Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Rasa Mažeikaitė — Dramatiški krikšto keliai į Lietuvą .................................................................... 213
Maironio eilėraščių faksimilė ...................................................................................... 222
Lietuvos žmonių prievartos darbas — vokiečių galvosūkis. Protokolą iš vokiečių kalbos išvertė Bronius Nemickas ................................................................................................................................. 223
Bernardas Brazdžionis — Vasario dovanos, Apie aušrą, audras ir meilę (eil.) .................................. 228
Antanas Vaičiulaitis — Bernardo Brazdžionio lyrikos versmės .......................................................... 229
Paulius Jatulis — Lietuvos kelias į krikštą .......................................................................................... 238

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Vytautas Volertas — Prielaidos ir tikrovė ......................................................................................... 262
A. Kučiūnus — Stasio Šimkaus šimtmetis .......................................................................................... 268
Jurgis Gimbutas — Vienuoliktasis Lituanistikos instituto suvažiavimas ......................................... 270
Saulius Pašilis — Ateistinė moralė ..................................................................................................... 270
Pr. Gr. — Vyskupas, kuris lanko visus lietuvius ................................................................................ 271
Mūsų buityje ......................................................................................................................................... 273

KNYGOS
Kęstutis K. Girnius — Renesanso filosofijos chrestomatija ............................................................... 274
Antanas Slavov — Pjesė "Eglės, žalčių karalienės", motyvais .......................................................... 277
Marija Stankus - Saulaitė — Keturi balsai .......................................................................................... 278
Atsiųsta paminėti ................................................................................................................................... 282
Aidų 1987 metų turinys .......................................................................................................................... 284

Šis Aidų numeris iliustruotas lietuvių dailininkų kūrinių ir su tekstu susijusiomis nuotraukomis. Viršelio 1 psl. — Vytautas Kašubą: Lietuvos karalius Mindaugas. A. Tamošaičio nuotr. Viršelių 4 psl. — to paties skulptoriaus Lietuvos didysis kunigaikštis Vaišvilkas (bronza). P. Biveinio nuotrauka.

•    Redaguoja Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

•    Leidžia Tėvai Pranciškonai. • Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

•    Medžiaga siunčiama redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne • Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos.

•    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Girnius (RFE-RL, Muenchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), V. Natkevičius (Goethe-Universitaet, Frankfurt), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Consulting Center, Willimantic, CT), P. Rabikauskas (Pontifìcia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder Institut, Marburg a. d. Lahn Bibliothek), J. K. Rėklaitienė (Lafayette, Ind.), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), M. Stankus-Saulaitė (Oakville, Conn.), K. Trimakas (Westchester, 111.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), V. Volertas (Delran, N. J.).

Nr. 4, 1987

"AIDAI" (ISSN 0002-208 X) (USPS009-940) Cultural Magazine is published quarterly by Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Second-class postage paid in Brooklyn, N.Y. POSTMASTER: send address changes to AIDAI, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Subscription $20.00. Single copy $5.00.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai