Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ASTSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Paškus: KRIKŠČIONIS PSICHOLOGINĖJE KULTŪROJE. Išleido Lituanistikos tyrimo ir studijų centras (56 St. and Claremont Ave., Chicago, IL 60636). Viršelis Nijolės Palubinskienės. 216 p. Autorius — kolegijų bei universitetų profesorius, taip pat dirbės ir klinikose, ypač Aiduose pasižymėjęs gausiais moksliniais straipsniais, kiek anksčiau parašęs knygą "Asmuo ir laisvė", šiame veikale gvildena psichologijos poveikį katalikybei, būtent religiniame švietime, kunigų paruošime, pamoksluose, moralėje, liturgijoje, Šv. Rašto studijose ir 1.1. Įžangoje autorius pažymi, kad knygos negalima laikyti teologine studija ir taip pat sociologine, psichologine ar politine problemų analize. Veikalas esąs "kritinis nūdieninės Vakarų kultūros skerspjūvis ir atskleidžiąs psichologinio mentaliteto poveikį vakarų katalikybei". Tai įdomi studija, kuria turėtų susidomnėti lietuvių visuomenė.

Vytautas Kavolis: SĄMONINGUMO TRAJEKTORIJOS. Lietuvių kultūros modernėjimo aspektai. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas. Chicaga. 1986. Aplankas Vytauto O. Virkau. Skoningai išleista, gražiai įrišta. Kaina 10 dol. Užsisakoma šiuo adresu: AM & M Publications, 7338 So. Sacramento Ave., Chicago, ILL. 60629. Autorius, ilgametis Metmenų žurnalo redaktorius, savita terminologija bei išraiška nagrinėja lietuvių kultūros istorijos problemas. įžangoje sakoma, kad autoriui rūpėjo lietuvių kultūros istoriją "suvokti ne faktografiškai, kaip įvykių eigą, bet analitiškai kaip pro įvykius prasišviečiančius sąmoningumo poslinkius. Analitinės kultūros istorijos tikslas — ne kultūros aparatūros aprašymas, bet vidinio pergyvenimo, kuris per ją atsiveria, įvairiopų trajektorijų atskleidimas".

Kun. Vytautas Pikturna: ŠVIESA IR GYVENIMAS,. Trys knygos (A B C) pamokslų visų metų sakmadieniams ir šventėms. Tai nemažas užmojis ir gražus patarnavimas ypač tiems lietuviams kunigams, kurie jau sunkiai vartoja lietuvių kalbą ir patys nebepajėgia parengti pamokslų. Tokiam veikalui parašyti (visos 3 knygos apie 500 psl.) reikėjo daug laiko ir darbo. Taip pat ir įžvalgumo, kad religinės mintys atitiktų šio meto lietuvių nuotaikas. Kun. Pikturnai tai pavyko. Jo žodis aiškus, logika tvirta, mintys įdomios ir suglaustos. Žinoma, su pamokslais, panašiai kaip ir su mokyklų vadovėliais (ir gal Šv. Rašto vertimais) — jie vartojami tik tam tikrą laiką. Paskui, kalbai ir aplinkybėms keičiantis, reikalingi nauji leidiniai. Užtai šiose srityse niekad nėra galo. Kun. Pikturnos pamokslų knygas galima gauti rašant: JAV Lietuvių Kunigų Vienybė, 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207. Kaina nepažymėta.

POEZIJOS PAVASARIS, 1986. Eilėraščiai, vertimai, esė. Redakcinė komisija: Ona Baliukonytė, Aleksas Dabulskis, Vilius Gužauskas, Jonas Strielkūnas. 344 p. Leidykla Vaga, Vilnius, 1986. Daugiausia spausdinama poezija. Kai kurie autoriai išeivijoje mažiau žinomi. Spausdinama ir 5 išeiviįos poetų kūryba. Leidinys liudija aukštą ir įvairų tėvynėje gyvenančių lietuvių rašytojų poetinį išsiskleidimą. Malonu ypač tai, kad jų kūryba savo šaknim įaugusi į lietuvišką buitį bei gimtos žemės gamtovaizdį.

Nijole Sadunaite: A RADIANCE IN THE GULAG. The Catholic Witness of Nijole Sadunaite. Translated by Rev. Casimir Pugevicius and Marian Skabeikis, leidėjas — Trinity Communications, Manassas, Va. 148 p.  1987.  Dr.  Thomas Bird įžanginiame žodyje rašo: "Nijole Sadunaite has been a leader in the contemporary revitalization of Cathoicism in Soviet - occupied Lithuania. This is her story, in her own words, which she entitles How I Became a Target of the KGB".

Fr. Peter Stravinskas: ESSENTIALS OF RELIGIOUS LIFE TODAY. Išleido Franciscan Marytown Press, Libertyville, 111. 86 p. Kun. Petras Stravinskas yra kalbąs angliškai lietuvių kilmės dvasiškis. Jo išsilavinimas teologijoje ir filosofijoje, jo energija ir raštai žinomi daugiausiai kitataučiams. Bet jis pradėjo reikštis ir tarp lietuvių: mokytis lietuvių kalbos ir vadovauti rekolekcijoms angliškai kalbančioms mūsų vienuolijoms. Be to, pusmetį talkino vysk. Pauliui Baltakiui. Dabar paskirtas Newarko lietuvių parapijos administratorium. "Essentials of Religious Life today" yra vienuoliams vestų rekolekcijų konferencijos, gerai parengtos ir tinkamos naudotis rekolekcijų vadovams.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai