Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AIDŲ RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
Mecenatai: po 250 dol.: Vytautas Abromaitis, Putnam, CT; po 50 dol.: dr. J. J. Vingilis, Islington, Ont, Canada; vysk. A. Deksnys, Roma, Italia; po 40 dol.: Antanas K. Rugys, W. Palm Beach, Fl.

Garbės prenumeratoriai: po 30 dol.: P. Grušas, Aguora, CA; dr. R. R. Kontrimai, Mission Viejo, C A; A. Marčiulionis, Chicago, IL; A. S. Jelionis, Darien, IL; E. E. Olšauskas, Berwyn, IL; Pr. Povilaitis, Evergreen, IL; Ant. Razma, Wilmington, IL; R. Sidrys, Streator, IL; V. J. Žadeikiai, Oak Lawn, IL; dr. Aldona K. Rugis, Daytona Beach, FL; dr. E. Kasaitis, Alf. V. Svotelis, Baltimore, MD; J. B. Laučka, dr. Elena L. Liatukas, dr. Aleksandras Plateris, Bethesda, MD; K. M. Almenas, College Park, MD; F. P. Baltakis, Silver Spring, MD; A. T. Landsbergis, Upper Marlboro, M D; Jonas Vaitkus, Hyattsville, MD; St. Eiva, E. Ribokienė, Brockton, MA; Teklė Bogušienė, Jer. Kačinskas, P. Kaladė, Rozalija Petronienė, St. Santvaras, So. Boston, MA; Albina Čepėnas, K. Čėsna, St. Rudys, dr. Ina Užgirienė, Worcester, MA; Valteris Beržinskas, E. Falmouth, MA; E. Cibas, Milton, MA; Marija Eivutė - Hauser, Lexington, MA; Mirga Girniuvienė, Westford, MA; dr. Bronius Mickevičius, Mashpee, MA; P.
Mikšys, Leicester, MA; Bronius Paliulis, Dorchester, MA; J. A. Rašys, Cambridge, MA; Elena Vasyliūnas, Somerville, MA; Nijolė Šležikenė, Walpole, MA; kun. Alf. Babonas, J. Pikūnas, Ph.D., Detroit, MI; dr. Jonas Mikulionis, B. Neveraurskas, Sterling Hgts, MI; Stasė Bublienė, Birmingham, MI; Aug. Dumbra, Saginavv, MI; St. Garliauskas, Manchester, MI; Romualdas Kriaučiūnas, Lansing, MI; Ona Norvilienė, Monroe, MI; Kazys Razauskas, Dearborn Hts., MI; M. Snapštys, Dearborn, MI; V. Budnikas, Elizabeth, NJ; M. J. Eymontt, MD., Cherry Hill, NJ; K. Jankūnas, Lodi, NJ; A. Šmulkštys, MD., Gibbston, NJ; G. Surdėnas, Turnersville, NJ; prof. Jack J. Stukas, Ph.D., Watchung, NJ; dr. Regina Ayre, dr. Daiva Bajorūnas, kun. Vyt. Palubinskas, New York City; kun. K. Balčys, Amsterdam, NY; Nijolė Bražėnas, Sparkill, NY; kun. dr. M. Čyvas, Albany, NY; dr. J. A. Gylys, Manilius, NY; J. Gruodis, Monticello, NY; dr. J. A. Dėdinai, Pittsford, NY; M. V. Molynas, Port Washington, NY; Genovaitė Stančienė, Mt. Vernon, NY; A. S. Dimas, Middle Village, NY; Ignas Kazlauskas, P. Povilaitis, Great Neck, NY; Alf. Koncė, Woodhaven, NY; J. P. Pažemėnas, Queens Village, NY; A. Rimydis, VVoodhaven, NY; Irena Okunis, Flushing, NY; kun. Jonas Pakalniškis, Brooklyn, NY; A. Vakselis, Richmond Hill, NY; Alg. Vedeckas, Massapeąua, NY; Vincentas Akelaitis, Juozas Žilionis, Cleveland, OH; Jonas Čipkus, Willowick, OH; Vyt. Karoblis, Ripley, OH; B. Kasperavičius, Seven Hls. OH; dr. Ed. M. Lenkauskai, Pepper Pike, OH; Vac. Ročiūnas, Independence, OH; J. Ardys, Fairvievv, PA; Dalia Jakas, Norristovra, PA; dr Ant. Juzaitis, Plymouth Meet, PA; A. Gailiušis, Phila., PA; P. Dalinda, V. Ignaitis, O. Juodišius, Vyt. Luima, V. Naruševičius, St. Prakapas, Sigutė Rudis, P. Skablauskas, Toronto, Ontario; Jonas Adomaitis, Petras P. Lukoševičius, La Salle, Quebec, P. Barteška, Verdun, Quebec, dr. Izidoras Mališka, St. Laurent, Quebec, Mons. J. Bertašius, Ph.D., Winnipeg, Manitoba, Silvestras Čepas, Islington, Ontario, J. Gustainis, Don Mills, Ontario, Jeronimas Pleinys, Hamilton, Ontario, Canada; A. Bammberger, Eichstaett, Kazys Bendoraitis, Schwitzingen, kun. K. Gulbinas, O.F.M. Cap., Jonas Jukna, West Germany, Jonas Masiulis, Geneve, dr. Pietro Dini, Pietrasanta, Mons. A. Bartkus, Mons. Ant. Jonušas, Mons. Vincas Mincevičius, Mons. dr. Stasys Žilys, Roma, Italija; Henrikas Valavičius, Alameda dos Quenimuras, Sao Paulo - Capital - S.P. Brasil; Albertas P. Šurna, Rosanna, Via, Australija.

AIDŲ administracija visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai