Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
VIENUOLIKTASIS LITUANISTIKOS INSTITUTO SUVAŽIAVIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Lituanistikos instituto suvažiavimai tęsiami JAV-se ar Kanadoje nuo 1964 metų. Nuo 1971 metų jie būna kas dveji metai, o paskaitos išleidžiamos knygomis "Suvažiavimo darbai". Šių metų suvažiavimas turėjo įvykti Bostone spalio 10-11 dienomis, bet iš tikrųjų tai nebuvo visus narius reprezentuojantis suvažiavimas, nes dalyvavo tik 14 instituto narių ir nesudarė reikalingo 25% kvorumo. Tai nebuvo ir narių susirinkimo, o tik instituto tarybos posėdis su pakankamu kvorumu. Paskaitos lietuvių visuomenei buvo skaitomos South Bostono Lietuvių piliečių klubo auditorijoje. Jos įvyko tiksliai pagal iš anksto nustatytą programą, kurią sudarė Instituto pirmininkas prof. dr. Bronius Vaškelis, talkininkaujamas prezidiumo. Visi prelegentai atvyko ir patys skaitė savo pranešimus. Šeštadienį buvo skaitytos šios paskaitos:

Inž. Antanas Girnius: Geodezija, kartografija ir fotogrametrija.

Dr. Benediktas Mačiuika: Socialinės - ekonominės struktūros raida ir pasėkos postalininiame laikotarpyje.

Jonas Dainauskas: Dabartinė Lietuvos ir lietuvių istoriografija.

Dr. Violeta Kelertienė: Sąlygiškumo meninės formos - V. Jasiukaitytės "Stebuklinga patvorių žolė".

Dr. Ilona Maziliauskienė: B. Radzevičiaus "Priešaušrio vieškelių herojaus moralinės vartybės.

Dr. Bronius Vaškelis: Laikas ir žmogus — romano raida Lietuvoje.

Dr. Stasys Goštautas: M. K. Čiurlionio recepcija Lietuvoje.


Vakarienės metu B. Vaškelis padarė trumpą pranešimą Bostono lietuvių visuomenei, kurios buvo apie 70 žmonių kartu su instituto nariais. Prof. dr. Bimvydas Šilbajoris skaitė visų dėmesį pagavusią paskaitą "Laikas, tėvynė ir istorija iš Kukučio perspektyvos" (pagal poeto Marcelijaus Martinaičio "Kukučio balades", išl. 1977 metais). Sekmadienį buvo dar dvi paskaitos:

Dr. Tomas Remeikis: Išeivija ir Lietuva pagal PLB anketą.

Dr. inž. Jurgis Gimbutas: Namoty-ra Lietuvoje nuo 1974 metų.


Visų paskaitų jungiamoji tema buvo Lietuva pokario okupacijoje. Šio suvažiavimo darbus apsiėmė redaguoti dr. B. Vaškelis, o praėjusiojo 1985 m. Chicagoje jau baigia ruošti spaudai dr. Algis Norvilas.

Spalio 11 d. įvyko Lituanistikos instituto tarybos metinis posėdis. Išnagrinėti einamieji reikalai, išklausyti leidinių komisijos pirmininko dr. T. Remeikio, bibliografijos skyriaus vedėjo J. Dainausko, leidinių redaktorės S. Vaškelienės pranešimai. Suvažiavimo dalyviams ir svečiams buvo atvežta ir pardavinėjama naujausia LI išleista knyga: Vaclovas Biržiška, Lietuvos studentai užsienio universitetuose XIV — XVIII amžiais; redagavo ir papildė Mykolas Biržiška su Adolfo Šapokos įvadu, 218 psl. Išleista Devenių kultūros fondo lėšomis. Pardavinėjama po 5 dolerius. Veikalo išleidimas užtruko ilgai, nes rankraščius reikėjo paruošti spaudai. Visa tai paaiškinta pratarmėje. Spaustuvėje savo eilės laukia bent 4 paruošti lituanistiniai veikalai, bet negalima numatyti tikros jų išleidimo datos, tad tuo tarpu neminimi ir vardai.

Pastebėta, kad dalis LI narių jau daugelį metų niekuo neprisideda prie instituto veiklos. Sąraše yra 123 pavardės. Naujai ruošiamas sąrašas bus trumpesnis. Taryba pavedė prezidiumui patikrinti, kas iš dabartinių instituto narių norėtų likti sąraše. Bus atsižvelgiama ir į narių mokesčių mokėjimus statuto numatyta tvarka. Taryba vienbalsiai išrinko instituto nariu prof. dr. Juozą Navicką, dėstantį Boston College filosofiją ir rašantį lituanistinėmis temomis. Sekantis LI suvažiavimas numatytas po dvejų metų Čikagoje kartu su Mokslo ir kūrybos simpoziumu. Jo organizaciniame komitete LI atstovai yra literatė Aušra Liulevičienė ir kalbininkas kun. Juozas Vaišnys. XI suvažiavimo šeimininkai buvo JAV Bendruomenės Bostono apylinkė, pirmininkaujama inž. Brutenio Veito. Jam daug pagelbėjo dr. Statys Goštautas.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai