Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
LIETUVOS BAŽNYČIOS, VI tomas. Kaišiadorių vyskupija ir I - V tomų papildymai, atitaisymai, vardynai. Autorius — Bronius Kviklys. Architektūriniai tekstai: Jurgio Gimbuto. Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos leidykla. Čikaga. 1987. 608 puslapiai. Šiuo tomu baigiama istorinių knygų serija apie Lietuvos vyskupijas. Nors šiame tome ir kituose tomuose sužymėtos talkinusiųjų pavardės, bet, žiūrint į tokios apimties veikalą, kyla klausimas, kaip Bronius Kviklys užteko jėgų bei laiko tokiam milžiniškam užmojui. Juk tai atlikta išeivijoje — ne Lietuvoje, kur lengvai prieinamos gausios bažnyčių nuotraukos ir kiti istoriniai šaltiniai. Šis šešiatomis veikalas reikalingas išsamios recenzijos, kuria labai rūpinasi Aidai.

ADALBERTAS STANEIKA. Lithuanian artist, painterand diplomat. Išleido F. Andriūnas. Dailininko kūrybą apibūdino Paulius Jurkus. Tekstas anglų ir lietuvių kalbom. Išspausdino Wyncote leidykla Philadelphijoje 1987 m. 19 spalvotų iliustracijų. Atrodo, kad jos spalviškai labai gerai atliktos. Neturint originalų, neįmanomas tikslus sprendimas. Bet iliustracijų ir knygos įspūdis labai teigiamas. Formatas didelis, spaudos darbas švarus, popierius kreidinis, ir pagaliau pats dail. Adalbertas Staneika Lietuvos dailės istorijoje gerai žinomas. Ši monografija įeina į gražiausiai išeivijoje išleistų mūsų dailininkų monografijų lobyną. Jos kaina 30 dol. Meno mylėtojai šį veikalą turėtų įsigyti. Jis gaunamas pas leidėją: F. Andriūną, 155 Greenvvood Ave., Wyncote, PA 19059.

Anastazija Tamošaitienė ir Antanas Tamošaitis: LITHUANIAN SACHES. Published by Lithuanian Folk Art Institute (1573 Bloor St., Toronto, Ont., Canada M6P 1A6). Išsamus lietuviškų juostų apibūdinimas (17 - 62 p.) ir daugybė jų pavyzdžių. Žymi dauguma juostų spalvotos. Antroje veikalo dalyje nurodoma, kaip juostas austi. Knyga turi 316 p. Kaina nepažymėta.  Knyga yra būtinybė ypač tiems, kurie domisi lietuvių liaudies menu.

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMO DARBAI, XII t., Redagavo A. Liuima, S.J. Išleido pati Akademija. Čia yra LKM Akademijos suvažiavimo, įvykusio 1982 m. lapkričio 24 - 28 d., paskaitos. Išleista Romoje 1987 m. 402 puslapiai. Ilgametis LKM Akademijos pirmininkas A. Liuima, S.J., labai tyliai atlieka didį žygį, išleisdamas tiek daug mokslinių veikalų. Juos visus tinkamai apžvelgus, gautųsi svarus mokslinis įnašas, teikiąs garbės išeivijai, kuri to darbo proceso beveik nejaučia.

Anatolijus Kairys: ŽALČIO SAPNAS. Novelės ir feljetonai. Viršelis — dail. Tomo Leipaus. Išleido Lietuvių literatūros bičiuliai (P. O. Box 29060, Čikaga, IL. 60629). Autorius garbingai įsirikiuoja į tą būrelį išeivijos rašytojų, kurie, nepaisydami lietuviškos knygos dabartinio sausmečio, kuria ir savo lėšomis leidžia knygas. Tokio knygos skurdo nebuvo nė Aušros gadynėje, koks yra mūsų apsišvietusioje išeivijoje. Kairio knyga turi 120 puslapių. Kaina nepažymėta.

Leonardas Andriekus: BALSAI IŠ ANAPUS. Eilėraščiai. Išleido lietuviai pranciškonai Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui atminti. Iliustracijos — Vytauto Kašubos Lietuvos kunigaikščių portretų švine nuotraukos. 128 p. Kaina 8 dol. Gaunama Aidų administracijoje. Knygoje Lietuvos istoriniai valdovai ir kitos asmenybės poetine kalba išsako savo jausmus, ypač ryšium su krikštu ir kryžiuočių agresija.

*

Klaidos atitaisymas
Š. m. Aidų Nr. 2, p. 53 po straipsnio "Lietuvių Fondo sidabrinė sukaktis" autorius turi būti A. Juodvalkis.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai