Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
POPIEŽIAUS ŽODIS LIETUVIŲ KALBA, TARTAS AUDIENCIJOS METU BIRŽELIO 28 DIENĄ PDF Spausdinti El. paštas
Jūsų ir jūsų brolių bei seserų širdys, be abejonės, yra kupinos džiaugsmo, nes žinote, kad rytoj bus paskelbtas Palaimintuoju arkivyskupas Jurgis Matulaitis, tas nepalaužiamas jūsų protėvių tikėjimo liudytojas. Kaip uolus Dievo tarnas jis ištikimai sekė Kristų evangelinių patarimų keliu, su didele meile vykdydamas savo vienuolinį pašaukimą ir pasišvęsdamas žmonių — vyrų ir moterų — tarnybai, karštai trokšdamas nuvesti juos į išganymą Jėzuje Kristuje.

Sunkiose gyvenimo aplinkybėse jis niekada neprarado drąsos ir kuo pilniausiai panaudojo gausius savo talentus, kad jie brandintų vaisius jame pačiame ir kituose, visiems tapdamas viskuo, kad visus išgelbėtų (1 Kor 9, 22).

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis daugeliui sūnų ir dukterų tapo dvasiniu tėvu. Sveikinu čia esančius marijonų vienuolijos narius ir Nekalto Prasidėjimo seseris. Drauge su jumis prisimenu šių kongregacijų narius Lietuvoje. Jie taip pat džiaugiasi šiuo įvykiu, jį išgyvendami dvasinėje vienybėje su mumis ir mes su jais.

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis ypač šiuolaikiniam Lietuvos jaunimui yra tarytum švyturys, kuris nušviečia kelią į savo tautos geresnį pažinimą ir Tėvynės meilę. Ypatingai jis jaunimui kalba apie Kristų, kuris yra istorijos Viešpats ir sielų vadovas. Daugeliui iš jūsų, jaunime, jo pavyzdys tepadeda atsakyti į didžiuosius klausimus, kurie iškyla, ieškant gyvenimo prasmės ir gyvenimo kelio. Iš visos širdies meldžiuosi, kad, arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui užtariant, daugelis iš jūsų priimtų kvietimą kunigystės ir vienuolinio gyvenimo kelio. Tokiu būdu tarnaudami žmonėms, jūs tapsite evangelinės žmonių meilės liudytojais ir savo gyvenimu bei darbais būsimoms kartoms perteiksite Jėzaus Kristaus Evangeliją ir nuostabią Dievo meilę.

Dievo Apvaizda lėmė, kad jūsų tautos Krikšto šešių šimtų metų jubiliejus sutampa su Marijos metais. Nuoširdus pamaldumas į Dievo Motiną visada buvo jūsų tautos krikščioniškojo gyvenimo širdis. Didis šventasis Kazimieras pasižymėjo ypatingai giliu pamaldumu į Švenčiausiąją Mergelę, panašiai kaip ir Jurgis Matulaitis. Meilės ryšys, jungiantis lietuvių tautą su Atpirkėjo Motina Marija, nėra vien tik tvirto tikėjimo ir dvasinės stiprybės žavinga išraiška. Tai drauge yra ir visos tautos įsipareigojimas, jos pasiaukojimo Dievo Motinai ir pasitikėjimo jos globa aktas, jai pavedant savo kraštą ir savo tautą, einančią į pažangą istorijos keliais.

Kaip tik dėl to Marijos Metų maldoje aš įsakmiai pavedžiau jūsų tautą Marijos globai.

Tau, krikščionių Motina, ypatingu būdu pavedame tą tautą, kuri šiais Marijos Metais minės šešių šimtų metų Evangelijos priėmimo jubiliejų. Su meile pažvelk į ją, suteik jėgų tiems, kurie kenčia dėl tikėjimo.

Baigdamas noriu užtikrinti, kad mano širdyj ir maldoje jūs užimate ypatingą vietą. Perduokite mano sveikinimus visiems, kurie yra jums brangūs, ir pasakykite, kad Popiežius visada yra su jais. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus meilėje suteikiu jums visiems savo apaštalinį palaiminimą.


Popiežius mišių metu apkabina vyskupą Antaną Vaičių
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai