Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Dail. V. Vizgirdos žodis jo pagerbtuvėse PDF Spausdinti El. paštas
alt
Kada ateina subrendimo metas ir amžiaus našta slegia gyvenimą, tada jau galima apmąstyti savo praeitį ir savo likimą.

Žmogaus gyvenimas yra kaip upė laiko tėkmėje. Bėgo ir nubėgo.

Gyvenimu galima džiaugtis, gyvenimo galima ir nekęsti, bet viltis žmogų palydi iki paskutinio atodūsio, nes nėra tokių, kurie prieš mirtį dar suspėtų pasakyti: "Aš jau mirštu".

Jeigu sulaukei 85 metų amžiaus, tai gali tikėtis, kad dar švęsi 95 metų jubiliejų. Draugų likučiai tave paglostys, pasakys koks tu geras buvai.

Reiktų manyti, kad galimybių tam jau nėra, bet viltis vis vien palydi kiekvieną tavo žingsnį. Niekas nežino, ką jam lemia rytojus.

Nėra tautos, kuri neturėtų savo emigracijos.

Kiekvienas individualiai mūsų nelaimėje ir skausmuose čia kuria savo gerbūvį.


Dail. Viktoriui Vizgirdai sausio 14 d. suėjo 80 metų amžiaus. Ta proga jam buvo surengtas paogerbimas Bostone. Renginiui vadovavo Saulė Šatienė. Programą pradėjo ir jubiliatą apibūdino Antanas Gustaitis. Taip pat kalbėjo Leonardas Andriekus, dr. Juozas Girnius, dail. Pranas Lapė ir dail. Vytautas Ignas. Jie įvairiai apžvelgė dail. Vizgirdos kūrybinį įnašą ir meninę veiklą. Padėkos žodį tarė jubiliatas. Sugiedota Ilgiausių metų ir bičiuliškai pasivaišinta. Dalyvavo apie 100 žmonių.

Išguiti iš savo krašto, mes buvom pasmerkti ir paniekinti.
Kraujo ryšys betgi jungia tautą naujam prisikėlimui.
Šiandien esame jau rehabilituoti — kaip ir mirusieji Sibiro ledynuose .
Visuomeniniai lūkesčiai jungiasi su tautos kamienu.
Tikinčioji tauta atgauna jai priklausantį orumą.
Išeivijos menininkų kūryba grįžta į gimtąjį kraštą.
Ir tūkstantinės minios kelia trispalvę Gedimino tvirtovėje.
Esame liudininkai įvykių, kurie mus jaudina.
Gal Aušros gadynė jau prasideda.
Būkime laimingi, kad mūsų gyvenimą dar praskaidrina viltis dėl šviesesnės gimtojo krašto ateities.
Esu dėkingas visiems, kurie prisimena mano gimimo sukaktį, ir esu laimingas, kad galiu su jumis dar pabendrauti.

Dail. Viktoro Vizgirdos žodis, tartas jo pagerbtuvėse sausio 15 d. Bostone.

alt
V. VIZGIRDA        PRIE MEKSIKOS SIENOS. Akrills.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai