Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
A. KAIRIO "NEMARIOJI GIESMĖ" PDF Spausdinti El. paštas
Rašytojo Anatolijaus Kairio istorinį romaną "Nemarioji giesmė" išleido Lietuvių Istorijos draugija 1988 metais. Viršelis dail. V. Vijeikio.

Romanas "Nemarioji giesmė" savo tematika yra reikšmingas — tai knyga apie mūsų tautos didvyrį Vincą Kudirką. Kadangi sutarybintos Lietuvos istorijoje gausu "baltų istorijos dėmių", tai vienas produktyviausių išeivijos rašytojų Anatolijus Kairys gražiai užpildė šią istoriškai nedovanotiną spragą, nes Kudirka yra ne tik Lietuvos šviesuolis, tautinės sąmonės ugdytojas bei puoselėtojas, aistringas publicistas, bet ir mūsų lietuviškojo himno autorius.

Rašytojas Kairys istoriniame romane "Nemarioji giesmė" apima gana trumpą, bet reikšmingą Kudirkos gyvenimo tarpsnį: jaunystę, jo tautinį susipratimą, ligą ir lėtą mirtį. Romano kompozicija judri, laisvai kaitaliojami laikai: agonijos epizodus keičia jaunystės dienų valiūkavimai, praeitis maišosi su paskutiniųjų dienų kančia, kurią Vincui palengvina jo ištikima bičiulė Valerija. Nors pasakojime nuoseklumo lyg ir neieškoma, tačiau, regis, iš atsitiktinai sudėliotų ištraukų Kudirkos tautinis subrendimas vyksta palaipsniui. Jaunojo Kudirkos pirmieji žingsniai link šiesuomenės paženklinti sulenkėjimo. tendencija. Studentas Kudirka samprotauja: "Tempas pagavo ir nešė, lenkų manieros, prancūzų etiketas man patiko, būti lenku — vieni juokai, tik žaisk, tik šok, tik panelių rankas laižyk". Jaunasis aplenkėjęs Kudirka apie lietuvius ypač niekinančiai porino, tvirtindamas, kad "lietuviu būti per maža ir per menka. Litvomanija, pašaipa, pravardžiavimai — neapkenčiu! Ponai nesielgia neponiškai.

Patogiausia būti lietuviškos kilmės lenku, kaip dauguma inteligentijos daro".

Nepaisant paviršutiniško Kudirkos apsidraudėliškumo, jam vis prisimena anksti mirusios jo motinos pasaka apie kalne palaidotą ir tebemiegančią mergelę Aušrinę, kuri pažadinta turinti atnešti šviesą žmonėms. Visus jaunojo inteligento svaičiojimus apie lenkiškumo privilegijas apverčia aukštyn kojomis į rankas jam pakliuvęs "Aušros" numeris. Tai lemtingas momentas, pakeitęs Kudirkos gyvenimą, veiklą, mintis. Užsidegęs jis aiškina: "Pusė Lenkijos garsių vyrų: rašytojų, dailininkų, poetų, muzikų buvo lietuviai, o cinikai kalba, kad Lietuva nedavė pasauliui jį stebinančių vyrų. Ar Lietuva kalta, kad jos sūnūs nuėjo tarnauti svetimiems dievams? Kodėl taip atsitiko? Kodėl šviesūs protai nesuprato taip aiškios tiesos — savo tautybės? Nebuvo "Aušros" — štai kodėl!"

V. Kudirkos laikais daug mokytų vyrų lietuvių vesdavo išsilavinusias lenkaites, tad Kudirka užkabina labai opų lietuvių moterų klausimą: "Mokytų lietuvaičių kaip ir nėra, labai reta. Jei mūsų ūkininkai leistų į mokslą ne vien sūnus, bet ir dukteris, jei lygiomis gimnazijas lankytų lietuvaitės, tada susipažintų ir susiporuotų. Vyrai renkasi sau lygias, o iš ko rinktis, jei lygių nėra? Kunigai per pamokslus turėtų garsinti mintį — tėvai, nelaikykite užpečkyje dukterų. (...) Netiesa, kad žmonai gana virtuvės ir lopšio". Tų laikų fone Kudirkos mintys ypač progresyvios.

Tačiau didžiausią Lietuvos priešą Kudirka įžvelgė ne Lenkijoje ir ne lenkuose, bet Rusijoje ir rusuose, todėl savo rašiniuose perspėdinėjo apie pavojingiausiąjį rytinį kaimyną: "— Matai, Valyt, kokie vyrai mus valdė ir valdo — Novosilcevai! Kyšininkai, nedorėliai, donžuanai, lupikai ir skriaudikai! Jie sodina į kalėjimus švenčiausius vyrus, patys būdami nusikaltėliai".

A. Kairio romanas "Nemarioji giesmė" parašytas lengvu, maloniai skaitomu stiliumi. Istorinė knyga apie herojišką V. Kudirkos asmenybę kupina romantiško patoso, įtampos ir tragizmo. Istorinė aplinka piešiama įtaigiai, galbūt tik asmeniškuose Vinco ir Valerijos santykiuose per daug egzaltacijos ir sentimentalumo, bet visa tai atsveria kiti istorinio romano epizodai, žadinantys skaitytoją ne tik pažinti savo tautos istoriją ir jos asmenybes, bet taip pat ir apmąstyti daug svarbių dalykų apie Lietuvą ir save.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai