanos operą "Parduotoji nuotaka". Spektakliai — balandžio 25, 26 d.

—    Šiemet sueina 100 metų nuo kompozitoriaus Stasio Šimkaus gimimo. Ši sukaktis ypač iškilmingai minima Lietuvoje. Vasario 7 d. Vilniuje surengtame minėjimo koncerte atlikti kompozitoriaus operiniai ir simfoniniai kūriniai.

— Dienraščio "Draugo" koncerte kovo 28 d. Marijos mokyklos auditorijoje programą atliko solistai Aldona Stempužienė, Diana Vaitelytė, Antanas Pavasaris, Algirdas Brazis.

—    Sol. Vilija Mozūraitytė, pianistė Raminta Lampsatytė ir smuikininkas Mykolas Kollars Jaunimo centre Chicagoje kovo 15 d. atliko koncertine progrmą. Rengėjas — Margučio radijas.

—    Los Angeles vyrų kvartetas (B. Seliukas, E. Jarašiūnas, R. Dapšys, A. Polikaitis ir pianistė R. Apeikytė), įsteigtas prieš 20 metų ir išpopuliarėjęs JAV, kovo 21 d. dainavo savaitraščio "Darbininko" koncerte Kultūros židinyje New Yorke.

—    Doc. Vytautas Skuodis, kuris buvo nuteistas 5 metus kalėti ir 7 metus gyventi ištrėmime, pagaliau grąžintas į Vilnių.

—    Kun. Juozas Vaišnora, M.I.C., marijonų vienuolijos narys, istorinių bei pasaulėžiūrinių straipsnių ir knygų autorius, kovo 18 d. mirė Romoje. Pasižymėjo aukštu išsilavinimu (buvo teologijos ir filosofijos daktaras), darbštumu ir dėmesiu lietuvių kultūriniams reikalams. Daugelį metų gyveno Romoje, rūpindamasis arkivysk. Jurgio Matulaičio šventuoju paskelbimo byla. Tai sudėtingas ir atsakingas darbas. Velionis šioje srityje jau toli buvo nuėjęs, nes šį pavasarį arkivysk. Matulaitis bus paskelbtas palaimintuoju. Kun. Vaišnora gimė 1905 m. sausio 16 d. Su jo mirtim "Aidai" neteko dar vieno uolaus bendradarbio.

—    Kun. Adolfas Stasys, visuomenininkas, daugelį metų dirbęs Alte, vasario 4 d. mirė St. Petersburge, Floridoje. Sausio 3 d. Hamburge mirė kun. Vaclovas Šarka, šiaurės Vokietijos lietuvių kapelionas, labai pagalbus lietuviams dabar ir anksčiau Vokietijos tremtinių stovyklose.

—    Rytas Babickas (g. 1935 m.) mirė sausio 5 d. Clevelande. Jo gyvenimas buvo susietas su muzika. Nuo 1975 m. vadovavo Šv. Jurgio parapijos chorui; 1956 - 1983 m. buvo Čiurlionio ansamblio chormeisteris; nuo 1984 m., mirus Alf. Mikulskiui, šio ansamblio dirigentas ir meno vadovas. Taip pat jis buvo įsteigęs Clevelando vyrų oktetą (1959 m.) ir jam vadovavo iki mirties. Oktetas išleido 3 plokšteles ir surengė apie 200 koncertų. Velionio darbą su Čiurlionio ansambliu tęs kitas jaunas muzikas — dr. Bronius Kazėnas.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai