Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
A. Paškus — Teilhard'o krikščionybė ...................................................... 97
VI. Šlaitas — Eilėraščiai .......................................................................... 103
J. Štrauchas — Pakeliui iš viduramžių į naujųjų laikų filosofiją ............. 105
Pasikalbėjimas su skulptoriumi V. Kašubą ............................................. 110
J. Girnius — Meno tautiškumo klausimu ............................................... 115
St. Goštautas — Ko ieškome iš lietuvio dailininko? .............................. 119
O. Miciūtė — Eilėraščiai ......................................................................... 124
J. Kralikauskas — Senovės lietuvių dievija ........................................... 125

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Al. — Ant kieno malūno vanduo pilamas? .............................................. 132
VI. Jakubėnas — "Bohema" Čikagoj .................................................... 133
Ad. Vaičaitis — V. Simankevičiaus piešinių pasaulis ............................. 134
Mūsų buityje ............................................................................................. 134

KNYGOS
A. Liulevičienė — "Didieji dabarties klausimai" (A. Maceinos) .......... 139
V. Kulbokas — Aštuntoji Pradalgė ......................................................... 143
J .Vaišvilaitė — Dainos rūtų darže .......................................................... 144
Viršelio 1 psl. — V. Kašubą: Reljefas (Monte B. Wallace kolekcijoj, plaktas švinas, 1972), 4 psl. — Durys — trys mergaitės (plaktas švinas su bronzos paviršiumi, 1972)
Šis numeris iliustruotas V. Kašubos skulptūrų ir V. Simankevičiaus piešinių nuotraukomis. Be to, VI. Šlaito, J. Štraucho, V. Kašubos, O. Miciūtės, V. Simankevičiaus ir A. Vainiūnaitės - Kubertavičienės atvaizdaiRedaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai; leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andrie-kus, O.F.M. ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 680 Bush-wick A ve., Brooklyn, N. Y. 11221
♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, Nėw Yorkė. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad Straipsnio (dėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. ♦Neužsakyti straipsniai nedėjus grąžinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Ahuntsic College, Montreal), K. Kęblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Michigan State University, E. Lansing, Mieli.), A. Liulevičius, (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas Pontificia Universita Gregoriana, Roma), R. Seaiey (University of California, Berke-ley), K. I. Skrupskelis (University , of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberiin College), A. Sužiedėlis (The Cath<*lic University of America, VVashington, D. C), R. Šliažas (Edinbord State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma) '
MARCH, 1973
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, New York 11221. ♦ Subscription $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai