Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    Laisvojo pasaulio lietuvių kultūros kongresas rengiamas Toronte 1988 m. birželio 24 - 27 d. Juo rūpinasi PLB valdybos sudaryta komisija Clevelande. Komisijos pirmininkė — Milda Lenkauskienė, iždininkas — dr. Antanas Razma (iš Čikagos.

—    JAV Atstovų Rūmai rugsėjo 15 d. vienbalsiai pasisakė už rezoliuciją, raginančią Sovietų Sąjungą gerbti okupuotos Lietuvos tikinčiųjų teises. Rezoliucijoje iškeliama tikinčiųjų diskriminacija ir jų vadovų persekiojimai, vaikų religinio auklėjimo varžymas šeimose, katalikų mokinių terorizavimas mokyklose, vienuolynų uždarymai, religinės literatūros apribojimai ir 1.1. Taip pat spalio 15 d. Europos parlamente Strasburge specialia rezoliucija kreiptasi į Sovietų Sąjungą, kad labiau gerbtų žmogaus teises Pabaltijo valstybėse. Už rezoliuciją balsavo 151 atstovas, susilaikė 15.

—    Nobelio literatūros premiją šiais metais laimėjo Joseph Brodsky, rašąs poeziją ir straipsnius (essay), kurie sutelkti į knygą "Mažiau kaip vienas". Jo poezija sutelkta j rinkinį "Dvidešimtojo amžiaus istorija".

—    Jaunimo kongresas Australijoje prasideda gruodžio 20 ir baigiasi sausio 10 d. Parengta gausi ir įvairi programa: bus pamaldos, paskaitos, koncertai, stovyklavimas, ekskursinės kelionės... Paskaitininkais pakviesti žymūs jaunimo veikėjai iš Jungtinių Amerikos Valstybių ir kitur. Kongrese dalyvauja ir vysk. Paulius Baltakis, O.F.M. Kongreso reikalais Australijoje rūpinasi specialus komitetas, kuriam vadovauja Henrikas Antanaitis.

—    Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimai šiais metais vyko beveik visose vietovėse, kur gyvena lietuviai. Gausesnėse bendruomenėse surengti iškilmingi minėjimai net vyskupijų katedrose, vadovaujant dieceziniams vyskupams ir kardinolams. Ypatingu iškilmingumu pasižymėjo krikšto minėjimai Bostone, Hartforde, Filadelfijoje, New Yorke, Detroite, Los Angelėse, Čikagoje, Pittsburghe, Clevelande, St. Petersburge, Montrealyje, Toronte. Svariausia programa pasižymėjo minėjimas Čikagoje Padėkos savaitgalyje. Be iškilmingų pamaldų katedroje ir lietuvių bažnyčiose, minėjimą praturtino Kviklio dokumentinė paroda, Katalikų Federacijos kongresas (XI.27 - 28), literatūros vakaras Marijos aukštesniosios mokyklos salėje, ku rio programoje dalyvavo Leonardas Andriekus, Kazys Bradūnas, Bernardas Brazdžionis, Česlovas Grincevičius ir Anatolijus Kairys (Andriekui ir Kairiui įteiktos Ateitininkų Federacijos bei Krikšto minėjimo centrinio komiteto premijos), ir simfoninis koncertas (XI. 28), diriguojamas Arūno Kaminsko su solistais. Atlikta M. K. Čiurlionio simfoninė poema "Jūra" ir kiti lietuvių kompozitorių kūriniai.

—    Lietuvių Rašytojų Draugijos premijų įteikimo švente spalio 31 d. rengė LB New Yorko apygardos valdyba. 1987 m. premija įteikta Antanui Vaičiulaičiui už knygą "Vidurnaktis prie Šeimenos"; 1985 m. premija padalinta Pauliui Jurkui už knygą "Kai Vilniaus liepos žydi" ir Česlovui Grincevičiui už knygą "Vidudienio varpai". Premijas įteikė LF atstovė New Yorke Lilė Milukienė. Literatūrine programą skaitymais atliko Antanas Vaičiulaitis ir Česlovas Grincevičius. Taip pat Bernardas Brazdžionis, kuris, apibūdinęs premijas bei laureatus, įspūdingai skaitė iš savo paties kūrybos. Koncertinę programą atliko sol. Gina Čapkauskienė, dainuodama lietuvių kompozitorių kūrinius. Akompanavo William Smiddy.

—    Lietuvių Bendruomenės literatūros premija 3000 dol. 1987 m. skiriama už lietuvių išeivijos grožinę kūrybą, išleistą 1986 ir 1987 m. arba už bet kada parašytus kūrinius rankraščiuose. Premijos komisijai (Vincas Akelaitis, 18204 Canterbury Rd., Clevelanbd, OH 44119) veikalus reikia atsiųsti iki 1987 m. gruodžio 31 d.

—    Vliko metinis seimas įvyko Montrealyje spalio 9 - 11 d.; Alto metinis suvažiavimas — Čikagoje spalio 17 d. Politinė konferencija, surengta JAV Lietuvių Bendruomenės Vašingtone — spalio 23 - 25

—    Dr. Stasys Bačkis dėl amžiaus ir nesveikatos lapkričio 15 d. pasitraukė iš Lietuvos atstovo pareigų Vašingtone. Jo pareigas perėmė Stasys Lozoraitis, Jr., kuris taip pat atstovauja Lietuvai ir prie Vatikano.

—    Klevelando Lietuvių klubo kultūrinė premija rugsėjo 26 d. įteikta kun. Gediminui Kijauskui už tautinę - religinę veiklą.

—    Čiurlionio ansamblio koncertas buvo lapkričio 7 d. Richmond Hill aukštesniosios mokyklos salėje. Rengė Laisvės Žiburio radijo vedėjas Romas Kezys. į koncertą atvyko apie 500 lietuvių.

—    Koncertai: Lilijos Šukytės — rugsėjo 27 Bostone, spalio 3 — Kultūros židinyje New Yorke; Marytės Bizinkauskaitės su Slava Žiemelyte, Rimu Strimaičiu, Vaclovu Verikaičiu — rugsėjo 27 Čikagoje, spalio 18 — Toronte; Ginos Čapkauskienės — spalio 31 Kultūros židinyje New Yorke.

Parodos: Broniaus Murino (pomirtinė) — Ciurlinio galerijoje Čikagoje rugsėjo 18 - 26; Elenos Urbaitytės — Phoenix galerijoje New Yorke (skulptūros) spalio 27 - lapkričio 21; Česlovo Januso — Kultūros židinyje New Yorke lapkričio 14 - 15; Prano Gailiaus — Balzeko muziejuje Čikagoje (tapyba, grafika) rugsėjo 25 ir Paryžiuje sykiu su Antanu Mončium (skulptūros) — lapkričio 17 - 21. Marytės Gaižutienės — Kultūros židinyje New Yorke (keramika) lapkričio 21 — 22.

Mirtys: Be kitų, jau Aiduose paminėtų, 1987 metais mirė: Vincenta Lozoraitienė, visuomenininke; Marija Aukštaitė (Radkevičiūtė - Navikevičienė), rašytoja; Elena Turauskienė, visuomenininke; Ona Razutienė, mokytoja, visuomenininke; Juozas Kreivėnas, mokytojas, muzikas, muzikologas; prel. Pranas Vaseris, žurnalisatas, redaktorius, Australijos lietuvių veikėjas; Juozas Zaranka, filologas, profesorius, Aidų redakcijos bendradarbis; Kazys Vasiliauskas, aktorius.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai