Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"VARPO" DŪŽIAMS TEBEAIDINT PDF Spausdinti El. paštas
"Varpo" šimtmečiui paminėti

Prieš šimtą metų buvo išleistas "Varpas", kurio aidais dr. Vincas Kudirka kėlė miegančią tautą, garsiai skelbdamas: "Kelkite! Kelkite! Kelkite!" Praėjus šimtui metų, tauta ir vėl iš miego keliasi. Ji buvo migdoma baisiu miegu. Ne tik varpų skambėjimo neleido, bet ir Kudirkos vardo nevalia buvo minėti. Kai kalbėta apie lietuvius rašytojus, tai parsidavėliai ir jų prižiūrėtojai sakydavo, kad Kudirkos raštų spausdinti negalima—tauta prie jų dar nepriaugusi. Koks paradoksas! Po jų tariamos "milžiniškos pažangos", beveik po šimto metų, tauta dar "nepriaugusi".

Šiais metais minime "Varpo" šimtmečio jubiliejų. Dabar jau ir okupuotoje Lietuvoje šis jubiliejus buvo plačiai paminėtas. Išeivijoje taip pat pagal išgales rengiami įvairūs paminėjimai. 1989 metai yra paskelbti jubiliejiniais "Varpo" metais. Gražus minėjimas buvo surengtas birželio 25 d. Jaunimo centre Čikagoje. Jį rengė Varpininkų sąjūdis. Į garbės komitetą buvo pakviesti dr. St. Bačkis, Lietuvos atstovas Vašingtone, Paulius Baltakis, OFM, vyskupas lietuviams katalikams išeivijoje, dr. Vyt. Bieliauskas, PLB valdybos pirm., dr. K. Bobelis, Vliko valdybos pirm., Gr. Lazauskas, Alto tarybos pirm., ir visa eilė centrinių organiacijų pirmininkų. Rengimo komitetui pirmininkavo M. Mackevičius, vicepirmininku buvo J. Daugėla. Br. Kviklys Čiurlionio galerijos patalpose surengė "Varpo", spaudos draudimo laikotarpio ir dabar Lietuvoje leidžiamos atgimimo spaudos parodą.

Minėjimo akademine dalį pradėjo prof. M. Mackevičius. Po jo atidaromosios kalbos sugiedotas Tautos himnas. Minėjimui vadovauti buvo pakviesta N. Maskoliūnienė. Rengimo komiteto vicepirm. J. Daugėla pristatė garbės svečius, komiteto narius ir dalyvaujančius spaudos atstovus. Buvo perskaityti raštu gauti sveikinimai. Min. St. Lozoraičiui atstovavo gen. garbės kons. V. Kleiza. Dalyvavo vysk. V. Brizgys. Žodžiu sveikino dr. K. Bobelis, Vliko pirm., dr. L. Kriaučeliūnas, Lietuvių Tautinės sąj. pirm., inž. A. Rudis, LKDsąj. pirm.

Paskaitą apie "Varpą" skaitė direkt. J. Masilionis, Lietuvių istorijos d-os pirm. Ši draugija,minint Aušros šimtmetį, perspausdino ir išleido pilną Aušros komplektą. Dabar, minint Varpo šimtmetį, perspausdina Varpą. Pirmieji keturi tomai v šio minėjimo metu jau buvo platinami.

Gauti Varpo originalai buvojau gerokai laiko paliesti. Lapų apačiose eilutės ar žodžiai nubyrėję. Teko daug ką restauruoti. Šį darbą atliko direkt. J. Masilionis. Jam ir su turiniu teko gerai susipažinti. Štai turinys.

Varpo steigėju ir leidėju laikoma Varšuvos studentų draugija Lietuva, kuri tuo metu turėjusi 22 narius. Varpo steigimo iniciatyva istorikų priskiriama dviem tos draugijos nariams — Jonui Gaidamavičiui ir Vincui Kudirkai. Pirmenybė duodama J. Gaidamavičiui. V. Kudirka nuo pradžios ligi mirties buvo redakcijos siela, bet jis — ligotas žmogus, važinėjęs Varpo ėjimo metu gydytis, paskutiniais metais nebeišėjęs iš kambario, turėjo padėdėjų: 1890 m. — J. Adomaitis - Šernas, 1891 - 1894 m. — Jonas Kriaučiūnas, 1895 m. — dr. St. Matulaitis, 1899 -1902 m. — dr. J. Bagdonas, 1903 - 1904 m. — Jurgis Šaulys, 1905 m. — P. Višinskis. Bendradarbių turėjęs apie 150. Iš viso Varpo išėjo 173 atskiros knygutės arba numeriai, kurie sudaro 2994 psl. gryno teksto. Iškaičius kai kuriuos priedus (skelbimai, Aušros turinys ir kt.), puslapių skaičius persiristų per 3000. Varpas ėjo 17 metų, ilgiausiai už kitus spaudos draudimo laikraščius: nuo 1889 igi 1905. (...) "... nusiskundžiama lietuviais inteligentais, kurie nenori nei piršto pakrutinti "dėl pagerinimo tautiškų dalykų (gyvenimas keičiasi, bet ši problema mažai tepasikeitusi — J. Ž.)". Paskaita buvo gerai parengta ir su dėmesiu išklausyta. Po paskaitos trumpą žodį tarė A. Kučys, dabartinis "Varpo" žurnalo redaktorius.

Toliau ėjo meninė dalis. Pritaikytus eilėraščius deklamavo V. Plioplys ir D. Meilienė. Muzikinę dalį atliko jau gerai žinoma smuikininkė Linda Veleckytė. Solistė Audronė Gaižiū-nienė padainavo keletą dainų ir arijų. Akompanavo Alv. Vasaitis. Programa buvo neperkrauta ir aukšto lygio. Po meninės dalies prof. M. Mackevičius padėkojo už apsilankymą ir pakvietė vaišėms į kavinę.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai