Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    JAV prezidentas George Bush specialia proklamacija paskelbė Pavergtų Tautų Savaitę (liepos 16 - 23). Proklamacijoje smerkiamas Molotovo Ribbentropo paktas, Pabaltijo valstybių okupacija ir visokios priespaudos. Ta proga liepos 21 d. Baltųjų Rūmų Rožių sodelyje buvo sukviesta apie 250 asmenų, tarp kurių ir Sąjūdžio pirmininkas dr. Vyt. Landsbergis. Ten prezidentas savo kalboje vėl minėjo Pabaltijo tautas ir džiaugėsi, kad jos atgimė, atgavo savo istoriją ir žengia į ekonominę bei politinę nepriklausomybę... Pavergtų tautų atžvilgiu prezidentas parodė daug nuoširdumo. Jis sakė: "Mes mylime šias tautas, mes su jomis, mes niekada nesusvyruosime ir jų neišduosime".

—    Prof. dr. Vytautas Landsbergis, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pirmininkas, šį pavasarį lankėsi Jungtinėse Amerikos valstijose. Kiek ilgiau jis buvo sustojęs Vašingtone, Niujorke ir Čikagoje, padarydamas pranešimus apie padėtį Lietuvoje lietuviams ir kitataučiams. Svečias turėjo kontaktų su aukštais Amerikos valdžios pareigūnais, spaudos bei televizijos atstovais ir su kitų sričių žymiais asmenimis. Jo ramus dabartinės Lietuvos padėties apibūdinimas klausytojuose paliko gerą įspūdį.

Trys lietuvių jachtos — "Lietuva", "Audra" ir "Dailė" birželio 24 d. plaukė į Niujorką ir iškilmingai buvo sutiktos gausios minios tautiečių. Uoste atlikta įdomi ir jautri priėmimo programa su invokacija, sveikinimais ir dainomis. Tokį gausų būrį Niujorko visuomenės ir net miesto atstovų sutraukė kilnus lietuvių buriuotojų žygis — perplaukti Atlanto vandenyną Lietuvos garbei. Mūsų drąsuoliai, išplaukę iš Klaipėdos uosto, jūroje išbuvo 40 dienų. Amerikoje jie įkvėpė išeiviją aukotis tautai. Buriuotojai oficialiai buvo pagerbti birželio 25 d. Kultūros židinyje Brooklyne. Pagrindiniai kalbėtojai — Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis ir kun. Alfonsas Svarinskas. Viešėdami Amerikoje, jie aplankė ir kitus šio krašto miestus. Žinoma, Amerikos spauda buriuotojams galėjo skirti daugiau dėmesio. Bet televizijos ir laikraščių atstovai buvo atvykę į uostą. Jūreivių atstovus birželio 28 d. priėmė Niujorko miesto burmistras ir apdovanojo kaklaraiščiais.

— Lietuvių Religinė Šalpa, kuriai vadovauja kun. Kazimieras Puge-vičius, atlieka labai reikšmingą darbą Lietuvai. Tos pačios įstaigos Informacijos centras iki šiol parengė Lietuvos Bažnyčios kroniką ir ją, įšverstą į anglų kalbą, siuntinėjo Amerikos Kongreso nariams, universitetams, žymiems asmenims, vyskupams ir spaudai. Ši įstaiga finansiškai remia Šv. Kazimiero kolegiją Romoje. Vatikano radijo lietuvių kalba programas, Lietuvoje leidžiamą žurnalą "Katalikų pasaulis". Be to, Lietuvoje patekusius į vargą žmones dažnai aprūpina vaistais ir teikia kitokią pagalbą. Tam reikalingos pajamos, kurių dalį gauna iš kitataučių. Pernai net 75 rinkliavos buvo kitataučių katalikų parapijose. Tačiau pagrindiniu pajamų šaltiniu laikoma lietuvių visuomenė. Religine Šalpą globoja vysk. Paulius Baltakis, O.F.M., kuris šį pavasarį išsiųstame lietuvių visuomenei laiške primena, kad Religinė Šalpa laukia iš kiekvieno dirbančio lietuvio 100 dol. metams. Adresas aukoms: Lithuanian Religious Aid, Inc., 355 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207.

—    Pasaulio lietuvių jaunimo sąskrydis Vasario 16-sios gimnazijoje, Vokietijoje, vyko liepos 7 - 9 d. Sąskrydyje dalyvavo šių organizacijų atstovai: Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos, Lietuvos studentų asociacijos, Lietuvos skautų sąjungos, Moksleivių tarybos, Jaunosios Lietuvos, ateitininkų, Lithuanicos, Žaliųjų, meno žurnalo "Krantų" ir Lenkijos lietuvių jaunimo. Sąskrydžio pareiškime sakoma: "Mus visus vienija bendras tikslas" — nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas. Išeivijos jaunimas yra sudėtinė ir aktyvi lietuvių tautos dalis" ir t.t.

—    JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba kviečia išeivijos lietuvius prisidėti prie Molotovo - Ribbentropo pakto panaikinimo. Visi raginami rinkti parašus, kurie bus įteikti Sovietų Sąjungos ir kitų valstybių vyriausybėms. Taip pat ir Jungtinių Tautų sekretoriui. Kaip tai atlikti, nurodoma perodinėje spaudoje. Lietuvoje tikimasi surinkti du milijonus parašų. Spausdinant gi šį Aidų numerį, Sovietų Sąjunga paskelbė, kad Molotovo - Ribbentropo paktas tikrai buvo, tačiau jis nepakeičiąs dabartinės Pabaltijo valstybių padėties, nes, girdi, jos pačios įsijungusios į Sovietų Sąjungą.

—    Dail. Alfonso Dargio 80 metų amžiaus sukakčiai paminėti birželio mėnesį Dailės muziejuje Vilniuje įvyko jo kūrinių paroda.

—    Kęstučio Zapkaus tapybos paroda Dailės muziejuje Vilniuje vyko taip pat birželio mėnesį.

—    Vyčių metinis seimas buvo Čikagoje rugpjūčio 5 - 6 d. Sis seimas buvo itin gausus delegatais. Centro valdybos pirmininku išrinktas A. Klizas Wargo.

—    Lietuvių Rašytojų draugijos valdyba, išrinkta slaptu raštišku balsavimu, neseniai pasiskirstė pareigomis: Paulius Jurkus pirmininkas, Algirdas Landsbergis — vicepirm. ryšiams su kitataučiais rašytojais, Tomas Venclova — vicepirm. ryšiams su Lietuvos rašytojais, Leonas Lėtas — iždininkas, Danguolė Sadūnaitė ir Leonardas Andriekus — valdybos nariai.

—    Lietuvių fondas šįmet kultūriniams reikalams paskyrė 253 000 dol. sumą. Iš tos sumos ir Aidams paskirta 1000 dol. Nuoširdžiausiai dėkojame.

alt
       Bronius Kviklys                                                     Dr. Jurgis Gimbutas

"Lietuvos Bažnyčios" knygų serijos išleidimo pabaiga 1988 metais (žr. 177 p.) sutampa su autoriaus Broniaus Kviklio 75 metų ir su jo pagrindinio bendradarbio 70 metų amžiaus sukaktimis. Jie abu yra gerai pažįstami savo kultūriniais darbais lietuvių visuomenei ir abu labai artimi šiam žurnalui. Tai didelio darbštumo ir atsidavimo mokslinei kūrybai pavyzdžiai. Abu jubiliatus nuoširdžiausiai sveikiname, linkėdami jėgų ateities žygiams.

—    Išeivijos dainų ansambliai ir operos solistai dabar gausiai lanko Lietuvą, kur rengiami jų pasirodymai. Tarp kitų ten koncertavo Amerikos žymiosios solistės Gina Čapkauskienė ir Aldona Stempužienė.

—    Romualdas Lankauskas (Lietuva), Algirdas Landsbergis ir Stasys Goštautas gegužės 10 d. dalyvavo Olandijoje įvykusiame Tarptautiniame rašytojų PEN klubo kongrese, kuriame nutarta į klubą priimti neseniai įsisteigusį lietuvių PEN centrą. Jo iniciatorius yra Romualdas Lankauskas.

—    Dail. Vytautui Virkau suteikta Burlington Northern Foundation 1500 dol. premija. Si premija teikiama kolegijų dėstytojams, ypatingai pasižymėjusiems savo specialybėje.

—    Prof. Vytautas Klemas Jungtinių Tautų pakviestas vadovauti seminarams apie pajūrio gamtos apsaugą Azijos, Afrikos ir Pietų Amerikos mokslininkams.

—    Jubiliatai: 90 metų amžiaus: dr. Vanda Daugirdaitė - Sruogienė, istorikė; 80 metų: dr. Jonas Balys, tautosakininkas; 75 metai: Antanas Mažiulis, tautotyrininkas, ir Leonardas Andriekus, O.F.M., Aidų redaktorius.

Mirtys: Jonas Tatarūnas, Brazilijos lietuvių veikėjas, mirė Sao Paulo mieste balandžio 6d.,; Violeta Karosaitė, baleto šokėja, savo menu pagarsėjusi tarp lietuvių ir kitataučių — balandžio 24 d. Lemonte, 111.; Antanas Saulaitis, žymus skautų veikėjas, — birželio 11 d. Oakvillėje, Conn.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai