Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
RUOŠIAMASI ŠEŠTAJAM MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMUI PDF Spausdinti El. paštas
Šeštasis Mokslo ir kūrybos simpoziumas rengiamas 1989 m. lapkričio 22 - 26 dienomis Čikagoje. Nors, atrodo, dar yra daug laiko, bet jau sparčiai rengiamasi, ir darbai vyksta. Simpoziumas yra vienas didžiausiųjų mūsų kultūrinių renginių, tad ir reikia jam rimtai pasirengti. Simpoziumuose dalyvauja keletas šimtų akademikų, tai vis mūsų akademinis elitas. Ir jiems reikalinga krūvon sueiti, nuomonėmis, patyrimais ir mintimis pasidalinti.

Simpoziumo tikslas ir yra sutelkti krūvon mūsų mokslininkus ir iškelti jų pasiekimus. O mes dabar rasime lietuvių beveik visuose žymiuosiuose universitetuose ir tyrimų institutuose. Mūsų išeivija nebėra, kaip ta, kuri buvo aprašyta "Džiunglėse". Mūsų vidutinioji ir jaunesnioji karta greičiau randama akademiniuose centruose ir kompanijų vadovybėse, nei liejyklose ar skerdyklose. Liejyklos ir skerdyklos savo vaidmenį atliko. Jeigu jų nebūtų buvę, vargu ar šiandien turėtumėm tiek daug akademikų. Šio pokario ateiviai suprato mokslo reikšmę ir, patys atlikdami sunkius darbus, stengėsi, kad jų vaikams lengviau būtų. Tad simpoziumo proga galėsime pasidžiaugti pastangomis ir tų, kurie vertino mokslo reikšmę, krovė turtus, "kurių nei kandys, nei rūdys nesuėda".

Pereitame simpoziume buvo 206 dalyviai (prelegentai), tikimasi ir ateinančiame simpoziume turėti panašų skaičių. Jau yra užmegzti ryšiai su Vilniaus universitetu ir daugeliu mūsų akademikų. Jau yra pradėta simpoziumo dalyvių registracija. Užsiregistravimas laiku žymiai prisideda prie simpoziumo tvarkos. Bus leidžiamas simpoziumo leidinys, kuriam medžiaga jau renkama, tad svarbu laiku užsiregistruoti ir prisiųsti apie save informacinę medžiagą. Leidinio parengimas užima daug laiko. Beikia bent penketo mėnesių jam suredaguoti ir atspausdinti. Svarbu, kad žinios būtų atsiųstos iki gegužės mėnesio. Vėliau atsiuntusieji gali į leidinį nebepatekti. O leidinys yra mūsų akademinių viršūnių vardynas ir dažnai naudojamas informacijai. Svarbu, kad leidinys būtų galimai pilnesnis ir tikslesnis.

Mokslo ir kūrybos simpoziumo tarybą sudaro: Albertas Kerelis, pirminikas, dr. Kazys Ambrazaitis, Dalia Kučėnienė, dr. Jonas Valaitis, dr. Aušrelė Liulevičienė, Bronius Juodelis, kun. Juozas Vaišnys, S. J., ir Gražvydas Lazauskas.

Mokslinės programos komitetas yra šios sudėties: prof. Rimas Vaičaitis, pirmininkas, dr. Stasys Račkaitis (griežtieji mokslai, technologija ir architektūra), dr. Arvydas Vanagūnas (medicina ir odontologija), Povilas Kilius (teisė ir komerciniai mokslai), prof. Dalia Katiliūtė-Boydstun (humanitariniai ir socialiniai mokslai) ir Petras Petrutis (menas ir muzika).

Taip pat sudarytas ir organizacinis komitetas, į kurį įeina: Leonas Mas-kaliūnas — pirmininkas, Pranutė Do-manskienė — vicepirmininkė, Antanas Bauchas—vicepirmininkas, Daiva Skuodytė — sekretdrė, Liudas Šlenys — iždininkas, Ramojus Vaitys — simpoziumo leidinio redaktorius, Juozas Žygas — spauda ir informacija, Birutė Zalatorienė — viešbučiai ir transportacija, Birutė Jasaitienė — lėšų telkimas, Povilas Žumbakis — teisinis patarėjas. Renginiai ir parodos: Irena Kerelienė, Matilda Marcinkienė, Nijolė Maskaliūnienė, Zenonas Mereckis, Ada Sutkuvienė, Dalia Slenienė, Aldona Vaitienė ir Rimantas Kunčas - Žemaitaitis.

Šeštajam Mokslo ir kūrybos simpoziumui paskaitų informaciją prašoma siųsti šiais adresais:

Dr. Stasys Bačkaitis, 933 Leigh Mill Rd., Great Falls, VA 22066 (griežtieji mokslai, technologija ir architektūra).

Prof. Dalia Katiliūtė - Boydstun, 7014 S. Campbell, Chicago, III. 60629 (humanitariniai ir socialiniai mokslai).

Petras Petrutis, "Margutis", 2615 W. 71 St., Chicago, 111 60629 (menas ir muzika).

Povilas Kilius, 12507 S. McWic-kers Ave., Palos Heights, 111. 60463 (komercinai ir teisių mokslai).

Dr. Arvydas Vanagūnas, 237 S. Grove Dr., Oak Park, 111 60307 (medicina ir odontologija).

Bendrais simpoziumo informacijos reikalais galima kreiptis šiais adresais: Prof. Rimas Vaičaitis, mokslinės programos pirm., 14 Mallard Dr., West Nyack, N.Y. 10994; Leonas Maskaliūnas, organizacinio komiteto pirm., 6 Brook Lane, Palos Park, 111. 60464.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai