Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    Vasario 16-oji šiemet iškilmingai paminėta ne tik išeivijoje, bet ir Lietuvoje. Ir ten, ir čia entuziazmas buvo nepaprastas. JAV Kongrese minėjimas įvyko vasario 22 d. Kaip ir daugelį metų, jam vadovavo kon-gresmanas Annunzio iš Illinois. Tai labai nuoširdus lietuvių bičiulis. Pažymėtina, kad apylinkėje, kur jis renkamas į Atstovų Rūmus, jau nebėra lietuvių. Minėjime aktyviai dalyvavo ir Atstovų Rūmų pirmininkas Jim Wright iš Texas, kur taip pat labai mažai lietuvių. Atidarant Lietuvai skirtą Kongreso sesiją, maldą sukalbėjo Baltimores liet. parapijos klebonas kun. A. Dranginis. Po to apie Lietuvą kalbėjo nemažai kongresmanų. Minėjime dalyvavo ir būrelis lietuvių, daugiausia iš Vašingtono apylinkės. Nuoširdžiu laišku lietuvius pasveikino naujasis Valstybės sekretorius James A. Baker III, pažymėdamas, kad jis įdėmiai seka Lietuvoje vykstančią išsilaisvinimo pažangą ir ja didžiuojasi. Pažymėjo, jog tai okupuotas kraštas, bet Amerika okupacijos nepripažino ir nepripažins. Pažadėjo JAV vyriausybės paramą Lietuvai, kovojančiai už laisvę, teisybę ir demokratiją. Taip pat ir JAV spauda šiais metais atvirai rašė apie neteisėtą Lietuvos okupaciją ir ją smerkė. Pvz., įtakingas JAV dienraštis "Washington Post" vasario 20 d. laidoje teigė: "Beveik po 50 metų jos pagrobimo ir sovietizacijos Lietuva išsaugojo savo tautinius jausmus — ji nori išeiti (iš Sovietų Sąjungos) ir turi pakankamai drąsos tai pareikšti. Vėl atrasdama savo tautinę tapatybę, Lietuva gal toliau pažengė už kitas Pabaltijo tautas ir ukrainiečius, armėnus, Transkaukazo bei musulmonų tautas vidurinėje Azijoje... Sovietų Sąjunga susigrobstė kolonijas, kurios jai prilygo ar pralenkė kultūra bei išsivystymu. .. Sovietinis komunizmas ima irti ideologiškai, ekonomiškai ir politiškai ir tampa kažkuo skirtingu".


alt
Šis amerikiečių aktorių būrelis nuo sausio 15 iki vasario 12 d. atliko sudėtingą lietuvių poezijos rečitalį anglų kalba Niujorke, Aušros Vartų lietuvių parapijos salėje. Rečitalis buvo surengtas Arts Club Theatre pastangomis. Šis teatras gyvai reiškiasi įvairiais scenos renginiais jau keli metai. Teatrui vadovauja Arūnas Čiuberkis, Linda Pakri ir Paul Taylor Robinson. Poezijos rečitalį gi režisavo Rasa Aian Kazlas. Jis buvo gana sudėtingas vaidinimas. Visa poezijos pynė pavadinta "Įrašytaį gintarą" (Ętched in Amber). Aktoriai savo vaidmenis atliko labai meniškai. Iš įvairių vertimų buvo deklamuota šių autorių poezija — Andriekaus, Brazdžionio, Bradūno, Gedos, Filipavičiaus, Marcinkevičiaus, Sutemos, Vaičiūnaitės, Venclovos (Tomo), Neries, Česlovo Milošiaus ir Joseph Brodskio. Fotografijoje, pirmoje eilėje iš kairės: Robert Ruffin, Andrea Mead, Roland Drewes. Antroje eilėje: M. D. Poole, Mary Ethel Schmidt, Kyle McMahan.

—    Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis Vasario 16-sios proga Intercontinental viešbutyje Niujorke surengė priėmimą, kuriame dalyvavo svetimų valstybių konsulai ir lietuvių visuomenė. Turbūt dėl Lietuvoje vykstančių pasikeitimų šiais metais priėmime dalyvavo žymiai daugiau svetimų valstybių konsulų bei ambasadorių.

—    Vasario 16-osios proga jau daug metų Kultūros židinyje Niujorke rengiamos dailės parodos. Šįmet ji vyko vasaro 11 - 12 d. Dalyvavo 48 dailininkai su 81 paveikslu bei skulptūra. Žymi parodos dalis buvo skirta Lietuvos dailininkams, kurių grafikos darbų daug turi Galdiko dailės galerija. Parodą rengė LB Niujorko apygardos valdyba. Techninius darbus atliko Paulius Jurkus. Vasario 16 proga taip pat ir Čikagoje Jaunimo centre surengta dailės paroda. Ji, atidaryta vasario 10 d., tęsėsi iki kovo 5 d. Paroda pavadinta "Dailė 1989". Organizatorius — Algimantas Kezys, globėjas — Lietuvių dailės muziejus.

Australijos Lietuvių Dienose pernai gruodžio 28 d. Adelaidės lietuvių teatras "Vaidila" pastatė Justino Marcinkevičiaus dramą "Mindaugas". Be šio vaidinimo, kiti Australijos Lietuvių Dienų renginiai buvo dainų šventė, jaunimo koncertas, literatūros vakaras ir pasaulio lietuvių sporto žaidynės.

—    Lietuvos konsulai sausio 21 - 22 buvo suvažiavę į Lietuvos pasiuntinybę Vašingtone posėdžiams. Dalyvavo Anicetas Simutis iš Niujorko, Vaclovas Kleiza iš Čikagos, Vytautas Čekanavičius iš Los Angeles ir konsulo pavaduotojas Harris Lapas iš Toronto. Suvažiavimas įvyko Lietuvos diplomatinės tarnybos šefo dr. St. Bačkio ir Lietuvos atstovo JAV St. Lozoračio iniciatyva.

—    Dienraščio Draugo 80 metų gyvavimo sukaktis vasario 26 d. Marijos aukšt. mokyklos salėje Čikagoje paminėta koncertu, kurio programą atliko Marytė Bizinkauskaitė - Bildienė (akomp. Bobertas Mockus), Lietuvių operos choras ir Lyric operos trio. Draugas 1909 m. pradėtas leisti savaitraščiu Wilkes-Barre mieste, Pensylvanijoje, 1916 m. perkeltas į Čikagą ir pradėtas leisti dienraščiu. Jubiliejaus proga JAV prez. George Bush atsiuntė malonų sveikinimą.

—    Žurnalas "Moteris", leistas Kanados Lietuvių katalikių moterų sąjungos, dėl įvairių sunkumų nebebus leidžiamas.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras išleido dr. Sauliaus Sužiedėlio suredaguotą dokumentų leidinį "Vengeance on the Run". Tai Lietuvos policijos raportų apie bolševikų veiklą baisiajame birželyje vertimai. Šis leidinys yra pirmasis Lietuvos karo ir pabėgėlių dokumentacijos serijoje "Lithuanian War and Refugee Documentation Series". Vertė Eduardas Tuskenis.

—    Giedrės Jankonytės - Žumbakienės meno paroda sausio 28 - 29 vyko Dievo Apvaizdos parapijos kultūros centre Detroite. Dailininkė nuo 1962 metų reiškiasi grafikoje, emalio ir aliejaus tapyboje.

—    Balzeko Lietuvių kultūros muziejus Čikagoje yra vienas geriausių tautinio pobūdžio centrų JAV. Pirmiausia minėtina biblioteka, kuri apima šiuolaikinių knygų ir retų knygų skyrius, taip pat specialius laikraščių, rankraščių, kolekcijų ir dokumentų skyrius. Visa tai nuolat papildoma nauja medžiaga. Lietuvių visuomenė prašoma siųsti muziejui archyvinę medžiagą iš paskirų asmenų bei organizacijų veiklos. Muziejuje sutelkta medžiaga yra prieinama visuomenei — studentams, mokslo žmonėms ir t.t.

—    Į Lietuvių Rašytojų draugijos valdybą korespondenciniu balsavimu išrinkti Leonardas Andriekus, Paulius Jurkus, Algirdas Landsbergis, Danguolė Sadūnaitė, Tomas Venclova ir Leonas Lėtas. Valdyba pareigomis dar nepasiskirstė.

—    Liūtas Grinius, Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus sūnus, mirė sausio 18 d. Velionis gimė 1927 m. spalio 2 d. Kaune, gimnaziją baigė Eichstatte, Vokietijoje, ir Illinois technologijos institutą. Pasižymėjo visuomenine - politine veikla, ypač skautuose ir Vlike, kur atstovavo liaudininkams. Aidams žadėjo parašyti straipsnį apie poetą Klemensą Jurgelionį, kurio raštus turėjo Vašingtone, bet nesuspėjo.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai