Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Kęstutis Girnius — Branduoliniai ginklai: Strategija ir dorovė ................................................ 73
M. J. Adomaitis — Arkivyskupas Jurgis Matulaitis Kaune ..................................................... 87
Jurgis Gimbutas — Būdingosios medinės bažnyčios ir varpinės Lietuvoje .............................. 89
Algirdas Budreckis — Senovės Lietuvių tikėjimas ir jų pasipriešinimas krikščionybei ........ 105
Vladas Šlaitas — Vasarą, Gaidžio pasaulis, Gaisras (eil.) ....................................................... 115
Saulius Kondrotas — 1892 metų progreso idėja ....................................................................... 116

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
A. Kučiūnas — Kompozitoriaus nedalia .................................................................................... 124
Saulius Pašilis — Latvių literatūra sovietinėje santvarkoje ..................................................... 129
Mūsų buityje ............................................................................................................................... 130
Atsiųsta paminėti ........................................................................................................................ 133

KNYGOS
Juozas Žiogas — Naujas Mykolo Sluckio romanas ................................................................. 134
Vincas Trumpa — Ivinskio rinktinių raštų II-ajį tomą pasitinkant ......................................... 135
J. Jakštas — Prano Čepėno Naujųjų laikų Lietuvos istorijos II tomas .................................. 137
Alė Rūta — Knyga apie mokslininką jėzuitą Tomą Žebrauską .............................................. 138
J. Ž. — Knyga apie kunigo Popieliuškos "Kryžiaus Kelią" .................................................... 140

Šis Aidų numeris iliustruotas lietuvių dailininkų kūrinių ir kitomis su tekstu susijusiomis nuotraukomis. Viršelių 1 p. — Albinas Elskus: Kristus po prisikėlimo pasirodo savo motinai. Viršelių 4 p. — to paties dailininko "Dievo Avinėlis". Abu vitražai Šv. Gertrūdos kapinių koplyčioje, Colonia, N.J.

•    Redaguoja Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

•    Leidžia Tėvai Pranciškonai. • Administruoja Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 • Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y., 11207

•    Medžiaga siunčiama redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne • Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos.

•    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Girnius (RFE-RL, Muenchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), V. Natkevičius (Goethe-Universitaet, Frankfurt), J. Navickas (Boston. College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Consulting Center, Willimantic, CT), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder Institut, Marburg a. d. Lahn Bibliothek), J. K. Rėklaitienė (Lafayette, Ind.), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), M. Stankus-Saulaitė (Oakville, Conn.), K. Trimakas (VVestchester, 01.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), V. Volertas (Delran, N. J.), J. Zaranka (Universidad Nacional de Columbia, Bogota).

Nr. 2, 1987

"AIDAI" (ISSN 0002-208 X) (USPS009-940) Cultural Magazine is published ųuarterly by Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Second-class postage paid in Brooklyn, N.Y. POSTMASTER: send address changes to AIDAI, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Subscription $20.00. Single copy $5.00.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai