Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    Jungtinio Pabaltiečių komiteto pranešimu, JAV Atstovų Rūmų nariai Dennis Hartel (demokratas iš New Jersey) ir Don Ritter (respublikonas iš Pennsylvanijos) gegužės 18 d. pradėjo rinkti Atstovų parašus po laišku, kuriuo raginama prez. Busho administracija peržvelgti ir sustiprinti JAV užsienio politiką Pabaltijo tautų atžvilgiu. Prašoma, kad prezidentas pakreiptų Valstybės sekretoriaus dėmesį į Lietuvą, Latviją bei Estiją ir jų nepriklausomybės pastangas ryškiau įjungtų į JAV užsienio politiką.

—    JAV atstovas Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisijos posėdyje Ženevoje vasario 7 d. išreiškė viltį, kad pasikeitimai Sovietų Sąjungoje prives prie Pabaltijo tautų laisvo apsisprendimo. Atstovas pažymėjo, kad beveik 50 metų tų tautų teisės buvo ignoruojamos.

—    Lietuvių Fondo metinis suvažiavimas įvyko kovo 18 d. Jaunimo centre Čikagoje. Iš pranešimų įdomiausia buvo Lietuvių Fondo kultūrinė ir finansinė veikla. Tarybos pirm. painformavo apie Fondo pastangomis rašomą daugiatomę Lietuvos istoriją. Pirmasis tomas — apie archeologiją ir mitologiją jau parašytas. Autorė — dr. Marija Gimbutienė. Antrąjį tomą — Lietuva iki padalijimų — parašė dr. J. Jakštas. Abu veikalai jau spausdinami. Trečiasis tomas — Lietuva nuo padalijimų iki 19 amžiaus — jau baigiamas rašyti. Autoriai — D. Sužiedėlis ir R. Misiūnas. Kitiems trims tomams parašyti jau numatyti istorikai. Visa tai finansuoja Lietuvų fondas. Fondo finansinė padėtis gera. Jo kapitalas dabar — 4 266 585 dol. Pelno buvo 260 000 dol., kuris šitaip paskirstytas: švietimui — 123 125 dol., kultūros reikalams — 93 890 dol., visuomeniniams reikalams — 53 985 dol.

—    Lietuvių Sv. Kazimiero popiežiškoji kolegija Romoje šiuo metu yra labai reikalinga pagalbos. Tuo reikalu lietuvių spaudoje buvo kolegijos steigėjo ir daugelio metų rektoriaus prel. Lado Tulabos laiškas, kviečiąs visus ateiti su finansine pagalba. Aukoms siųsti adresas: Pontificio Collegio Lituano, Via Casalmonferrato 20, 00182 Roma, Italy.

—    Vysk. Paulius Baltakis, OFM, pakviestas kard. Vincento Sladkevičiaus, balandžio 1 — 17 d. lankėsi Lietuvoje. Ten jis aplankė daug miestų, suėjo į glaudesnį kontaktą su dvasininkija, valdžios atstovais, kultūrinėmis įstaigomis ir visuomene. Vyskupas bai. 21 d. Kultūros židinyje Niujorke kalbėjo apie savo kelionę spaudos ir organizacijų atstovams.

—    Vilniaus universiteto folklorinis ansamblis "Ratilio" šį pavasarį gastroliavo Jungtinėse Amerikos Valstijose, sutraukdamas gausias minias lietuvių. Ansamblio dainų, šokių, deklamacijų ir muzikos programa, atremta gilia senove, buvo labai įvairi, jaudinanti ir gaivinanti. Ji prikėlė patriotinius jausmus ir tuose mūsų tautiečiuose, kurie jau buvo sustingę. Ansamblio pakvietimu rūpinosi "Laisvės žiburio" radijo direktorius Romas Kezys. Programoje dalyvavo 32 asmenys, pasipuošę gilios senovės drabužiais, kurių daug kas dar nebuvo matęs. Taip pat ir muzikos instrumentai buvo daugeliui nematyti. Ansambliui vadovauja Zita Kelmickaitė.

Jį lydėjo ir Vilniaus universiteto prorektorius dr. R. Pavilonis. Ansamblis aplankė beveik visus JAV miestus, kur gausiau gyvena lietuviai. Atliko 19 koncertų.

—    Savaitraštis "Tėviškės žiburiai", leidžiamas Toronte, Kanadoje, šiemet mini savo 40 gyvavimo metų. Iškilmingas minėjimas surengtas bal. 1 d. Anapilio salėje, Mississaugoje, kuriame pagerbtas kun. dr. Pranas Gaida — Tėviškės Žiburių vyr. redaktorius nuo 1961 metų. Savaitraštis yra didžiai vertinamas ir prenumeruojamas ne tik Kanadoje, bet ir visoj išeivijoje.

altPoetas Pranas Lembertas,
miręs 1967 m., kurio atminimui žmona Monika Lembertienė LRD Aloyzo Barono vardo novelės premijai paskyrė 500 dol. Premiją šiais metais laimėjo Sonė Tomarienė. Lemberto žmona Monika daugiau kaip 20 metų nuoširdžiai rūpinasi išlaikyti velionio atminimą gyvą. Neminint daugelio koncertinių renginių, kuriuose deklamuota bei dainuota Prano Lemberto poezija, ji išleido jo eilėraščių rinktinę "Tau Sesute" ir įvairių kompozitorių sukomponuotų Lamberto dainų plokštelę "Dainos, muzika ir gėlės". Taip pat jos rūpesčiu, velionio tėviškės Ilguvos etnografiniame muziejuje įrengtas Prano Lemberto skyrius.


—    Balys Gajauskas, net 38 metus kalintas Gulage už disidentinę veiklą, gegužės 19 d. buvo pagerbtas Kultūros židinyje New Yorke. Susirinko apie 200 žmonių. Gajauskas papasakojo apie savo gyvenimą koncentracijos stovyklose, ypač iškeldamas kai kurių prižiūrėtojų sadistinį elgesį su kaliniais. Apie jo grįžimą į Lietuvą parodyti filmai. Svečias aplankė ir kitas JAV lietuvių bendruomenes.

Kultūros židinys Niujorke yra patekęs į sunkią finansinę krizę. Priežastis — per menkas visuomenės dėmesys. Mielai naudojamasi patalpomis, bet mažai prisidedama prie jų išlaikymo, kuriam reikalinga bent 50,000 dol. metams. Židinį administruoja specialus pasiaukojusių žmonių komitetas. Gegužės 6 d. pajamoms sukelti surengtas sėkmingas koncertas, kurio programą be atlyginimo atliko žymus amerikietis pianistas William Smiddy.

—    Prel. Jonas Balkūnas, žymiausias ir dinamiškiausias išeivijos lietuvių visuomenininkas, mirė gegužės 31 d. Putname. Jis gimė 1902 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose. Vaikystėje grįžęs į Lietuvą, seminaristo amžiuje — vėl parvyko į Ameriką ir čia išvystė nuostabiai šakotą, energingą ir sėkmingą religinę, politinę - patriotinę veiklą. Mirė jis jau spausdinant šį Aidų numerį. Plačiau apie vėlioj bus vėliau. Kiek anksčiau — gegužės 26 d. — Toronte mirė dail. Halina Naruševičiūtė - Žmuidzinienė. Ji baigė Kauno meno mokyklą ir reiškėsi tapyba parodose. Taip pat bendradarbiavo ir Aiduose.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai