Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1989 METŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA
Andriekus Leonardas — Išsiilgau tavęs, Šią naktį, Septyniasdešimt penktas pavasaris, Užkeiktieji miestai, Vaikystė, Skubėkime, Paskutinė daina 12
Jankus Jurgis — Ir pasiliko nenuverti 36
Landsbergis Algirdas — Šventasis narvas 272
Nazaraitė Edita — Aš noriu išvažiuot, Praeinu pro save, Viskas dar tik bus, Eilėraštis apie pamestą eilėraštį 106   
Platelis Kornelijus — Kristus kaip šv. Jurgis 270    
Radžius Aleksandras — Kai dienos ir naktys degė 88
Šimkutė Lidija — Mano siela lyg džiūstantį druska 242
Švabaitė Julija — Artojo krikštas, Austėja 182
Volertas Vytautas — senelis ir Kitty 118

STRAIPSNIAI
Andriekus Leonardas — Jo peizažuose matai Lietuvą 34
Bagdonavičius Vytautas — Europos religija prieš čia atsikeliant indoeuropiečiams 124, 192
Baiys j0nas, dr. — Atsisveikinimas su mylimąja 51
Daugirdaitė - Sruogienė Vanda, dr. — Dokumentacija, liečianti Lenkijos ultimatumą
Lietuvai  55
Ciplijauskaitė Birutė — Gamtos vaidmuo Vaižganto ir Krėvės kūryboje 108
Ėringis Kazys, dr. — Lietuvos žemės ūkis 44
Girnius Kęstutis — 1988 metai Lietuvoje 1
Girnius Antanas — Geodezija erdvės tyrime 203
Jucevičius Feliksas — Idėjos, problemos ir klausimai dvidešimtojo amžiaus filosofijoje 161
Klimas Antanas — senosios šaknys ir jaunieji daigai lietuvių kalboje 90
Kučiūnas A. — Kazimieras Viktoras Banaitis 100
Kulpavičius Alfredas — Reikšmingi Broniaus Kviklio darbai 177
L. A. — Prel. Jonas Balkūnas — iškilusis išeivijos lietuvių veikėjas 159
Liulevičius Vincentas — Kai "Rūtos" žaliavo ir dygo "Tulpės" 198, 277
Mikutavičius Ričardas, kun. — Sąjūdžio išpažinimas 237
Norvilas Algimantas — Kalba ir tautinė sąmonė 244
Paškus A. — Ateistinė krikščionybė 14
Rubšys Antanas — Lemtingas žmonijos poslinkis: nuo mito į istoriją 81
Tulaba Ladas — Bažnyčia: jos kilmė, esmė, veikla 254
Urbaitytė Elena — Išeivijos lietuvių dailininkų pasirinkimai, galimybės, galvosūkiai 212
Vizgirda Viktoras — Žodis 85 metų jubiliejaus šventėje 32
Volertas Vytautas — Lietuvos gyvenimo painiavose 153

KNYGOS
Alė Rūta: Daigynas — Vytautas Dyvas 311
Avyžius Jonas: Sodybų tuštėjimo metas — J. Žemkalnis 147
Gailiušis Antanas: Savanorio duktė — Pranas Visvydas 235
Jankus Jurgis: Tėvas Venancijus ir jo Matilda — Edita Nazaraitė 149
Kairys Anatolijus — Nemarioji giesmė —    Edita Nazaraitė 149
Kralikauskas Juozas — Vėlinės —    Marija Stankus - Saulaitė 313
Knygos apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį — Jonas Rūtenis 315
Léonard Wolfgang — Betrayal — J Liepinis 318
Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas, I — Jurgis Gimbutas 151
Minkevičius Jonas: Lietuvos architektūros istorija — Jurgis Gimbutas 150
Ostrauskas Kostas: Eloiza ir Abelardas T. Žemkalnis 78
Paškus Antanas: Evoliucija ir krikščionybė Teilhard de Chardin perspektyvoje — Vald. M. Cukuras 72
Paškus A. — Keletas autoriaus pastabų 75
Puikytė - Balvočienė Zefirina: Paskutinis pabučiavimas — Marija Stankus-Saulaitė 79
Saja Kazys: Žemaičių piemuo — J Žemkalnis 77
(Si recenzija dėl techninių sutrikimų buvo atspausdinta ir Nr. 3)
Šaltenis Saulius: Lituanika — J. Žemkalnis  252
Trumpa V. — Atviras laiškas Aidų redakcijai 80
Žemaitytė Zita: Paulius Galaunė — Jurgis Gimbutas 234
Atsiųsta paminėti 71, 145, 231, 319

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

Nr. 1
Daiva Skuodytė — Lietuvos dailė socialistinio realizmo kontekste — 60. Dr. Barbora Vileišytė — Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos XIV suvažiavimas Romoje — 63. Vytautas Volertas — JAV LB Krašto valdybos pirmininko pranešimas — 65, J. Žygas — Pedagoginio Lituanistikos instituto šventė — 68.

Nr. 2
M. J. Adomaitis — Dr. Vincas Kudirka — 134. J. Žygas — Trubadūras Čikagos operos scenoje — 135. J. Žygas —    Eugenijaus Kriaučeliūno Jaunimo premija — 138. Rimvydas Šliažas — Marguerite Yourcenar atsiminus — 145. J. Žygas — Ruošiamasi Šeštajam Mokslo ir Kūrybos simpoziumui —145. Pr. G. — Stiprybė šaknyse —146.

Nr. 3
M. J. Adomaitis — Per gyvenimą neša valia — Mykolo Krupavičiaus Valstybinio darbo 70 m. sukaktis — 217. J. Žygas — Devintoji premijų šventė — 219. Aleksandras Šidlauskas — Žodis apie Brazdžionį Lietuvoje — 221. J. Žygas — "Varpo" dūžiui tebeaidint — 224. Henrikas Nagys — Tepasilieka draugystė (apie Joną Sereikį) — 225. J. Laikūnas — Pietų Amerikos menas Londono galerijoje — 226. Ramona Steponavičiūtė — Lietuvių Fondas laukia jaunesniosios kartos — 227.

Nr, 4
Antanas Dundzila — Pasaulio lietuvių centras Lemonte — 295. Antanas Juodvalkis — Lietuvių Fondas ir jo parama išeivijos kultūrinei veiklai — 298. J. K. Umbrasas — Lituanistika Poznanės universitete (1919 - 1989) — 303. Antanas Baniūnas — Lietuvos dailininkų paroda Niujorke -306. Mūsų buityje ir Tėvynėje — 69, 142, 228, 309
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai