Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    JAV prez. Ronald Reagan, dalyvaujant apie 200 pavergtųjų tautų atstovų, liepos 13 d. Baltųjų rūmų Rožių sodelyje pasirašė proklamaciją, skelbiančią Pavergtų tautų savaite. Ji skelbiama nuo 1959 metų, kai JAV Kongresas priėmė rezoliuciją, skatinančią prezidentą ją skelbti. Prieš pasirašydamas proklamaciją, prez. Reagan pasakė ir nuoširdžią kalbą, kurią užbaigė žodžiais: "Šiuo kreipimusi j pavergtų tautų žmones visame pasaulyje mes pasakome, kad Amerika niekuomet nepamirš jūsų vargų, ir kad mes niekuomet nesustosime sakyti tiesą. Jūsų kova yra ir mūsų kova, jūsų svajonė — mūsų svajonė. Išauš diena, kai jūs būsite laisvi".

—    Vilniuje Vingio parke liepos 9 d. vyko įspūdingos patriotinės demonstracijos, į kurias susitelkė apie 200 000 žmonių. Tarp kalbėtojų buvo poetas Sigitas Geda ir rašytojas Vytautas Petkevičius, aiškiai iškėlę komunistinės priespaudos baisybes. Demonstracija buvo nufilmuota ir dabar rodoma išeivijoje. Rugpjūčio 23 d. tame pačiame Vingio parke įvyko antra didinga demonstracija, smerkianti Molotovo — Ribbentropo sutartį, palaidojusią Lietuvos nepriklausomybę ir sukėlusią Antrąjį pasaulinį karą. Šioje demonstracijoje dalyvavo net daugiau — 200 500 žmonių. Pagrindinę kalbą pasakė rašytojas Justinas Marcinkevičius.

—    Vilniuje katedros aikštėje nuo rugpjūčio 17 d. buvo vykdomas bado streikas, į kurį įsijungė labiausiai politiniai kaliniai ir jaunimas. Badaujantieji reikalavo paleisti visus politinius kalinius ir panaikinti įstatymą, kuriuo sovietai naudojasi bausdami žmogaus teisių gynėjus.

—    Vilniuje, Dailės parodų rūmuose šią vasarą atidaryta išeivijos lietuvių dailininkų kūrybos apžvalginė paroda. Įvairių kartų skirtingoms meninėms kryptims bei tendencijoms atstovaujantys 76 menininkai pateikė daugiau kaip 260 tapybos, grafikos, skulptūros, taikomosios dailės kūrinių (Literatūra ir Menas, 1988, Nr. 36). Apie tą parodą bus daugiau Aidų Nr. 4.

—    Prel. Audrys Bačkis, ėjęs Vatikano užsienio tarnyboje labai svarbias pareigas, pakeltas arkivyskupu ir paskirtas Vatikano atstovu (pronuncijum) Olandijai. Jo konsekraciją atliks pats popiežius LKM Akademijos suvažiavimo metu Romoje spalio 3-6 d. Apie tai bus daugiau Aidų Nr. 4.

—    Lietuvių Kunigų Vienybės seimas buvo Vašingtone liepos 27 d. Seimo dalyviai aplankė Lietuvai palankius kongresmanus John Millerį ir Edward Feighaną.

—    Lietuvos vyčių 75-asis jubiliejinis seimas liepos 28 — 31 d. įvyko Vašingtone. Dalyvavo 350 delegatų ir svečių, renginiuose — apie 500. Seimo šūkis — "Dievui ir tėvynei — praeityje, dabartyje ir ateityje". Seime paskleista kun. Vincento Valkavičiaus parašyta knyga "A History of the Knights of Lithuania". Seimą praturtino pamaldos Marijos Nekalto Prasidėjimo šventovėje, kurias laikė vysk. Paulius Baltakis, o pamokslą sakė pakeltas arkivyskupu Audrys Bačkis. Lietuviškas giesmes giedojo amerikiečių Šv. Jono krikštytojo choras iš Silver Springs, MD. Taip pat buvo ir koncertas, kurio programą atliko sol. Marytė Bizinkauskaitė.

—    Jubiliejinė 7-oji skautų stovykla Kennsingtone, Ohio, prasidėjo rugpjūčio 14 ir baigėsi 24 d. Rugpjūčio 21 diena buvo iškilmingiausia —    stovykloje vyko jubiliejinės iškilmės, kuriose dalyvavo apie 1000 skautų ir svečių, tarp jų ir vysk. Paulius Baltakis; taip pat amerikiečių, latvių, vengrų ir estų skautų grupės. vTą dieną paminėta Lietuvos skautų sąjungos įsteigimas ir Lietuvos nepriklausomybės 70 metų sukaktis. Stovyklos dalyvius pasveikino JAV prezidentas ir ją išsamiai aprašė vietiniai amerikiečių laikraščiai.

—    35-oji Europos Lietuvių Studijų savaitė liepos 31 — rugpjūčio 7 vyko Vasario 16-osios gimnazijoje. Kaip ir visuomet, programa buvo svari paskaitomis bei renginiais. Štai paskaitininkai ir jų temos: Vincas Bartusevičius — Pabėgėliai ar tremtiniai; Arturas Hermanas — Prūsijos lietuviai; Ilona Maziliauskienė — Moteris ir gyvenimas Lietuvos prozininkų kūryboje; Kajetonas Čeginskas — Pojubiliejiniai svarstymai; Vincas Natkevičius — Maceinos lyrika; Alfonsas Krivickas — Pauliaus Galaunės įnašas Lietuvos meno istorijai; Vytautas Skuodis — Tauta ir išeivija. Be to, paskaitas skaitė Vytenis Vasyliūnas, Vytautas Bieliauskas ir St. Lozoraitis, Jr. Simpoziumui — Ryšiai su dabartine Lietuva vadovavo Gintė Damušytė. Kapelionavo kun. Jonas Jūraitis.

—    Kun. Alfonsas Svarinskas, drąsiai kovojęs prieš religijos ir žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje ir už tai ištremtas į Gulago koncentracijos stovyklas, rugpjūčio 23 d. atskrido į Frankfurtą. Jis buvo išleistas į laisvę su sąlyga, kad išvyks iš Lietuvos. Kun. Svarinskas paleistas iš lagerio tada, kai jį pakvietė lietuvių bičiulis Augsburgo vyskupas per Vakarų Vokietijos užsienio reikalų ministeriją.

—    Kun. Simonas Morkūnas, Sioux City, Iowa lietuvių klebonas ir žinomas labdarys, už nuopelnus pastoracijoje popiežiaus pakeltas prelatu.

—    Šviesos - Santaros studijų dienos surengtos rugsėjo 8-11 Sodus vietovėje, Michigane.

—    Poetas Sigitas Geda, prof. Česlovas Kudaba ir akt. Regimantas Adomaitis, atvykę į Šviesos — Santaros studijų dienas (rugsėjo 9-11), lankėsi Čikagoje, Los Angeles, Niujorke ir kitur, susitikdami su išeivijos lietuviais ir kalbėdamiesi apie persitvarkymus Lietuvoje. Niujorko apygardos LB valdyba surengė su jais pasimatymą Kultūros židinyje rugsėjo 27 d. Ta proga savo kūrybą skaitė Sigitas Geda, kitų kūrybą deklamavo akt. Regimantas Adomaitis. Apie dabartinę padėtį Lietuvoje kalbėjo prof. Česlovas Kudaba.

—    Lietuvos Laisvės Lyga 1978 m. buvo įkurta okupuotos Lietuvos pogrindyje. Tai ne partinė, o demokratiniais principais veikianti organizacija, kurios tikslas — neprikilausomos Lietuvos atkūrimas, Lietuvoje religinės, tautinės ir politinės sąmonės ugdymas ir Lietuvos suverenumo kėlimas tarptautiniuose sluoksniuose. Lietuvos Laisvės Lygos atstovybė įsteigta ir išeivijoje. Tai skelbia K. Eringis, V. Skuodis, A. Statkevičius — visi drąsiai priešinęsi Lietuvos okupacinei priespaudai ir dabar gyveną JAV.

—    Lituanistikos tyrimo ir studijų centras (LTSC) šiuo metu baigia įrengti 4 kambarių konferencijų centrą Pedagoginio lituanistikos instituto patalpose Jaunimo centre. Ten vyks mokslinės konferencijos, paskaitos, bei visuomenės posėdžiai. LTSC konferencijų centras atidarytas rugsėjo mėnesį. LTSC tarybos pirmininkas — dr. Adolfas Darnusis, valdybos pirmininkas dr. Jonas Račkauskas.

alt
JAV viceprezidentas George Bush, liepos 10 d. dalyvavęs pranciškonų piknike Kennebunkporte, Me. Iš kairės: T. Jurgis Gailiušis, vienuolyno vyresnysis, viceprezidento žmona Barbara Bush, viceprezidentas, T. Placidas Barius, provinciolas. Viceprezidento vasaros rezidencija yra netoli pranciškonų vienuolyno, kurį jis kartais aplanko. Piknike pasakė labai palankią Lietuvai kalbą. Prasidėjus okupuotoje Lietuvoje tautinėms demonstracijoms, viceprezidentas specialiu pareiškimu pasisakė už Lietuvos nepriklausomybę.

—    Kennebunkporto lietuvių pranciškonų vasarvietė ir šią vasarą pasižymėjo meniniais renginiais. Liepos 10 d. buvo William Smiddy piano koncertas, kurio klausėsi apie 600 svečių, atvykusių į pikniką. Liepos 23 d. buvo solisto Benedikto Povila-vičiaus koncertas, akompanuojant Jeronimui Kačinskui; rugpjūčio 1 d. — sol. Antano Keblio koncertas; rugpjūčio 6 d. — sol. Onutės Aleksaitės koncertas; rugpjūčio 13 d. — Matthew Marguvlio fleitos koncertas (akomp. J. Kačinskas); rugpjūčio 19 d. — sol. Ginos Čapkauskienės koncertas (akomp. W. Smiddy). Meniniais renginiais rūpinosi vienuolyno vyresnysis T. Jurgis Gailiušis.

—    Mirtys. Sį pusmetį mirtis nuskynė gana daug brangių žmonių, palikdama tuštumą, kurios niekas negalės užpildyti. Birželio 11 d. Vašingtone mirė operos solistė Barbara Darlys (Bronė Bernotaitė), gimusi 1908 m. Anglijoje, bet vaikystėje tėvų atvežta į Ameriką. Čia gana aukštai iškilo dainos srityje. Dainavo Čikagos Grand operoje ir dvejus metus Kauno operoje (1938 - 1940), atlikdama pagrindinius soprano vaidmenis. Dažnai koncertavo lietuviams JAV miestuose — viena arba su mez-zosopranu Marijona Kižyte (Mary Kizis). Palyginti anksti baigė koncertuoti ir daug metų dirbo Amerikos Balse). Kun. Pijus Dambrauskas (g. 1892), kunigų seminarijos profesorius, gimnazijų direktorius, mirė Putliame birželio 20 d. Prel. Jonas Sernius - Scharnus, Amerikoj gimęs (1911 m.) lietuvis, tyliai dirbęs lietuvybei, nuoširdžiai mylėjęs Lietuvą ir ją lankęs, visą amžių klebonavęs New Jersey lietuvių parapijose, mirė Newarke birželio 22 d. Juozas Andrius, Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas, Lietuvos žemėlapių specialistas, pulkininkas leitenantas, mirė Los Angeles mieste, Kalifornijoje, liepos 7 d. Motina Concepta Unguraitytė, viena iš trijų Šv. Kazimiero vienuolijos steigėjų, sulaukusi 100 metų, mirė liepos 18 d. Čikagoje. Leonardas Valiukas (g. 1920), žurnalistas, visuomenininkas, Lietuvos laisvės reikalais rezoliucijų JAV Kongrese organizatorius, mirė Los Angeles, Kalif., rugpjūčio 15 d. Kun. Bronius Liubinas (g. 1924), baigęs Romoje Gregorianumo ir Biblijos Insittutą licenciato laipsniais, buvęs Vasario 16 gimnazijos direktorius,veikęs V. Vokietijos lietuvių kultūriniame bei religiniame gyvenime, mirė rugpjūčio 8 d. Jonas Galminas (g. 1919), ekonomistas ir vertingų liet. knygų leidėjas (išleido Jono Aisčio poeziją, A. Baranausko "Anykščių šilelį", Maironio balades, L. Dovydėno "Mes valdy-sim pasaulį", S. Lauciaus "Respubliką"), mirė Brooklyne rugpjūčio 21 d. Adolfas Markelis (g. 1921), rašytojas, žurnalistas, visuomenininkas, mirė Čikagoje rugpjūčio 26 d. Kun. Alfonsas Grauslys (g. 1902), religinių knygų autorius, pamokslininkas ir paskaitininkas, mirė Toronte rugsėjo 14 d.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai