Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
— Septintoji JAV LB Kultūros tarybos premijų įteikimo šventė surengta Jaunimo centre Čikagoje balandžio 4 d. Rengėjai — Kultūros tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė ir JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdyba. J šventę susirinko apie 300 žmonių. Tai nedaug gausiai lietuviais Čikagai bei jos apylinkėms. Programai vadovavo Arūnas Čiuberkis. Invokacinę maldą sukalbėjo vysk. Vincentas Brizgys. Vakarienė pavalgyta prieš programą. Šiemet laureatai yra keturi: poetas Bernardas Brazdžionis, literatūrinę premiją laimėjęs už eilėraščių rinkinį rankraštyje "Po aukštaisiais skliautais" bei visą savo poetinę kūrybą. Dailės premijos laureatas Albinas Elskus, labiausiai pasižymėjęs vitražų menu, sukurtu daugiausiai kitataučių bažnyčioms. Teatro premija paskirta Jurgiui Blekaičiui kaip aktoriui ir režisieriui. Jis taip pat ir rašytojas — poetas. Muzikos premijos laureatas Faustas Strolia yra chorų dirigentas ir kompozitorius. Prel. dr. Juozas Prunskis pagerbtas žurnalistikos premija. Jis yra mūsų žurnalistikos veteranas, redagavęs laikraščius, juose labai daug rašęs ir premijomis šelpęs rašančius. Po premijų įteikimo ir laureatų žodžių savo programą pateikė "Antrasis kaimas". Premijos ir jų įteikimo šventės yra reikšmingas įnašas į išeivijos kultūrinį gyvenimą. Padėka priklauso veikliajai Kultūros tarybos pirmininkei Ingridai Bublienei. Premijomis norėta pagerbti ne tik kūrėjus, bet iškelti ir jų kūrybą, ypač literatūrinę. Deja, nesijaučia, kad premijos už literatūrą būtų išjudinusios visuomenę labiau pamilti knygas.

Čikagos lietuvių opera balandžio 25 - 26 d. Morton East aukštesniosios mokyklos auditorijoje Cicere davė du spektaklius Bendricho Smetanos triveiksmės operos "Parduotoji nuotaka". Operos meniniai vadovai: dirigentas Robertas Arūnas Kaminskas; režisierius — Northvvestern universiteto profesorius Peter Amster; chormeisteriai — Audronė Gaižiūnienė ir Alfonsas Gečas; akompanatorius — Robertas Mockus; choreografė — Violeta Karosaitė. Solistai: Algirdas Brazis, Eglė Rūkštelytė, Daiva Mongirdaitė, Audronė Gaižiūnienė, Gražina Stauskaitė, Bronius Kazėnas, Julius Saurimas, Darrell Rowader ir Greg Frank. Dainavo moterų, vyrų ir mišrūs chorai. Baletą šoko 14 šokėjų. Čikagos lietuvių opera yra vienas iškiliausių išeivijos lietuvių kultūrinių proveržių. Atsimintina, kad vienos operos pastatymo išlaidos siekia 100 tūkstančių dolerių. Iš parduotų bilietų apmokama pusė išlaidų. Kitą pusę sutelkia operos vadovybė, kreipdamasi į mecenatus, Lietuvių Fondą ir Illinois valstijos meno tarybą. Kiek tokiam žygiui reikia entuziazmo ir pasiaukojimo! Taip pat yra nuostabios ir operos atlikėjų pastangos.


VTI-oji premijų šventė: laureatai, rengėjai, mecenatai. Iš kairės: Faustas Strolia, Muzikos premijos laureatas; prel. dr. Juozas Prunskis, Žurnalisto premijos laureatas; Algimantas Gečys, JAV LB krašto valdybos pirm.; Ingrida Bublienė, JAV LB kultūros tarybos pirm.; Bernardas Brazdžionis, LB literatūrinės premijos laureatas; Marija Remienė, Lietuvių Fondo valdybos pirm.; Povilas Kilius, Lietuvių Fondo tarybos pirm.; Jurgis Blekaitis, Teatro premijos laureatas; Albinas Elskus, Dailės premijos laureatas. Nuotr. J. Tamulaičio

— Poezijos dienas Jaunimo centro salėje Čikagoje gegužės 22 - 23 d. surengė Lietuvių rašytojų draugija ir Jaunimo centro Moterų klubas. Pirmosios dienos programa buvo skirta Kaziui Bradūnui, sulaukusiam 70 metų amžiaus. Poetas skaitė savo eilėraščius. Jo eilėraščius, tapusius dainomis, akompanuojant Dariui Lapinskui, dainavo Laima Lapinskienė. Antroji diena buvo skirta Antanui Gustaičiui, mininčiam 80 metų amžiaus sukaktį. Jis taip pat skaitė savo humoristinę kūrybą. Poezijos dienos rengiamos jau keturioliktą kartą.

— Penkioliktasis pabaltiečių vakaras Kanados parlamente įvyko balandžio 1 dieną. Vakarą pradėjo ir žymiuosius svečius pristatė Kanados finansų ministras Michael Wilson. Garbingų svečių eilėje buvo diplomatiniai atstovai, būtent, Vatikano, Švedijos, V. Vokietijos, Australijos, JAV, Anglijos, Belgijos, Olandijos ir Turkijos. Taip pat Latvijos ir Estijos konsulai. Pagrindinę kalbą pasakė Kanados ministro pirmininko pavaduotojas ir susisiekimo ministras Don Mozankowski. Be jau paminėtųjų,   dalyvavo  dar 3  Kanados ministrai, 56 parlamento atstovai, 11 senatorių. Iš viso vakaro dalyvių buvo 132. Pobūvį paįvairino muzikinė programa ir vaišės. Pobūvio rengėja - Pabaltiečių federacija.

— Poetas Bernardas Brazdžionis, sulaukęs 80 metų amžiaus, gegužės 9 d. buvo pagerbtas Los Angeles lietuvių. Sukaktuvinė akademija vyko Šv. Kazimiero parapijos salėje. Rengė specialus komitetas. Muzikinėje programoje atlikta komp. Broniaus Budriūno sukurta kantata "Per pasaulį keliauja žmogus". Žodžiai iš Bernardo Brazdžionio poezijos. Kantatą atliko Šv. Kazimiero parapijos choras su solistais Birute Vizgirdiene, Antanu Polikaičiu ir vyrų kvartetu. Kvartetas sudainavo ir kitą to paties kompozitoriaus kūrinį "Mano protėvių žemė", kurios žodžiai taip pat Brazdžionio. Akompanavo Raimonda Apeikytė. Po muzikinės programos Antanas Vaičiulaitis skaitė paskaitą "Brazdžionio poezijos pradmenys ir derlius", kuri bus išspausdinta Aidų Nr. 3. Itin įspūdingas buvo jubiliato padėkos žodis. Pagerbimas baigtas vaišėmis. Jubiliejinė programa, galima sakyti, buvo tęsiama ir gegužės 10 d. Per sumą Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje choras giedojo giesmes, sukurtas iš Brazdžionio poezijos. Pamokslą apie rašytojo atsakomybę Dievui ir apie Brazdžionio poezijos Kristų pasakė T. Leonardas Andriekus.

— Los Angeles Dramos sambūris gegužės 2 d. Kultūros židinyje New Yorke suvaidino V. Mykolaičio Putino 5 veiksmų dramą "Valdovą". Režisavo ir dekoracijas parengė Petras Maželis. Vicerežisierė Ema Dovydaitienė pagamino kostiumus. Vaidino: Vincas Dovydaitis, Sigutė Mikutaitytė, Arvydas Raulinaitis, Sigitas Raulinaitis, Antanas Kiškis, Ramūnė Vitkienė, Aloyzas Pečiulis, Saulius Stančikas, Arnoldas Kungys ir Fredas Prišmantas. Sambūris jau veikia daugiau kaip 30 metų. Ypač dabar, režisuojant Petrui Maželiui, jis yra pasiekęs itin brandžių meninių vaisių. Į Brooklyną šį meno sambūrį pakvietė Laisvės Žiburio radijo vedėjas Romas Kezys. — Lietuvių Fondo metinis suvažiavimas įvyko Jaunimo centro salėje kovo 28 d. Tai 24-tas toks suvažiavimas. LF tarybos pirmininkas Povilas Kilius pranešė, kad dabar sueina 25 metai nuo fondo įkūrimo. Taip pat jis pažymėjo, jog iki 1986 metų pabaigos sutelkta 3,600.00 dol. Įskaitant šiuos metus, per tą laiką lietuviškai veiklai paskirta daugiau kaip 2 milijonai dolerių. Gaila tik, kad Lietuvių Fondas, remdamas visokeriopas kultūrines pastangas, nėra parodęs palankumo kultūros žurnalams, lyg jų vaidmuo būtų bereikšmis mūsų išeivijos gyvenime.

— Lietuvos krikščionybės jubiliejaus centrinis komitetas balandžio 11 d. posėdžiavo Kultūros židinyje New Yorke. Ta proga pasiųstas šv. Tėvui laiškas, kuriame dėkojama už jo palankumą lietuviams ir išreiškiama viltis, jog, susidarius palankioms aplinkybėms, Vilniaus arkivyskupija bus įjungta į Lietuvos bažnytinę provinciją.

—    Baltų literatūrų konferencija Ohio valstybiniame universitete (Columbus) surengta gegužės 14 - 17 d. Rengėjai — dr. Rimvydas Šilbajoris ir Ilsė Lehiste, to universiteto profesoriai. Dalyvavo daugiausia pabaltiečiai, dėstantys JAV ir Kanados universitetuose.

—    Aloyzo Barono vardo novelės konkursą laimėjo Sonė Pipiraitė - Tomarienė už novelę "Rozalijos teisybė".
—    Kun. dr. Juozas Prunskis ir kun. Jonas Petrošius Sv. Tėvo pakelti prelatais. Pirmasis yra visiems žinomas žurnalistas, antrasis — Prancūzijos ir Belgijos lietuvių sielovados direktorius.

—    Stasio Santvaro 85 metų ir Antano Gustaičio 80 metų jubiliejai balandžio 11 d. paminėti  Bostone literatūriniu pobūviu ir vaišėmis. Rengimu rūpinosi JAV LB apylinkės valdyba.


Los Angeles Dramos sambūris. Pirmoj eilėj iš kairės: Vincas Dovydaitis, Arvydas Raulinaitis, Ramūnė Vitkienė, Saulius Stančikas, Petras Maželis. Antroj eilėj iš kairės: Arnoldas Kungys, Ema Dovydaitienė, Sigitas Raulinaitis, Sigutė Mikutaitytė, Fredas Prišmantas, Antanas Kiškis.

—    Alfonso Dargio tapybos ir grafikos paroda balandžio 30 — gegužės 30 d. vyko Konstancos universiteto galerijoje Vokietijoje.

—    Inž. dr. Jurgis Gimbutas parašė profesoriaus inž. Jono Šimoliūno monografiją. Knygą leis Lietuvos Saulių sąjunga. Panaudota profesoriaus asmeninio archyvo medžiaga: memuarai, laiškai, dokumentai, gana daug fotografijų. Simoliūnas buvo veiklus Rygos ir Suomijos lietuvių rateliuose prieš I pasaulinį karą, organizavo Lietuvos susisiekimo ministeriją 1919 m. ir buvo Sleževičiaus ir Dovydaičio kabinetų ministras. Organizavo Lietuvos universitetą ir profesoriavo iki 1944 m. Statė pirmuosius gelžbetonio tiltus Lietuvoje, Klaipėdos ir Šventosios uostų pagerinimus. Išeivijoje prof. Simoliūnas buvo Pasaulio lietuvių inž. ir arch. sąjungos pirmininkas 1948 - 1960 m. Sekančiais metais sueis 110 metų nuo jo gimimo. Monografija bus apie 250 puslapių. Priimamos prenumeratos.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai