Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Spausdinant šį Aidų numerį, Kanadoje vyksta labai svarbūs kultūriniai renginiai: Toronte birželio 24 - 27 d. — kultūros kongresas; birželio 28 - liepos 1 d. — Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas; liepos 3 d. — Laisvojo Pasaulio lietuvių tautinių šokių šventė Hamiltone. Apie tai plačiau kitame Aidų numeryje.

—    Lietuvos vyskupai ir vyskupijų valdytojai balandžio 13-27 d. lankėsi pas popiežių Joną Paulių II. Popiežius juos priėmė balandžio 18 d. Vyskupai jam dėkojo už rūpestį, minint Lietuvos krikšto jubiliejų, ir arkivysk. Jurgio Matulaičio paskelbimą palaimintuoju. Popiežius gi tarp kitų pamokymų tarė: "Norėčiau įeiti į kiekvieną Jūsų bažnyčią, melstis drauge su jumis, dalyvauti jūsų apaštalavimo tarnyboje, kurią atliekate su tokiu dideliu pasišventimu tyliai, dažnai nugalėdami sunkias kliūtis, bet visuomet kupini aukos dvasios". Balandžio 19 d. popiežius laikė mišias su lietuviais vyskupais ir 20 lietuvių 1 kunigų. Mišios buvo lietuvių kalba. Šio apsilankymo proga arkivysk. Liudas Povilonis dėl sveikatos atsisakė nuo Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos valdytojo - administratoriaus pareigų. J jo vietą paskirtas vysk. Juozapas Preikšas.

—    Vilniaus Jaunimo teatras gegužės mėnesį gastroliavo Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jį pakvietė Houston Alley teatras dviem spektakliams. A. Čekovo "Dėdė Vania" ir Korostilovo "Pirosmani, Piros-mani" ten vaidinta gegužės 9 - 22 d. Iš Houstono Vilniaus Jaunimo teatro aktoriai atvyko į Čikagą ir tuos pačius veikalus vaidino II Tarptautinio teatro festivalyje ir jaunimo centre gegužės 24 - birželio 2 d. Be to, gegužės 3 d., prieš vykdamas į Houstoną Vilniaus Jaunimo teatro ansamblis buvo sustojęs Niujorke ir čia Kultūros židinyje pateikė specialiai parengtą programą iš dainų, vaidinimų ištraukų, poezijos bei prozos deklamacijų ir 1.1. Teatras tiek amerikiečių, tiek lietuvių visuomenės buvo labai nuoširdžiai priimtas ir įvertintas. Ansamblį pamatęs vaidinant Vilniuje, amerikietis dramaturgas Arthur Miller rekomendavo jį JAV teatrams. Jame yra apie 30 aktorių. Vadovauja Eimuntas Nekrošius, talkinamas Dalios Tamulevičiūtės. Pažymėtina ypač tai, kad Vilniaus Jaunimo teatro vaidinimai, skirti amerikiečiams, buvo atlikti lietuvių kalba, verčiant į anglų kalbą akt. Arūnui Čiuberkiui. Nepamirština ir tai, kad, pavyzdžiui, Niujorke, programa buvo atlikta paprastą dieną — antradienį su labai menka reklama, bet žmonių susirinko apie 500. Visur — tiek Niujorke, tiek kitur — lietuviai aktorius labai maloniai priėmė. Taip pat ir aktoriai parodė didelį nuoširdumą. Prieš programą scenoje ir publika, ir vaidintojai sutartinai giedojo Lietuvos himną.

—    Pabaltiečių vakaras Kanados parlamento rūmuose įvyko gegužės 11 d. Jame dalyvavo Kanados ministras pirm. Brian Mulroney ir keliolika ministrų. Taip pat būrys senatorių ir diplomatų. Paminėtini Vatikano, Turkijos, Anglijos, V. Vokietijos, Šveicarijos ir Švedijos attstovai. Jiems kalbėjo prof. Romas Vaštokas, apžvelgdamas okupuotos Lietuvos padėtį. Taip pat kalbą pasakė Kanados krašto apsaugos ministras Perrin Beatty, iškeldamas žmogaus teisių problemą. Jis pabrėžė, jog esą duoti nurodymai, kaip atitaisyti žemėlapiuose klaidą, kur Pabaltijo kraštai priskirti prie Rusijos. Taip pat pažymėjo, jog Kanada niekad nepripažins Pabaltijo valstybių okupacijos. Pabaltiečių vardu pabaigoje padėkojo estų konsulas Kanadai Ilmar Heinsoo. Meninę - muzikinę programą atliko lietuvių ir estų solistai ir instrumentalistai.

—    Lietuvių Fondo veiklos 25 metų sukaktis kovo 13 d. paminėta "Laisvės Varpo" koncertu, kurį atliko solistai Birutė Dapšienė - Vizgirdienė ir Ričardas Daunoras, akompanuojant Sauliui Cibui. Šis koncertas ypač įdomus tuo, kad Lietuvių Fondas pradėjo penktą milijoną. Minėjime sukelta 113,150 dol. Svarbiausias įnašas gautas iš Felikso Mondeikio palikimo, iš kurio sudarytas 150,000 dol. stipendijų fondas.

—    XXXV-oji Europos lietuviškųjų studijų savaitė šiemet rengiama liepos 31 - rugpjūčio 7 d. Vasario 16 gimnazijos patalpose. Rengėjai — dr. Kajetonas Čeginskas, Kęstutis Ivinskis ir Eglė Juodvalkė.

—    Balzeko lietuvių kultūros muziejus šiais metais kiekvieną mėnesį rengia kultūrinę vakaronę. Pirmoji vakaronė sausio mėnesį buvo skirta rašytojui Pranui Naujokaičiui. Apie jį vkaip poetą, romanų rašytoją, literatūros kritiką, mokykloms vadovėlių rengėją ir literatūros istoriką kalbėjo Anatolijus Kairys.

alt
Vilniaus Jaunimo teatro aktoriai Kultūros židinio scenoje

—    Lietuvių leidžiamam laikraščiui, kuris tais metais labiausiai pasitarnaus krikščionybės idealams ugdyti, kasmet bus skiriama 4000 dol. premija. Premiją globoja vysk. Paulius Baltakis, O. F. M. Premijos mecenatas — prel. dr. Juozas Prunskis.

—    Vytautas Beliajus, tautinių šokių speicalistas ir folkloro žurnalo "Viltis" redaktorius, vasario 28 d. paminėjo savo 80 metų amžiaus sukaktį. Jubiliatas gimė 1908 m. Dzūkijoje. Vaikystėje (14 m.) atvyko į Ameriką. Čia dirbo, mokėsi ir tapo šokėju bei tarptautinių įvairių tautų šokių specialistu. Šokių meną jis yra dėstęs JAV universitetuose ir kolegijose, pats su gastrolėmis apkeliavo daugelį valstybių, bet visuomet liko lietuvių tautinių šokių puoselėtoju ir veikliu darbininku lietuvių visuomenėje.

—    Anatolijaus Kairio dramą "Krikšto vanduo", kurią Lietuvos krikšto 600 metų sukakties komitetas apdovanojo 3000 dol. premija, stato Los Angeles Lietuvių dramos sambūris, režisuojamas Petro Maželio.

—    Lietuvių fondo metiniame suvažiavime, įvykusiame balandžio mėnesį Čikagoje, dalyvavo 147 nariai su 9145 balsais. Tarp daugelio planų nutarta į Lietuvių Fondą įtraukti jaunąją kartą.

—    Bernardas Brazdžionis pakeltas Lietuvių rašytojų draugijos garbės nariu.

—    Andriui Vaitiekūnui, Australijos Jaunimo sąjungos pirmininkui, paskirta Eugenijaus Kriaučeliūno šių metų 1000 dol. Jaunimo premija.

—    New Yorko Lietuvių Bendruomenės apygardos valdyba pasiskirstė pareigomis: Vytautas Alksninis, pirm.; Malvina Klivečkienė, sekr.; Birutė Ralytė, ižd.; taip pat valdybon įeina Jolita Gudaitytė — Jaunimo Sąjungos atstovė, Tadas Klimas — renginiams, Romas Kezys — informacijai, Paulius Jurkus — kultūriniams reikalams. Prieš tai 22 metus LB New Yorko apygardos valdybai vadovavo Aleksandras Vakselis.

—    Veiklus jaunuolis Paulius Klimas gegužės 1 d. iš Rochesterio pėsčias išžygiavo į Vašingtoną, kad labiau atkreiptų dėmesį į okupuotoje Lietuvoje kalinamą J. Gražulį. Paulius Klimas nešė peticijas JAV prezidentui prieš jam vykstant į Maskvą, kad ten užtartų tą kalinį jaunuolį.

—    Kanados Lietuvių jaunimo sąjunga kovo 13 d. išsirinko naują valdybą: pirm. Loreta Stanulytė, vicepirm. Onutė Žukauskaitė, sekr. Lina Mockutė, ižd. Gintaras Sendziklas.

—    Tarptautiniame PEN klubo metiniame suvažiavime balandžio 6 - 9 d. Anglijoje buvo iškeltas lietuvių sąžinės kalinių klausimas. Kalinamųjų sąrašuose buvo B. Gajausko. G. Iešmanto, V. Petkaus, kun. A. Svarinsko pavardės.

—    Keturioliktasis Lietuvių Katalikų Mokslo akademijos suvažiavimas spalio 3-5 įvyks Romoje. Planai šį suvažiavimą rengti Australijoje nepasisekė.

—    Janinos Čekanauskienės ir Antano Pavasario koncertas, akompanuojant Raimondai Apeikytei, įvyko Los Angeles lietuvių parapijos salėje kovo 12 d.

—    Čikagos lietuvių operos dirigentu pakviestas dr. Bronius Kazėnas. Balandžio 16 d. valdybos pasitarime numatyta ateinantį pavasarį statyti Verdi "Trubadūrą" ir solistus kviesti ne tik iš Amerikos, bet ir iš kitų kraštų.

—    Onai Razutienei, mokytojai, chorų dirigentei, tautinių šokių ansamblio "Spindulys" vadovei pagerbti rengiama monografija. Atsiminimai apie velionę ir aukos monografijai siunčiamos šiuo adresu: Ona Razutis Fund, 4113 Tracy St., Los Angeles, CA 90027.

—    Dr. Jonas Zdanys, poetas, poezijos vertėjas, vienas Lituanus žurnalo redaktorių, profesoriaująs Yale universitete New Haven, CT, pakviestas to universiteto prezidento asistentu.

—    Dailės parodos: Aleksandros Vilijos Eivaitės — North Wacker Building Čikagoje sausio 6 - balandžio 2 d.; Magdalenos Stankūnienės — Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje kovo 11 - balandžio 10 d.; Nijolės Banienės — ten pat, pradedant gegužės 22 diena; Zitos Sodeikienės ir Ados Sutkuvienės — ten pat balandžio 22 - gegužės 14 d.

—    Vladas Kulbokas, pedagogas, lituanistas, literatūros kritikas ir lietuvių literatūros kritikos istorikas, balandžio 6 d. sulaukė 80 metų amžiaus. Jo literatūrinė ir pedagoginė veikla yra gana šakota. Tarp suredaguotų bei parašytų leidinių svarbiausias yra "Lietuvių literatūros kritika tremtyje" du tomai, išleisti Lietuvių Katalikų mokslo akademijos. Šiame veikale apžvelgiama visa tremties literatūra, kaip ji buvo įvairių autorių periodikoje vertinama. Toi darbas reikalauja nuostabaus kruopštumo ir kantrumo. Vladas Kulbokas yra ir Aidų artimas bendradarbis.

—    Dr. Antanas Kučas, Matulaičio senelių namuose Putname mirė balandžio 30 d. Velionis gimė 1900 m. spalio 14 d. Šakių apskrityje. Gimnaziją baigė Marijampolėje ir studijas Lietuvos universitete teologijos - filosofijos fakultete 1927 m. Po 10 metų ten apgynė disertaciją apie kunigaikštį Kęstutį ir gavo daktaro laipsnį. Kaip istorikas pasižymėjo šios srities veikalais. Daug iškentėjo vokiečių išvežtas į Stutthofo koncentracijos stovyklą. Atvykęs į JAV, nuo 1947 metų iki pensijos profesoriavo Scrantono universitete ir lietuvių kalba rašė straipsnius bei knygas, tarp kurių ypač paminėtini du stori veikalai "Amerikos lietuvių istorija" ir "Arkivyskupas Jurgis Matulaitis - Matulevičius". Velionis kelis metus prieš mirtį sunkiai sirgo. Palaidotas Putname.

—    Tėv. Alfonsas Bernatonis, kapucinas, mirė Frankfurte, Vokietijoje birželio 5 d. Velionis našiai reiškėsi Vokietijos lietuvių visuomeniniame darbe, ypač kaip kuratorius rūpindamasis Vasario 16 gimnazijos statybomis bei išlaikymu. Uoliai dalyvavo ir tos šalies lietuvių pastoracijoje. Nuo 1950 iki 1965 buvo Vokietijos lietuvių sielovados direktorius.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai