Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Alfonsas Andriuškevičius: GROŽIS IR MENAS LIETUVIŲ ESTETIKOJE 1918 - 1940. Išleido Lietuvos TSR Mokslų Akademija, Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas. Mintis, Vilnius, 1989 m. 136 p. Štai jos apibūdinimas pačioje knygoje: "Leidinyje dėmesys sutelktas į idealistinę estetiką, mėginama išsamiau apžvelgti estetinės minties raidą Lietuvoje 1918 - 1940 metais. Bemaž visur monografijoje aptariamų autorių estetinėms pažiūroms būdinga, kad jų pateikiamos fundamentalinių estetinių kategorijų (grožio ir meno) sampratos yra atremtos į idealistinės būties, žmogaus koncepcijas".

POEZIJOS PAVASARIS, 1989 m. Redakcijos komisija: Aleksas Dabulskis, Vaidotas Daunys, Sigitas Geda (pirm.), Juozas Kalinauskas (sudarytojas), Vytautas Rubavičius, Saulius Žukas, dail. Saulius Valius. Išleido "Vaga". Vilnius. 1989 m. 352 p. Sutelkta 123 Lietuvos ir išeivijos poetai.

Iliustruota Danutės Jonkaitytės, Eduardo Juchnevičiaus, Prano Gailiaus ir Romo Viesulo grafikos darbų nuotraukomis.

Sigitas Geda: ŽALIO GINTARO VĖRINIAI. Eilių romanas. Iliustracijos dail. Petro Repšio. Išleido Vagos leidykla. Vilnius. 1988. 256 p. Pabaigoje taip apibūdinama ši knyga: "... tai savotiškas eilių romanas. Joje spausdinami kūriniai susidėsto į vientisą lyrinio herojaus paveikslą, kuris ieško savo ir savo tautos šaknų istorijoje, kultūroje, gamtoje. Individuali grafinė eilėraščio forma paryškina jo branduolį, apibendrintą mintį. Tęsiami ankstesni turinio ieškojimai, atsisakoma barokiškos metaforos, dainingojo lyrizmo. Ypač aktualūs istorinės ir kultūrinės atminties motyvai".

Lellote: GYVENIMO PROBLEMOS SPRENDIMAS. Į lietuvių kalbą išversta okupuotoje Lietuvoje. Išleido Lietuvių Sielovados (vysk. Pauliaus Baltakio, O.F.M.) Taryba. Atspaude pranciškonų spaustuvė Brooklyne gana gausiu tiražu. Turėta prieš akis Lietuvą, kur panašaus turinio knygos labai reikalingos. 280 p. Knyga labai aktuali šių laikų žmogui. Joje paliečiamos beveik visos aktualiosios dabarties religinės problemos ir pateikiami atsakymai. Tai svarus įnašas į lietuvių religinių raštų lobyną. Linkėtina, kad ir kiekvienas išeivijos lietuvis perskaitytų šią knygą.

Stasys Maziliauskas: LIETUVIŲ KELIAS KRIKŠČIONYBĖN. Istorinė apžvalga. Išleido Amberland Publishing Company, Troy, Mich., ir Lithuanian Research and Studies Center, Chicago, 111. 1989. 312 p.

Ladas Tulaba: MANO DIEVE, VIS ARČIAU PRIE TAVĘS. Kalbos, paskaitos, konferencijos įvairiom religinėm temom. Atspaude Draugo spaustuvė Čikagoje. 1989 m. 384 p. kaina 10 dol. Knyga aktuali, įdomi ir lengvai skaitoma. Daugybė pavyzdžių iš įvairių sričių ir paties autoriaus gyvenimo. Ji labai naudinga dvasiniam skaitymui, o ypač Lietuvoje, kur taip pasigendama religinės literatūros.

Marija Gimbutas: THE LANGUAGE OF THE GODDESS. Harper & Row Publishers, San Francisco, New York, London etc. Įžangoje Joseph Campbell taip apibūdina šį mokslinį veikalą: "Gimbutas has not only prepared a fundamental glossary of pictoral keys to the Mythology of the otherwise undocumented era of European prehistory, bet has established the main themes of a religion in veneration both of the universe as a living body of Goddess - Mother Creatrix and of all the living things within it as partaking in her divinity".

Anatolijus Kairys: KRIKŠTO VANDUO. Lietuvos krikšto trilogija. Išleido Lietuvių istorijos draugija. Čikaga. 1989. Kaina 10 dol. Iliustravo Magdalena Birutė Stankūnienė.

ŽEMININKAI ITALIŠKAI. Šį rudenį išleidžiama italų ir lietuvių kalbomis penkių mūsų poetų - žemininkų poezijos antologija, pavadinta LA NOSTALGIA DEI "TERRESTRI" (ŽEMININKŲ ILGESYS). Antologija parengta puikiai lietuviškai kalbančio ir rašančio baltisto Pietro U. Dini rūpesčiu. Ją leidžia italų leidykla — Mauro Baroni Editore.

Šiuo metu Aidus pasiekė anonsinė leidyklos brošiūra, jau reklamuojanti antologijos pasirodymą. Pati brošiūra didelio puošnaus formato, labai skoningai sutvarkyta. Jos viršelį puošia Gražinos Didelytės grafika, o puslapiuose Giuseppe Cordoni, aptardamas bendrąją šių dienų poezijos situaciją, gražiai jon jungia ir lietuviškąjį įnašą, specialiai poetus žemininkus. Ta aptartis brošiūroje spausdinama dviem kalbom — itališkai ir angliškai. Toliau dedama po vieną kiekvieno poeto eilėraštį italų ir lietuvių kalba, priglaudžiant šalia ir bibliografines informacijas. Pateikiamas jau ir visas laukiamos antologijos detalus turinys, iš kurio matyti, jog antologijoje bus Vytauto Mačernio 15 eilėraščių, Alfonso Nykos-Niliūno — 13, Henriko Nagio — 13, Kazio Bradūno — 16 ir Juozo Kėkšto — 14.

Tai bus planuojamos leisti serijos "Baltica" pirmoji knyga. O čia minimą dvikalbę žemininkų poezjos antologiją jau dabar galima užsisakyti, rašant leidyklai šiuo adresu: Mauro Baroni editore, Via Rosmini, 22; 55049 Viareggio; Italia. Knygos kaina: 24.000 itališkų lyrų; 17 JAV dolerių; 34 vokiškos markės.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai