Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Jonas Aistis: RAŠTAI, I, Poezija. Redagavo Alfonsas Nyka-Niliūnas ir Antanas Vaičiulaitis. Aplankas Jono Kuprio. Išleido Ateities Literatūros fondas (7430 S. Maplewood Ave., Chicago, IL 60629). 450 p. Kaina 15 dol. Nepaprastai vertinga, rūpestingai suredaguota ir meniškai apipavidalinta knyga. Jos recenziją Aidams rašo dr. Viktorija Skrupskelytė.

Ričardas Mikutavičius: KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ. Variacijos donelaitine tema. Poezija. Išleista Kristijono Donelaičio 275 metų gimimo sukakties proga. Knygos išleidimo mecenatas — dr. Albinas Šmulkštys. Išleido Ateities Literatūros Fondas. 64 p. Kaina 5 dol. Šio autoriaus, kunigo, gyvenančio Lietuvoje, eilėraščiai buvo skelbiami Aiduose. Jis yra originalus ir įdomus tiek savo forma, tiek poetiniu balsu.

Česlovas Valdemaras Obcarskas: AUDRŲ IŠRAUTI MEDŽIAI. Eilėraščiai. Išleido Šaltinis Londone 1988 m. 84 p. Kaina 3 dol. Šio autoriaus antroji eilėraščių knyga.

Antanas Lipskis: KAI SAULĖ LIEPĖ. Eilėraščiai. Išleido Lietuviškos Knygos klubas. Čikaga. 1989 m. 96 p. Aplankas — paties autoriaus, kuris mūsų poezijoj yra naujas svečias. Kaina 8 dol.

Anatolijus Kairys: EPIGONAI. Politinis romanas. Viršelis — Magdalenos Birutės Stankūnienės. Kaina 10 dol. Šio produktingo autoriaus devintasis romanas.

SUVALKIEČIŲ LIAUDIES KŪRYBA AMEBIKOJE. Antologija. Surinko ir suredagavo Jonas Balys. Viršelį piešė A. Tamošaitis. Skyrių vinjetės P. Osmolskio. Išleido Lithuanian Folklore Publishers, 1105 Chriswell Ln., Silver Spring, MD. 20901. Psl. 224, iliustruota. Kaina $10. Galima užsakyti į Lietuvą ar Lenkiją už 5 dol.

LIETUVA IB KRIKŠČIONYBĖ. Keturios paskaitos 600 metų sukakčiai (Algirdas Budreckis, Rasa Mažeikaitė, Julius Slavėnas, Vytautas Vardys). Redagavo kun. dr. Pranas Gaida ir Česlovas Senkevičius. Išleido Lietuvos krikščionybės sukakties komitetas Kanadoje. Šios paskaitos jau skelbtos periodinėje spaudoje. Tai reiškia, kad jų turinys buvo plačiai paskleistas. Taip ir tinka. Dabar, sutelktos į vieną leidinį, jos bus parankios ir naujai naudingos.

LIETUVOS MADONŲ ŠVENTOVĖ. Tekstus apie Šiluvą, Aušros vartus, Žemaičių Kalvariją ir Pažaislį, o taip pat tas šventoves liečiančius eilėraščius parašė Balys Gaidžiūnas. Madonų šventovėje sukurtas skulptūras fotografavo, įžangą parašė ir visa iliustracine medžiaga rūpinosi kun. Gediminas Kijauskas. S.J. Išleido Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapija Clevelande, kurios bažnyčia ir vadinama Madonų šventove. Knygos mecenatas Algirdas Henrikas Cėsna. Viršelis — Ses. Mercedes. 112 p. Clevelandas. 1988 m.

AŠ KVIEČIU JUS. Ši Kęstučio Trimako paruošta 208 psl. knyga su^ pažindina skaitytojus su plačiai pasaulyje nuskambėjusiais įvykiais Medjugorėje, Jugoslavijoje. Knygos pirmoje dalyje suglaustai aprašomi įvykiai, asmenys, aplinkybės, mokslinių tyrimų išvados, hierarchų bei teologų pareiškimai — įsitikinimai Marijos apsireiškimų tikrumu. Antroje dalyje spausdinami lietuvių kal-bon išversti Marijos žodžiai, kurie visiškai atitinka — tiesiog patvirtina — Evangelijos bei Bažnyčios mokslo tiesas.

Patikslinimai, atitaisymai
Š. m. Aidų Nr. 1 — dr. Jono Balio straipsnyje "Atsisveikinimas su mylimąja" reikalingi šie pataisymai: vietoj žodžio "karavosiu" (51 p., 2 sk.) turi būti keravosiu, t. y. valdysiu, komanduosiu (iš lenkų). Eilutėje "Paukšteliai čiulbė" (52 psl., nr. 8) neturi būti pradžioje raidės "O". 51 p., 2 skl. vietoj "tarp 1865 ir 1868" turi būti tarp 1865 ir 1968. 53 p., 2 skl. vietoj žodžio "lėkoj" turi būti lekioj. 54 p., 2 skl. vietoj žodžių "jis nežino" turi būti jis nežinojo.

Taip pat š. m. Aidų Nr. 1 — A. Paškaus straipsnyje "Ateistinė krikščionybė" reikalingi šie pataisymai: 30 p., 2 skl. pabaigoje sakinys turi būti toks: "Tuo tarpu kai kurios mokslo šakos priartėjo prie teizmo durų" — ne "ateizmo durų". 19 p., 2 skl. skliausteliuose turi būti "žmogus — dėmesio centre", o ne "žmogaus dėmesio centre".

Tame pačiame Aidų numeryje puslapiuose 38 — 41 netiksliai pažymėti Meilos Balkuvienės portretinių skulptūrų originalai. Jie yra 15" x 12" dydžio.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai