Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1987 METŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA
Andriekus Leonardas — Jogaila — Karalius Vladislovas II (Eilėraščiai iš rinkinio rankraštyje "Balsai iš anapus" 17
Brazdžionis Bernardas — Eilėraščiai iš rinkinio rankraštyje "Po aukštaisiais skliautais" 21, 222
Jokimaitis Gediminas — Gelmė, Pareina į namus, Skalbimas 36
Kairys Anatolijus — Krikšto elegijos 166
Kondrotas Saulius — 1892 metų progreso idėja 116
Maironio eilėraščių faksimilė 222
Šlaitas Vladas — Vasara, Gaidžio pasaulis, Gaisras (Eil.) 115

STRAIPSNIAI
Adomaitis M. J. — Arkivyskupas Jurgis Matulaitis Kaune 87
Arbas Edmundas, AIA — Architektūros evoliucija ir technologinis postmodernizmas 28
Andriekus Leonardas, O.F.M. — Iškilmė, kuri iškėlė Lietuvą 147
Bradūnas Kazys — Vienas iš tragiškosios kartos (Poetas Gediminas Jokimaitis) 35
Budreckis Algirdas — Senovės Lietuvių tikėjimas ir jų pasipriešinimas krikščionybei 105
Budrys Milda, M.D. — Lietuviai gydytojai Amerikoje XX šimtmetyje 41
Gimbutas Jurgis — Būdingosios medinės bažnyčios ir varpinės Lietuvoje 89, 183
Girnius Kęstutis — Branduoliniai ginklai: Strategija ir dorovė 73
Girniuvienė Mirga, dr. — Apie bandymą atskirti empirinį nuo transcentalinio "Aš" Kanto filosofijoje 38
Jakštas J. — Lietuvos krikštas 1
Jatulis P. — Lietuvos kelias į krikštą 238
Jono Pauliaus II apaštalinis laiškas Lietuvos vyskupams, pamokslas Lietuvos krikšto jubiliejaus mišiose, kalba lietuviams audiencijoje 141, 156, 159
Lietuvos žmonių prievartos darbas — vokiečių galvosūkis. Protokolas iš vokiečių kalbos. Išvertė Bronius Nemickas 223
Mažeikaitė Rasa — Dramatiški krikšto keliai į Lietuvą 213
Rėklaitis Povilas, dr. — Šv. Kazimiero paveikslo Viduklės bažnyčioje ikonografinė kilmė 21
Rimšelis Viktoras, M.I.C. —Jurgis Matulaitis palaimintųjų keliu 161
Paškus Antanas — Terapinės kultūros įtaka krikščionybei 169
Vaičiulaitis Antanas — Bernardo Brazdžionio lyrikos versmės 229
KNYGOS Aušrotas Bronius: Sunkių sprendimų metai — Algirdas Gustaitis 70
Bradūnas Kazys: Krikšto vanduo Joninių naktį — Marija Stankus-Saulaitė 207
Čepėnas Pranas: Naujųjų laikų Lietuvos istorija, II t. — J. Jakštas 137
Filosofijos istorijos chrestomatija, Renesansas — Kęstutis K. Girnius 274
Ivinskis Zenonas: Rinktiniai raštai — Vincas Trumpa 135
Paulius Jurkus: Kai Vilniaus liepos žydi — K. Barėnas 64
KETURI (Vainis Aleksa, Jolanta Malerytė, Saulius Kubilius, Gintarė Remeikytė) —    Marija Stankus-Saulaitė 279
Milosz Czeslaw: Unattainable Earth — Algis Račiūnas 204
Landsbergis Algirdas: Vaikai gintaro rūmuose — Antanas Slavov 277
Lietuvos miestelių istorija — Jurgis Gimbutas 68
Nazaraitė Edita: Medaus ir kraujo lašai — Marija Stankus-Saulaitė 63
Sluckis Mykolas: Medžliepis — Juozas Žiogas 134
Vaičiulaitis Antanas: Vidurnaktis prie Šeimenos — R. Šilbajoris 206
Zubovas V.: Tomas Žebrauskas ir jo mokiniai — Alė Rūta 138
Zurba Algimantas: Molžemis — Saulius Pašilis 66
Pabaltijys Vidurio Europos kultūros metraštyje "Crosscurrents" — J.P 211
Knyga apie kun. Popieliuškos "kryžiaus kelią" — J. Ž 140

IS MINTIES IR GYVENIMO

Nr. 1
Romualdas Kriaučiūnas — Lietuviškosios studentijos vertybės laiko tėkmėje: empirinė studija — 56. Bronius Nemickas — Kelias į Klaipėdos krašto politinę sąrangą — 58. A. L. — Vole Šojinka (VVole Soyinka), Nobelio premijos laureatas — 61. Mūsų buityje — 62.

Nr. 2
A. Kučiūnas — Kompozitoriaus nedalia (VI. Jakubėnas — 124. Saulius Pašilis — Latvių literatūra sovietinėje tvarkoje — 129. Mūsų buityje — 130.

Nr. 3
A. L. — 50-asis PEN kongresas Šveicarijoje — 197. P Palys — Muz. Jono Žuko dviguba sukaktis — 19S. M J. Adomaitis — Prof. Joną Dumčių atsiminus — 199 Vliko pareiškimas Vilniaus arkivyskupijos klausimu - 201. Mūsų buityje - 202

Nr. 4
Vytautas Yolertas — Prielaidos ir tikrovė — 262. A. Kučiūnas — Stasio Šimkaus šimtmetis — 268. Jurgis Gimbutas — Vienuoliktasis Lituanistikos instituto suvažiavimas - 270, Saulius Pašilis - Ateistinė moralė, Pr. GR. - Vyskupas, kuris lanko visus lietuvius - 271. Mūsų buityje - 273.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai