Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PASTANGOS, VEDUSIOS Į IV KULTŪROS KONGRESĄ PDF Spausdinti El. paštas
1983 m. liepos 30 d. perėmiau PLB valdyboje vicepirmininkės kultūros reikalams pareigas. Penkerių metų kadencijos darbo tikslas buvo rūpintis kultūrine veikla tuose kraštuose, kuriuose veikia Lietuvių Bendruomenė. Teko aplankyti beveik visus PLB priklausančius 19 laisvo pasaulio kraštų telkinius. Sąlygos lietuviškai veiklai visur skirtingos ir tikrai nėra lengvos. Tarpusavo ryšiai, žiniomis, patirtimi ir talentais pasikeitimai bei asmeniški vadovų, kultūros kūrėjų bei darbuotojų susitikimai naudingi ir reikalingi. Visur patyriau, kad Broniaus Nainio redaguojamas "Pasaulio Lietuvis", teikiąs kultūrinės veiklos ir planų informaciją, yra nepamainomas ryšininkas bei žinių šaltinis viso pasaulio lietuviams. Ištverminga kultūrinė veikla skaičiais negausiose kolonijose remiasi pasišventusiųjų asmenų talentais, darbu bei jų finansiniais ištekliais. Nevienu atveju kultūrines apraiškas įgalina Lietuvių Fondo parama. Naudingi padėties peržiūrai yra kultūros darbuotojų susitikimai ir pasitarimai, JAV LB Kultūros tarybos svarstybos, įvykusios 1984 lapkričio 24 d. Čikagoje, ir veiklos seminarai, vykę 1985 gegužės 24 - 25 d. Toronte, Kanadoje.

Pasauliniuose suvažiavimuose PLB valdybai atstovavo dr. Tomas Venclova ir dr. Stasys Goštautas, 1983 metais keliavę į PEN klubo rašytojų suvažiavimus Venezueloj ir Japonijoj. Dr. Stasys Goštautas taip pat dalyvavo PEN klubo suvažiavime 1987 gruodžio mėnesį San Juan mieste, Puerto Bico saloj.

PLB valdybos globoje yra Lituanistikos Institutas, kuriam vadovauja dr. B. Vaškelis. 1984 m. liepos 23 - 25 d. atstovavau PLB valdybai Pietų Amerikos lietuvių kongrese, kuris įvyko Caracas mieste, Venezueloje. Suvažiavime skaičiau paskaitą "Išeivijos tautiniai rūpesčiai".

1985 m. pavasarį teko lankyti Šveicarijos lietuvius ir tartis Europos lietuvių kultūriniais reikalais. Byto Babicko vadovaujamas Clevelando vyrų oktetas, koncertavęs Australijoje — Sydnėjaus, Canberros, Melbourno ir Adelaidės lietuvių kolonijose, atstovavo ir PLB valdybai. Finansiniai paremta kanklininkės Mirgos Bankaitytės kelionė į Šv. Kazimiero minėjimo iškilmes Romoje.

1985 m. spalio 19 d. PLB valdybos posėdyje nutarta kviesti Pasaulio lietuvių IV kultūros kongresą. Apsvarsčius ir kitus PLB renginius, susitarta, kad kongresas įvyks 1988 m. birželio 24 - 27 d. Toronte, Kanadoje. Pradėta ruoštis kultūros kongresui, skatinant kraštų LB peržiūrėti savo kultūrinę veiklą ir suvesti išeivijos kultūrinio ir kūrybinio darbo balansą.

Nuvykus į Los Angeles pasitarti kultūros kongreso reikalais, tuo pačiu metu, 1986 vasario 1-2 dienomis teko dalyvauti XVIII Politinių studijų savaitgalyje ir moderuoti jaunimo svarstybas "Veiksniai, apsprendę mano lietuviškumą". 1986 m. birželio 15 d. aplankiau Kanados krašto bendruomenę Toronte su paskaita.

Los Angeles dainos ir tautinių šokių ansamblis Spindulys, vadovaujamas Onos Razutienės ir D. Varnienės, PLB valdybai atstovavo Argentinos, Urugvajaus ir Brazilijos lietuvių kolonijose. Europos studijų savaitės programai Salzburge, Austrijoj, buvo suteikta finansinė parama, gavus lėšų iš Lietuvių Fondo.

Į preliminarines kultūros kongreso gaires reagavo Prancūzijos, Kanados, Belgijos, Austrijos, JAV, Argentinos ir Saudi Arabijos kraštų bendruomenės. Buošiantis kongresui sudarytos programos (vad. M. Lenkauskienė), organizacinė (vad. Rasa Kurienė) ir lėšų telkimo (vad. dr. A. Razma) komisijos. Kultūros kongreso programos turinyje: 1) žvilgsnis į išeivijos kultūrinius darbus paskutiniųjų 25 metų laikotarpyje, 2) įvertinimas dabartinės padėties ir 3) ateities darbai lietuvybei išlaikyti.

Į Australijos Lietuvių dienas 1986 - 87 m. PLB valdybai atstovauti, su Lietuvių Fondo parama, buvo išvykusios kanklininkės Mirga ir Auksė Bankaitytės ir solistė Rūta Pakštaitė.

1987 m. vasario 16-osios proga aplankiau Prancūzijos, Šveicarijos ir Vokietijos (Vasario 16-osios gimnaziją) lietuvių bendruomenes su paskaitom ir pranešimais iš PLB veiklos.

altMilda Lenkauskienė

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 70 metų sukakties proga 1988 m. vasario ir kovo mėnesiais aplankiau Argentinos, Urugvajaus, Brazilijos, Kolumbijos ir Venezuelos lietuvių bendruomenes. Tokie apsilankymai, minčių, žodžių, darbų bei išteklių pasidalinimai mažose kolonijose gyvybiniai reikalingi. Pasidalinę patirtimi ir žiniomis, vieni kitus palaikome ir sustipriname.

Buenos Aires, Berisso, Montevideo, Sao Paulo ir Lituanikoj - Atibaia, Bogotoj, Cali, Villavicencio ir Caracas lietuviams skaičiau paskaitas, rodžiau Lietuvos vaizdų skaidres, su jais meldžiausi, posėdžiavau, išsikalbėjau, jų išklausiau ir poilsio valandėlėmis su jais dainavau... Juos, kurie savo įnašus j Lietuvių Fondą padarė, puošiau LF ženkleliais, trispalvėmis ir PLB ženklais. Apdalinau ateinančio PL IV kultūros kongreso plakatais ir informacija. Argentinos, Urugvajaus ir Brazilijos jaunimui suteikta kukli finansinė parama, reikalinga lietuvių kalbos ir kultūros kursų pravedimui reikmenims įsigyti. Paramos reikalinga ir vietinė lietuvių spauda, kuri kukliausiose sąlygose aplanko atskirų kraštų lietuvius. Paremdami ir paskatindami vieni kitus, užtikriname lietuviškai kultūrai rytojų.

Švęsdama Pasaulio Lietuvių Bendruomenės darbo sidabrinę sukaktį (į PLB valdybą buvau Stasio Barzduko pakviesta 1963 m.), džiaugiuosi galėdama vadovauti Pasaulio lietuvių IV kultūros kongreso ruošai. Devyniolikos kraštų LB kultūros kūrėjai bei darbuotojai, praėjus 20 metų nuo paskutiniojo kultūros kongreso, sukviesti į IV kongresą svarstyti lietuviškos šeimos, literatūros, teatro, religijos, muzikos, meno, kalbos, mokslo institucijų, tautodailės ir ryšių su kraštu klausimus. IV-ojo kultūros kongreso tikslai skatina visuomenėje susidomėjimą lietuviškąja kultūra, telkia visų kartų atstovus vieningam kultūriniam darbui, iškelia ir pabrėžia kultūrininko atsakomybę naujų laikų aplinkoje ir persvarsto bei įvertina lietuvių bendruomenės kultūrinį gyvenimą šių dienų tikrovės rėmuose.

25 metus savo laiko ir jėgų skyrusi lietuvių bendruomenei, kaip ir prieš mane savo pareigas atlikusieji, niekada nesuabejojau Pasaulio lietuvių bendruomenės idėja. Savo meilę tai idėjai stengiausi įrodyti.

Milda  Lenkauskienė,
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
valdybos vicepirmininkė kultūros reikalams

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai