Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Anatolijus Kairys: VIENA ŠIRDIS. Premijuotas romanas. Premijavo PLB Švietimo komisija paskelbtame konkurse. Premijos (500 dol.) mecenatė Rožė Mainelytė - Jasinskienė. Išleido JAV LB Švietimo taryba. 192 p. aplankas — dail. Tomo Leipaus. Kaina 7 dol.

Antanas Gailiušis: SAVANORIO DUKTĖ. Romanas. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Čikaga. 1988. Viršelis ir vinjetės Tauro Viesulo. 381 p. Kaina 9 dol.

Marija Karalevičiūtė - Butkienė: NORIU GRĮŽTI PRIE NEVĖŽIO. Eilėraščiai. Knygą spaudai parengė ir vinjetes piešė Paulius Jurkus. Išleido poetės vyras Vacys Butkys. Brooklynas. 1988. 120 p. Knyga nepardavinėjama, bet dalijama bičiuliams bei pažįstamiems.

J. Burkus: SUSITAIKYMAS. Autoriaus leidinys. Spaudai parengė Aleksandras Pakalniškis, Jr. Čikaga. 1988. 326 p. Kaina 10 dol. Knygoje aiškinamas Atgailos sakramentas ir su juo susiję klausimai.

Bronius Povilaitis: LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS. 1918-1940. Jo raida ir pažanga. Leidėjas — dr. Br. Povilaičio knygos leidimo fondas. Torontas. 1988. Veikalą spaudai paruošė Petras Lukoševičius. 364 p. Kietais viršeliais.

LOVE IS THE HEART OF EVERY THING. Correspondence between Vladimir Mayakovsky and Lili Brik. 1915 — 1930. Edited by Bengt Jangfeldt and translated by Julian Graffy. Grove Press, New York. 1987. Kaina $24.95. 294 p. Knygoje atveriama gilios meilės istorija. Mayakovskio laiškai yra lyg eilėraščiai. Aprašoma ne tik dviejų įsimylėjusių žmonių meilė, bet ir aplinkybės, kuriomis ji klestėjo. Norint tai pajusti, reikia skaityti šią knygą.

Konstancija Paprockaitė — Šimaitienė: UNA DONNA IN CAMICE BIANCO. Vertimas į italų kalbą "Moteris su baltu chalatu". Vertė Fridą Volani Bernardelli. Išleista Brescia mieste, Italijoje. 1987 m. 110 p.

Papildymas Š. m. Aidų nr. 2 Dievo Motinos bažnyčios vidaus bei skulptūrų nuotraukos yra kun. Gedimino Kijausko, S.J.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai