Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO JAUNIMO PREMIJA PDF Spausdinti El. paštas
Balandžio 3 dieną Tautiniuose namuose Čikagoje įvyko Eugenijaus Kriaučeliūno jaunimo dvyliktosios premijos įteikimo iškilmės. Eugenijus buvo aktyvus jaunuolis: skautas, sportininkas, tautinių šokių šokėjas ir lietuviškos veiklos aktyvus dalyvis. Jo talentui nespėjus pilnai prasiskleisti, jis buvo ankstyvos ligos pakirstas. Jo šeima neužsidarė liūdesyje, bet sūnui ir broliui atminti įsteigė 1000 dolerių jaunimo premiją. Ta premija yra skiriama jaunuoliuilei, aktyviausiai pasireiškusiam lietuviškoje veikloje. Reikia pasakyti, kad labai vykusiai yra sudaromos premijos skyrimo komisijos. Yra daug jaunimui skirtų premijų, konkursų ir stipendijų. Tačiau buvę laureatai labai dažnai dingsta iš lietuviško akiračio. Visai kitaip yra su Eugenijaus Kriaučeliūno premijos laureatais. Kas dabar nežino Viktoro Nako, Gabijos Juozapavičiūtės - Petrauskienės, Joanos Kuraitės - Lasienės, Gintės Damušytės, Lino Kojelio arba Tado Gintauto Dabšio? Tai vis tie, kurie buvo pažymėti E. Kriaučeliūno premija. Ir čia neišvardinti, beveik visi , yra iki šios dienos aktyvūs lietuviškoje veikloje. Taip pat ši premija nėra "parapijinė", bet apimanti visą lietuvišką išeiviją. Laureatai yra iš JAV, Kanados (2), Anglijos (2) ir Australijos.

Šių metų laureatas yra Paulius Klimas iš Rochester, N.Y. Pereitų metų vasaros pradžioje visa mūsų spauda apie jį rašė. Jis pagarsėjo savo "Laisvės žygiu". Iš Rochesterio ėjo pėsčias į Vašingtoną, nešdamas JAV prezidentui laišką. Jo žygio tikslas buvo Petro Gražulio išlaisvinimas. Kaip savo žodyje jis paminėjo, šio žygio idėja iškilo pokalbiuose su Viktoru Naku. Taigi ir vėl iškilo Kriaučeliūnų premijos siluetas — Nakas buvo pirmosios premijos laureatas. Kriaučeliūnų šeima, įsteigdama šią premiją, norėjo sūnaus Eugenijaus atminimui kasmet bent vieną jaunuolį - lę įjungti ir išlaikyti aktyvaus lietuviško jaunimo eilėse. Atrodo, kad tas jų noras pilnai išsipildė.

alt
Eugenijaus Kriaučeliūno jaunimo premijos laureatas su Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjungos atstove V. Bublyte kairėje ir LB Krašto valdybos vicepirmininke jaunimo reikalams R. Steponavičiūte. Nuotr. I. Kriaučeliūnienės

Neaprašysiu premijos įteikimo visos eigos, kadangi ne smulkmenose ar kieno nors sveikinime yra esmė. Premijų komisijos aktą perskaitė Vija Bublytė. Premijų komisijoje buvo PLB valdybos pirm. dr. V. Bieliauskas, Jaunimo sąjungos pirm. A. Sap-lys, JAV Jaunimo sąjungos pirm. D. Sužiedėlis ir Kriaučeliūnų šeimos atstovai — Irena Kriaučeliūnienė ir Vida Jonušienė. Verta paminėti, kad pirmosios premijų komisijos pirmininkas buvo Draugo moderatorius kun. Pr. Garšva.

Tikrai gražiai yra prisimenamas pačioje jaunystėje iškeliavęs Eugenijus. Žinoma, joks paminklas nesugrąžins Eugenijaus nei šeimai, nei lietuviškam jaunimui. Baigdamas prisimenu prieš keletą metų, premijos įteikimo proga, pasakytus žodžius: "Lieka kapinėse granito paminklas, o tėvų širdyse didelis skausmas".
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai