Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TRUBADŪRAS ČIKAGOS LIETUVIŲ OPEROS SCENOJE PDF Spausdinti El. paštas
Opera yra labai ištaiginga ir brangi meno forma. Už tai jomis ir yra didžiuojamasi. Milanas didžiuojasi savo La Scala, New Yorkas — Metropolitan, Čikaga — Lyric, o čikagiečiai lietuviai, ir tuo pačiu visa išeivija, turėtų didžiuotis Čikagos Lietuvių opera, kuri didelėmis pastangomis metų eigoje duoda vieną pastatymą. Tik vieną patatymą, bet už tai mes ir turime ta galimybe pasinaudoti. Jeigu pažvelgsime atgal, tai, kiek prisimenu, atrodo, kad Lietuvoje ne kasmet buvo pastatomos naujos operos. Taigi, išeivijoje negalime nei galvoti, nei svajoti apie kelių operų pastatymus.

Po daug darbo ir didelių pastangų Tribadūro pastatymai įvyko balandžio mėn. 29 - 30 d. Morton aukšt. mokyklos auditorijoje Cicero, II. Prieš užimant savo vietas ir prasidedant operai, pagal Kauno ir gal visų teatrų tradicijas, vyksta vaikščiojimas, susipažinimas ir stumdymasis. Pagal teatro dydį, foje yra žymiai per maža, tad ir stumdymasis neišvengiamas. Bet į tai dėmesio niekas nekreipia ir stengiasi kitus pamatyti ir save parodyti. Teko matyti pažįstamų veidų iš įvairių vietovių. Suvažiavo beveik iš visos Amerikos, tad matėsi iš Detroito, develando, Kanados, New Yorko, Sunny Hills, Fl., Santa Monica, Cal. Savaime aišku, buvo ir iš kitų vietovių. Beje, keletas, o gal net keliolika, buvo ir iš okupuotos Lietuvos.

Kadangi simfoninis orkestras brangiai kainuoja, tai viskas turi eiti laikrodžio tikslumu. Tad pokalbių pačiame įsisiūbavime pradėjo blykčioti šviesos. Ženklas, kad reikia užimti vietas. Įeina dirigentas dr. Br. Kazėnas, ir pasigirsta uvertiūros garsai. Visa salė nuščiūva. Pasikėlus uždangai, scenoje matėsi įspūdingi, aukšti ir stori mūrai. Tai grafo Di Lunos rūmai ir ginkluota jo sargyba. Ferrando dainuoja baladę apie senos čigonės sudeginimą. Uždanga nusileidžia ir po trumpo laiko vėl pakyla — scenoje jau rūmų sodas. Įeina Leonora — Irena Milkevičiūtė, lydima Inez — savo palydovės (Eglė Būgštelytė - Sundstrom). Leonora dainuoja ariją apie riterį, kuris turnyro metu nugalėjo stipriausius vyrus. Tas riteris ir yra Trubadūras. Jis naktimis po jos palangėmis dainuoja. Publika, kuri iki šiol laikėsi gana šaltai, po Leonoros arijos sukėlė ovacijas.

Uždangai nusileidus ir vėl pakilus, scenoje jau čigonų stovykla Biskajos kalnų papėdėje. Liepsnoja laužas, čigonai dainuoja ir įspūdingai muša kūjais į priekalus. Atsiranda Azučena — Aldona Stempužienė, kuri dainuoja ariją ir staiga prisimena savo kerštą už motinos sudeginimą. Atvykęs pasiuntinys praneša apie Manrico mirtį, taip pat praneša, kad šiai žiniai pasklidus, Leonora įstojo į vienuolyną. Vėl pasikeičia scenovaizdis ir veiksmas vyksta prie vienuolyno.

Čigonų stovykla Biskajos kalnų papėdėje
alt
Leonoros įvesdinimas į vienuolyną

Antras veiksmas
Grafo Di Limos karių stovykla, kuri yra netoli Castellor'o pilies. Pilis jau valdoma Manrico, į ją atvyko ir Leonora. Netoli karių stovyklos yra pagaunama Azučc.a. Vėl pasikeičia scenovaizdiSjir veiksmas vyksta pilies koplyčioje. Leonora rengiasi tapti Manrico žmona, bet atbėgęs Manrico draugas praneša, kad Azučena vedama sudeginti. Manrico, viską metęs, išskuba jos gelbėti. Pasikeičia scenovaizdis ir veiksmas vyksta bokšto požemyje — kalėjime. Manrico žygis nepavyksta, ir jis įmetamas į požemį, kuriame jau yra Azučena. Leonora atvyksta į kalėjimą, ji turi savo planą ir žiede paslėptus nuodus. Manrico jos plano nepriima. Nuodai jau pradeda veikti ir Leonora miršta ant savo mylimojo rankų. Įbėga grafas Di Luna ir įsiutęs įsako sudeginti Manrico. Jį išveda sargybiniai. Jo egzekuciją per langą stebi Azučena. Ji prisimena savo motinai duotą priesaiką atkeršyti už jos mirtį. Jos kerštas įvykdytas ir ji laukinišku balsu surinka Di Lunai: "Tai buvo tavo brolis!" Opera pasibaigia — nusileidžia uždanga. Netrukus prieš uždangą išeina Leonora - Irena Milkevičiūtė ir Azučena — Aldona Stempužienė. Prie jų prisijungia dirigentas dr. Br. Kazėnas ir kiti pagrindinių rolių atlikėjai. Jiems sukeliamos ovacijos. Šios operos pagrindiniams veikėjams nuėjus nuo scenos, netrukus pasikelia uždanga. Scenoje Operos chorai, prie jų jungiasi solistai, dirigentas, dirigento asistentė, režisierius, chormeisteris, muzikinis ir techninis personalas.   Nešamos gėlės, ovacijos ... spontaniškai operos dalyviai pakyla ir — ovacijų audra. Žinoma, daugiausia gėlių ir aplodismentų gauna viešnia iš Vilniaus:sol. Irena Milkevičiūtė.

alt
Leonora — sol. Irena Milkevičiūtė prie kalėjimo bokšto priešpaskutinėje scenoje. Visos nuotraukos Jono Tamulaičio

Kalbant apie šią operą bendrai, pažymėtina, kad jos turinys gana komplikuotas ir iš anskto nesusipažinusiam sunku ją sekti. Taip pat neaišku, kodėl ji pavadinta "Trubadūru". Sekant operos eigą ir vaidmenų svarbumą, atrodo, kad jai geriau tiktų "Čigonės" ar "Azučenos" pavadinimai. Bent šiame Čikagos pastatyme Manrico — trubadūras — Artūro Spinetti neįtikino, kad jo rolė būtų pagrindinė.

Leonora — Irena Milkevičiūtė, Vilniaus operos žvaigždė, susilaukusi plataus tarptautinio pripažinimo, tad nebetenka nieko nė pridėti. Tik tiek tenorėčiau paminėti, kad šios rolės ji nebuvo dainavusi. Tai, ką matėme ir girdėjome, tėra trijų savaičių darbas. Vilniaus operoje Trubadūras nėra statomas. Azučena — Aldona Stempužienė įtikinančiai šią dramaitšką rolę atliko. Tenka paminėti, kad Azučenos rolėje ji debiutavo jau prieš dvidešimt metų. Su šia role ji yra jau susigyvenusi ir sukūrė įtikinantį kerštaujančios čigonės charakterį. Di Luna — Thomas Zielinski — mūsų visuomenei jau žinomas. Jis debiutavo Viliaus Teli rolėje. Ferrando, sargybos kapitonas — Algis Valiūnas. Jį yra tekę girdėti Margučio surengtame koncerte, o mūsų operoje šioje rolėje buvo jo debiutas. Malonu, kad į mūsų operos kolektyvą ateina nauji žmonės. Reikia tikėtis, kad jie dalinai prisidės prie solistų spragos užpildymo. Nors sakoma, kad viena kregždė dar ne pavasaris, bet malonu pirmąją kregždę po daugelio metų išvysti! Inez, Leonoros palydovė — Eglė Hūgštelytė - Sundstrom nebėra naujokė. Ji jau yra dalyvavusi kaip solistė keletoje operų. Parduotoje nuotakoje ji dainavo Liudinilos rolę. Ruiz, Manrico draugas — Lawrence Montgomery, kuris mūsų visuomenei dar buvo nežinomas, šiuo metu dainuoja Li/ric operoje. Čigonas — Vaclovas Momkus — yra lietuviškai visuomenei labai gerai žinomas. Si opera yra jau dešimtoji, kurioje jis turi solo roles.

Dirigentas dr. Bronius Kazėnas šiame operos pastatyme debiutavo kaip operos dirigentas. Jis operos kolektyvui yra jau gerai žinomas, kadangi praeityje yra dainavęs solo partijas. Operos chorui jo vadovavimas išėjo tik į gera. Jis nuėmė varžtus ir leido chorui pilnai pasireikšti tiek į aukštį, tiek į plotį. Choras yra mūsų operos stiprybė ir save pilnai atskleidė ypač čigonų stovyklos scenoje.

Dirigento asistentė Audronė Simonaitytė - Gaižiūnienė, bent Čikagoje yra labai gerai žinoma. Ji — dirigentė, koncertmeisterė ir solistė — dažnai matoma ir girdima. Siame operos pastatyme jos nuopelnai yra labai dideli. Jeigu chorai taip gerai skambėjo, tai jos nuopelnas. Didelio jos pasišventimo dėka chorai buvo tinkamai parengti. Ojai tai irgi nebuvo lengva, kadangi ji gyvena apie 80 mylių nuo Čikagos.

Režisierius Christian Smith šiuo metu dirba New York City operoje. Čikagos Lietuvių operai jis yra talkininkavęs Fausto ir Don Carlo pastatymuose. Chormeisteris Robertas Mockus taip pat gerai žinomas, kadangi yra beveik pastovus akompaniatorius įvairiausiuose koncertuose. Akompaniatorius M an girdas Motekaitis irgi žinomas, kaip akompaniatorius ir muzikinės studijos vadovas. Režisieriaus asistentė Vida Momkutė yra jaunosios kartos atstovė, žinoma jaunimo veikloje ir įvairiomis progomsi tvarkanti apšvietimą.

Nepaskutinėje vietoje turėtų būti paminėtas Operos choras, kuris yra šios operos ašis. Gal jau teko pastebėti, kad daugelis solistų yra kitataučiai. Opera tesilaiko ant choro pečių, ir visa veikla apie jį rikiuojasi. Žiūrovams geriausiai patinka masinės scenos, kuriose dalyvauja mišrus choras. Siame operos pastatyme dalyvavo 57 choristai. Tiems, kurie mėgsta statistinius duomenis, žinotina, kad šios operos pastatyme apytikriai dalyvavo 144 asmenys. Iš to matome, kad tokius pastatymus tik Čikaga tegali surengti.

Reikia paminėti ir Operos valdybą: VI. Žukauskas — pirm., Vacl. Momkus, E. Oželienė, L. Bildušas, G. Končienė, VI. Stropus, V. Aukštuolis, R. Korzonas, J. Mockaitis, A. Smolinskas.

Operos plakatas ir skoningas leidinio viršelis — dail. Ados Sutkuvienės. Spaudė Draugas.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai