Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1908 METAIS ĮSTEIGTA BALTIMORĖS LIETUVIŲ BIBLIOTEKA PDF Spausdinti El. paštas
Baltimorės lietuvių biblioteka yra įdomi ir JAV lietuvių istorijai reikšminga institucija. įsteigta 1908 metais, taigi prieš aštuonis dešimtmečius, biblioteka yra seniausia šio pobūdžio lietuvių įstaiga šiame žemyne, tebeveikianti ir šiandien. Tai rekordinis faktas.

Kaip biblioteka, savo spausdinto žodžio saugojamais lobiais ar patarnavimu šiuometinei visuomenei ji nėra reikšmingiausia šiais laikais. Šiandien būtų lengva išskaičiuoti eilę kitų lietuvių spaudos lobynų, kurie ir savo turimomis knygomis, ir periodikos rinkiniais yra turtingesni. Baltimoriškės bibliotekos reikšmė glūdi kitur. Visų pirma ji, kaip koks kultūrinis brangakmenis, imponuoja mums savo amžium, ji yra pirmoji JAV-se! Giliau besidominčiam ji imponuoja savo visuomeninio gyvastingumo dokumentuota istorija: šis bruožas dvelkia iš šimtmečio pradžioj ranka rūpestingai surašytų nuostatų, vestų piniginės atskaitomybės bylų ir kitų dokumentų. Savaime suprantama, kad biblioteka imponuoja savuoju įnašu, savąja reikšme organizuotam lietuvių gyvenimui "anais laikais". Todėl išvadoje į šią instituciją visų pirma tektų žiūrėti kaip į svarbią, savo laiku duoklę mūsų visuomenei atidavusią istorinę retenybę. Šia biblioteka galime didžiuotis, o jos steigėjams bei ilgamečiams darbuotojams — anais laikais ir dabar — užtarnautai pagarbą reikšti.

altDabartinė bibliotekos pirmininkė Genovaitė Auštrienė

Šiuo metu biblioteka yra Baltimores lietuvių namuose, kur taip pat yra lietuvių muziejus ir salė. Nuo 1973 m. ji veikia nepailstančios Genovaitės Auštrienės rūpesčiu, talkininkaujant Valei Patlabienei ir Marytei Patlabaitei. Minėtuose namuose yra vienas atskiras kambarys su senoviškom, gero medžio spintom bei lentynom. Ten ir sukrautas, surūšiuotas bibliotekos turtas, apie 4(K)() knygų.

Seniausia bibliotekos knyga yra "Lietuviszkieji rasztai ir rasztininkai", 231 psl., 1890 išleista Tilžėje. Joje įdėti 35 rašytojai, nuo Poškos iki kun. A. Burbos. Ją reikia labai atsargiai vartyti, nes jos lapai jau labai pageltę, aptrupėję. Vis dėlto stebina ano meto popierius, nes, spėčiau, kad dabar eiliniams leidiniams vartojamas popierius 80 metų vargiai ar atlaikys. Stebina ir spaudos darbo kokybė: gražiai surinkta, švariai atspausta — ko šiais laikais mūsų sąlygomis dažnokai ir nepasitaiko... Be patriotinių šūkių ir dabar girdimų "aukos dvasios" išpažinimų, 1890 metų spaudos darbo technika yra pavyzdžiu mums šiandien.

Ypatingai daug senųjų leidinių biblioteka neturi. Bene patys įdomiausi, mano nuomone, yra senieji bibliotekos organizaciniai dokumentai. Juos vartant, neišvengiamai pagauna romantizmo dvasia. Juos skaitai beveik kaip Kazio Almeno romaną "Upė į šiaurę, upė į pietus"... Tik, aišku, čia ne po 19-to šimtmečio sukilimų į Ameriką atklydusi lietuvių trejukė, bet beveik to paties laikotarpio lietuvių spauda bei švietimu besirūpinę asmenybės — J. Wasiliauskas, F. J. Baltruzaitis, P. Lazauckas (trys parašai po "Instatais Baltimores Lietuviu Tautiško Knygyno") — bibliotekos steigėjai bei darbuotojai!

Štai keletas ištraukų iš ranka rašytų įstatų:

... Mieris: Mieris šito knygyno yra užlaikyti Lietuviškas ir kitokes knygas, teipgi laikraščius dėlei visuomenes skaitimo.

... Knygyno administracija susideda iš atstovu nog kiekvienos lietuviškos draugystes mokančios metinę pašelpa knygynui.

... Draugystes privalo rinktie uz atstovus žmonis mylinčius teisybia, dora ir apsvieta.
... Skaitytojais šito knygyno gali būtie visi lietuvei ir lietuvaites.

... Skaitytojai kurie užlaikys knygyno knyga... turės moketie bausme po du centu (2 c) už kiekviena užvilkta diena.


Atkreiptinas dėmesys į viršuj cituotą sakinį, kad bibliotekos skaitytojais gali būti visi lietuviai. Bibliotekos darbuotojai dabar pažymi, kad pačią pirmąją lietuvių biblioteką Baltimorėje, bet tik savo nariams suorganizavo "Lietuvių mokslo draugystė" 1891 metais. Buvo ir kitų organizacijų sukurtų bibliotekų — knygynėlių. Šiame straipsnyje tačiau eina kalba apie bendrą visiems lietuviams skirtą biblioteką, 1908 m. balandžio 6 d. įteisintą miesto įstaigose "National Library Company of Baltimore City" vardu. Įteisinimo dokumentą pasirašė penki direktoriai: Kazys Baltrušaitis, Antanas Karalius, K. Widman, Antanas Mandravickis ir Antanas Zalnieraitis.

Dabartiniais laikais bibliotekos veikla susiaurėjus. Ji atidaryta vieną valandą sekmadieniais, turi 10 nuolatinių skaitytojų, tuo tarpu kai anksčiau skaitytojų priskaičiuodavo 200 -300. Pajamos ateina daugiausia iš dalyvavimo lietuvių festivalyje. Taigi pajamos — kelių pasišventėlių triūsas. Pagal išgales prenumeruojama dabartinė mūsų periodika, perkainos knygos. Vis daugiau įplaukia dovanotų knygų. Katalogo nėra.

Ponia Auštrienė, dabartinė bibliotekos pirmininkė, viename Vašingtono lietuvių pobūvyje labai teisingai ragino šios bibliotekos nepalikti likimui. Ji sakė:

"Nepasmirškime to seno posakio:

Ką tėvelis uždirbo dūsaudamas,
Tą sūnelis prarado švilpaudamas ".


Vertėtų pasirūpinti, kad mūsų fondai paskirtų vienkartinę stipendiją, kuri sudarytų sąlygas bibliografiją studijuojančiam jaunuoliui pasidarbuoti kokią vasarą šioje Baltimorės lietuvių įstaigoje. Nuo 1917 metų biblioteka yra 853 Hollins Street, Baltimore, M D. 21201.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai