Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    Prez. Ronald Reagan liepos 24 d. paskelbė "Pavergtų Tautų Savaitę". Po paskelbimo jis dalyvavo ukrainiečių salėje Vašingtone ta proga surengtame pobūvyje.

—    Molotovo - Rbbentropo sutarties minėjimas įvyko Vilniuje. Pradžioje susirinko apie 500 žmonių, bet dienos būvyje demonmstrantų skaičius išaugo iki 3000. Areštų nebuvo.

—    Vysk. Paulius Baltakis, O.F.M., lydimas kun. Eduardo Putrimo, rugpjūčio 11 - rugsėjo 1 lankė Suvalkų Trikampyje ir Lenkijoje gyvenančius lietuvius. Tiek Lenkijos aukštosios dvasiškijos (kardinolų ir vyskupų), tiek lietuvių jis buvo nuoširdžiai priimtas. Ypač daug nuoširdumo jam ir lietuviams rodo naujasis Lomžos vyskupas, kurio jurisdikcijoje yra Suvalkų Trikampis. Jis popiežiaus paskirtas išlyginti anksčiau sutrikusiems lietuvių santykiams su lenkuojančia dvasiškija. Dabar ten lietuviai katalikai gavo savo pamaldoms pilną laisvę.

—    Kun. dr. Viktoras Rimšelis, M.I.C., marijonų vienuolijos kapituloje perrinktas provinciolu šešeriems metams. Į tarybą išrinkti kunigai S. Saplys, B. Vaišnora, J. Duoba ir T. Roth.

—    Lietuvių Tautodailės Instituto 10 metų veikimo sukakčiai paminėti birželio 27 - rugsėjo 15 "Nemuno" galerijoje Chisamore Point, Gana-noque, Ont., surengta paroda. Galerijos savininkas — Tomas Regina. Lietuvių Tautodailės Institutas įsteigtas 1977 m. dail. Anastazijos Tamošaitienės pastangomis.

—    Dalila Mackialienė laimėjo Dirvos novelės konkurso premiją (600 dol.) už novelę "Užeigoje".

—    Baltijos Studijų konferencija buvo surengta Švedijoje š. m. birželio 3 - 6 d. Konferencijas nuo 1970 metų Stokholmo universitete rengia Baltistikos institutas. Buvo 13 Lietuvą liečiančių paskaitų bei pranešimų. Keturi mokslininkai atvyko iš okupuotos Lietuvos: dr. Algirdas Gaižutis, doc. Sigitas Jegelavičius, dr. Vytautas Merkys ir Saulius Žukas.

—    Pabaltiečių jaunimo stovykla birželio 11 - 14 d. buvo New Hampshire valstijoje. Dienotvarkė sudaryta iš paskaitų, diskusijų, laisvalaikio renginių.

—    Europos Lietuviškųjų studijų 34-oji savaitė šiemet liepos 26 -rugpjūčio 2 d. vyko Londone (Digby Stuart College, Roenampton Lane). Moderatoriai: dr. A. Kušlys ir dr. J. Norkaitis. Paskaitininkai: kun. dr. S. Matulis, dr. Vincas Natkevičius, Stasys Lozoraitis, dr. Aleksandras Štromas, Jonas Simokaitis, Jonas Jurašas. Taip pat programoje buvo pamaldos, A. Brazdžio paroda ir Violetos Rakauskaitės - Štromienės koncertas.

—    JAV ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių studijų ir poilsio stovykla šiemet surengta Dainavoje rugpjūčio 9-16. Ypač dėmesio vertas stovykloje vykęs jaunimo simpoziumas, skirtas "kritiškai pažiūrėti į save". Išsamiai nagrinėta nejauki padėtis dėl OSI iškeltų ir keliamų bylų lietuviams. Jau šis tas laimėta: JAV Teisingumo departamentas paskyrė savo ryšininką santykiams tarp OSI ir opozicinių grupių tvarkyti.

—    Ateitininkų studijų dienos Dainavoje vyko rugsėjo 4 - 7 d. Be paskaitų, buvo ir literatūros vakaras, skirtas Kazio Bradūno eilių rinkiniui "Krikšto vanduo Joninių naktį". Ateitininkų stovykla buvo ir Ken-nebunkporte rugpjūčio pradžioje.

—    Pranciškonų vasarvietėje Ken-nebunkporte vasaros sezone tebetęsiama koncertų programa. Šią vasarą koncertai surengti solistų Ginos Čapkauskienės, Daivos Mongirdaitės, Antano Keblio, B. Povilavičiaus, Jeronimo Kačinsko muzikos ansamblio ir 1.1.

—    Santaros — Šviesos Federacijos suvažiavimas, kaip ir kas metą, vyko Tabor Farmoje, Sodus, Mich., rugsėjo 10 - 13 d. Buvo 9 paskaitos ir literatūros vakaras. Suvažiavimo programoje taip pat dalyvavo svečiai iš okupuotos Lietuvos: poetė Judita Vaičiūnaitė, literatūros kritikas Vytautas Kubilius ir istorikė Ingė Lukšaitė.

Kun. dr. Pranas Gaida, Tėviškės Žiburių redaktorius, Šv. Tėvo pakeltas prelatu.

—    Šv. Grigaliaus Didžiojo ordinu pagerbti Antanas Rudis ir dr. Vytautas Dambrava. Žemesnį žymenį "Pro Ecclesia et Pontifice" gavo Bernardas Brazdžionis, Marija Rudienė, Jonas Andrulis ir Vytautas Taseckas, abu iš Toronto.

—    Nidos knygų leidyklos klubas Londone yra išleidęs daugiau kaip 114 lietuvių kalba knygų. Jis planuoja leisti ir anglų kalba lietuvių autorių raštus — Alės Rūtos, Jurgio Gliaudos, Romualdo Spalio.

—    Kantatos "Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva" tekstą parašė poetas Henrikas Nagys, o muziką — Aleksandras Stankevičius. Kantata pirmą kartą atlikta gegužės 23 d. Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje Montrealyje, dalyvaujant 70 asmenų chorui ir solistams Ginai Capkauskienei, Slavai Žemelytei, Vaclovui Verikaičiui ir Antanui Kebliui.

—    Jubiliatai: 85 metų: rašytojai Stasys Santvaras ir Vytautas Alantas; 80 metų: Nelė Mazalaitė - Gabienė, rašytoja; Antanas Gustaitis, rašytojas; Jonas Sakas, kultūrininkas - visuomenininkas, buvęs Aidų leidėjas; kun. Stasys Raila, visuomenininkas, religinių knygų ir straipsnių autorius; Kazimieras Barėnas, rašytojas. 75 metų: Antanas Juodvalkis, visuomenininkas, žurnalistas, Jurgis Jonušaitis, visuomenininkas, žurnalistas.

Prel. Jonas Kučingis, gegužės 31 d. Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčioje Los Angeles atšventęs savo kunigystės 50 metų sukaktį. Ta proga jis paaukojo Aidams 500 dol., o 1979 m., švęsdamas 70 metų amžiaus sukaktį, Aidams yra skyręs 1000 dol. Gerbiamą mecenatą nuoširdžiai sveikiname ir dėkojame. Apie jo gyvenimą ir darbus buvo rašyta 1979 m. Nr. 1.

—    Prof. Birutė Ciplijauskaitė savo motinos atminimui įsteigė stipendijų fondą. Stipendija yra kasmetinė 1500 dolerių, skiriama studentui ar studentei, ruošiančiam doktoratą iš Lietuvos istorijos. Suinteresuoti studentai prašomi kreiptis į Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Centro valdybą, Piazza della Pilotta 4, 00180 Roma, Italija

—    Prof. dr. Viktoras Falkenhah-nas, garsus kalbininkas, pasižymėjęs ir baltistikos šakoje, mirė š. m. balandžio 16 d. rytiniame Berlyne. Velionis, gimęs 1903 m., baigęs Tilžės gimnaziją, studijavo ir dėstė Karaliaučiaus universitete. Jo doktorato disertacija — "Lietuviškos Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas ir jo talkininkai". Vydūnui padėjo parengti "vadovą lietuvių kalbai išmokti", išleido savo verstų lietuvių liaudies pasakų rinkinį, taip pat veikalą "Baltistikos pradžia". Dėstė Humboldto universitete ir vadovavo Tarptautinei Baltų - slavų santykių tyrinėjimo komisijai. Su lingvistikos paskaitomis lankėsi ir Lietuvos universitete.

—    Marija Aukštaitė - Navike-vičienė, senosios lietuvių kartos rašytoja, poetė, mirė Toronte balandžio 26 d.; Juozas Kreivėnas, muzikas, mokytojas, žurnalistas, — Cicere, 111., gegužės 27 d.; dail. Liudas Truikys — Kaune, gegužės 28 d.; Simas Velbasis, Lietuvos baleto šokėjas, — St. Petersburge, Fl, liepos 19 d; Kotryna Steponaitytė - Marijošienė, kūno kultūros mokytoja, tautinių šokių kūrėja ir skleidėja, — Putnam, Ct., rugsėjo 3 d.

—    Aidų žunalui paremti po 500 dolerių aukojo: Lietuvių fondas, kun. prel. Jonas Kučingis ir kun. dr. Paulius Ragažinskas. Jiems visiems nuoširdžiausia padėka.

KENTO UNIVERSITETO STIPENDIJOS
Clevelando lietuvių komitetas remti Kent State Universiteto Lituanistikos programai praneša, kad lituanistikos stipendijų fonde yra $46,150 sumos ir $16,071 nuošimčių. Iš šių nuošimčių bus skiriamos dvi stipendijos.

Visų stipendijų reikalu kreiptis į Dr. H. Hochhauser, Lithuanian Program, Director, Ethnic Heritage Program, 314 Satterfield Hali, Kent State University, Kent, Ohio 44242.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai