Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
R. Kriaučiūnas — Pasaulio Lietuvių Jaunimo II Kongreso studijinės anketos duomenys ... 193
M. Katiliškis — Eilėraščiai ...................................................................................................... 199
J. Blekaitis — Lietuvos aktorius (H. Kačinskas) .................................................................... 200
J. Kralikauskas — Senovės lietuvių dievija ............................................................................. 208
L. Dambriūnas — Pasaulėžiūra, evoliucija ir Teilhard de Chardin ......................................... 213

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Romo Kalantos aukos metinės ................................................................................................. 222
C. Masaitis — Koperniko jubiliejus ......................................................................................... 223
Br. Povilaitis — B. Vitkus ......................................................................................................... 224
A. C. Matulis — Vokiečių literatūra 1972 m ........................................................................... 225
P. Orintaitė — Mūsų tarpusavio pašnekos .............................................................................. 227
Mūsų buityje .............................................................................................................................. 230

KNYGOS
A. Klimas — A. Kuršaičio žodyno III tomas ............................................................................ 233
Pr. Čepėnas — Nauja P. Lossowskio knyga ............................................................................ 234
J. Girnius — Kolektyvinis veikalas apie Eretą ........................................................................ 235
Bl. Ramelis — Kunigai sovietiniame terore ............................................................................. 236
K. Skrupskelis — Sovietinis žvilgis į filosofijos istoriją ........................................................... 237
V. Kulbokas — A. Musteikio "Kiauros rieškučios" ............................................................... 238
J. G. — Leidinys apie J. Krasnicką .......................................................................................... 240

Viršelio 1 psl. — Ad. Valeška: Motina (skaldyto stiklo vitražas, laimėjęs premiją už geriausią religinį kūrinį Čikagos šių metų Vasario 16 parodoje: nuotr. A. Kezio, S.J.); 4 psl. — J. Puiša: Twin Towers, valstybinės įstaigos kompleksas, laimėjęs I-mą premiją American Institute of Architects (A. I. A.) konkurse.
Šis numeris iliustruotas architektų R. Muloko, J. Kovos, St. Kudoko, E. Arbo, J. Nalio, A. Kulpavičiaus ir V. A. Navako projektų nuotraukomis, parūpintomis architekto E. Arbo. Be to, M. Katiliškio (nuotr. V. Vizgirdos), H. Kačinsko, Koperniko, B. Vitkaus ir St. Žymanto atvaizdai.

Redaguoja — dr.' Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai; leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andrie-kus, O.F.M. ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 680 Bush-wick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221
♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. ♦Neužsakyti straipsniai nedėjus grąžinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Ahuntsic College, Montreal), K. Kęblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Michigan State University, E. Lansing, Mich.j, A. LiuleVičius, (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas Pontificia Universita Gregoriana, Roma), R. Sealey (University of California, Berke-ley), K. I. Skrupskelis (University ■ of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D. C), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma) '
MAY, 1973
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, New York 11221. ♦ Subscription $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai