Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
VYTAUTUI SAULIUI IŠKELIAVUS PDF Spausdinti El. paštas
altVytautas Saulius

Vytautas Saulius yra vertas paminėjimo Aiduose labiausiai dėl savo meilės grožiniam raštui. Jis juk ir meniškų knygų redaktorius, ir jų leidėjas.

Gimęs Rygoje 1915 m. gegužės 4 d., velionis domėjosi sportu, ypač dalyvaudamas sklandymo pratimuose bei varžybose. Taip pat reiškėsi veikla skautuose. Kauno ir Vilniaus universitetuose studijavo istoriją, daug dėmesio skirdamas meno istorijai.

Su pabėgėlių banga buvo atblokštas į Vokietiją, bet ten nenurimo ir anksti (1945 m.) vargingais keliais atvyko į Italiją. Velionį sutikau Romoje ir kelis metus stebėjau jį toliau studijuojantį ir pradedantį rūpintis knygų leidimu. Jis tada nieko neturėjo. Gyveno Lietuvos pasiuntinybės pastate kartu su dail. Kazimieru Žoromskiu ir poetu Juozu Kėkštu, globojami V. Lozoraitienės. Be jų, tada Romoje buvo būrelis studijuojančių lietuvių vienuolių — jėzuitų bei pranciškonų — ir kun. dr. V. Pavalkis. Tėvai marijonai Romoje buvo namiškiai — turėjo savo vienuolyną, ir mes pas juos dažnai užsukdavome. Itin miela prisiminti vysk. Pranciškų Bučį, kuris su visais buvo tėviškai malonus, bet kiek daugiau dėmesio rodė tiems trims kūrybingiems jaunuoliams. Vytautas Saulius buvo gana tylus, susimąstęs, lyg ir vienišas, neieškąs glaudžių draugysčių. Jo galvoje brendo kiti planai — leisti knygas. Čia jis ir parengė spaudai Vytauto Mačernio 7 vizijas ir 12 sonetų. Knygą išleisti įkalbėjo Centrinį lietuvių komitetą Romoje. Vizijų knyga išėjo labai estetiška su dail. V. Aleksandravičiaus iliustracijomis. Imigravęs į JAV, Vytautas Saulius 1961 m. išleido visą Mačernio poeziją, suredaguotą Kazio Bradūno. Knygos išleidimas — gražiausias.

Pasukęs knygleidystės kryptim, Saulius Čikagoje įsteigė knygų leidyklą Terra ir netrukus meniškai išleido Henriko Radausko Strėlę danguje ir Antano Rūko Bokštai, meilė ir buitis. Matyt, siekdamas dar didesnio pažangumo, 1951 m. Terros leidyklą perleido V. Civinskui, o pats įsteigė modernesnę Litho Art Studio leidyklą. Siame laikotarpyje jis išleido visą Henriko Radausko lyriką (4 rinkinius), Nykos - Niliūno Orfėjaus medį ir Balandžio vigiliją. Pagaliau ėmėsi paties sunkiausio darbo — sykiu su Algirdu Kurausku suredaguoti ir išleisti Pauliaus Augiaus grafinę kūrybą. Knyga Paulius Augius — tikrai monumentalus veikalas, kurį drąsiai galima rodyti ir kitataučiams kaip meniškiausiai atliktą spaudos darbą. Sis veikalas yra lyg koks išliekąs paminklas Vytauto Sauliaus atminimui. Velioniui spaudos darbuose ištikimai talkino žmona — Julija Vailokaitytė - Sauliuvienė.

Gal metų naštos slegiamas, gal nujausdamas netolimą gyvenimo saulėlydį, Vytautas Saulius vėliau savo Litho Art Studio leidyklą perkėlė į Draugo spaustuve ir ten pat dirbo, prisidėdamas prie spaustuvės pagerinimo.

Vytautas Saulius buvo žmogus, kuriam už viską labiau rūpėjo grožinio rašto estetinis spausdinimas ir tam tikslui- -jis- aukojo gyvenimą. Šimtinėmis prenumeratomis jis rėmė ir Aidus. Susitikę Čikagoje, dažniausiai kalbėdavom apie žurnalą, jo leidyklą ir išeivijos spaudą. Tai buvo jo mieliausia tematika.

Tokį idealistą žmogų malonu buvo pažinti žemiškoje kelionėje ir pagarbiai prisiminti iškeliavusį į kitą pasaulį.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai